MỤC-LỤC

H́nh B́a

 

Giới-Thiệu Tác-Phẩm

*Tôi là Giám-Đốc Công-An VC Liên-Khu V
*NHA-TRANG, THỦ-PHỦ VÙNG II:
*Thiếu-Tướng Phạm Văn Phú
*Lực-Lượng Ḥa-Hợp Ḥa-Giải Dân-Tộc
*Bác-Sĩ Hà Thúc Nhơn
*Phi-Luật-Tân Mua Lậu Vũ-Khí Từ Việt-Nam

*Thiếu-Tướng Nguyễn Ngọc Loan

*Trung-Tá Hoàng Viết Th́n
*TỈNH QUẢNG-ĐỨC :
*Một Cuộc Cách-Mạng 1-11-63 Bỏ Túi
*Cuộc Nổi Loạn Của Fulro tại Sarpa

*Cảnh-Sát hành-quân trực-thăng-vận

*Tôi Là Trưởng Ty Toàn Quốc

*Một bức điện-tín dễ sợ

*Tỉnh-Uỷ Quảng-Đức & Thị-Uỷ Gia-Nghĩa

*TỈNH DARLAC + THỊ-XĂ BAN MÊ THUỘT :

*Đạo-Đức Của Ngô Tổng-Thống Đă Cứu Mạng Tôi

*Chiến-Thuật dàn quân của "Fulro"
*Buôn Ma-Thuột, Tết Mậu-Thân
*TỈNH PLEIKU:  

*Tôi Phá Vỡ Một Âm-Mưu Đảo-Chính Thiệu 

*Dự-Án "Edap Enăng" 

*Pleiku, Tết Mậu-Thân  

*Vùng II Tết Mậu-Thân

*Trung-Tường Vĩnh Lộc

*Trung-Tướng Lữ-Lan

*THỊ-XĂ CAM-RANH: 

*Một Kế-Hoạch "T́nh-Báo Nhân-Dân" 

*Một Trưởng-Ty CSQG Lịch-Thiệp  

*TỈNH NINH-THUẬN:   

*Một Trưởng-Ty CSQG Lễ-Phép

*Một Trưởng-Ty CSQG Quân-Lai

*TỈNH BỈNH-THUẬN:  

*Một Viên-Chức CSQG Trẻ-Trung Và Trí-Thức

*CÁC TỈNH TUYÊN-ĐỨC + LÂM-ĐỒNG:  

*Tôi Là Người "Phân-Thân"

*QUÂN-KHU II:  

*Đại-Hội B́nh-Định & Phát-Triển Liên Quân-Khu

*TỈNH PHÚ-YÊN:  

*Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai

*Một Cuộc Bạo-Động Chống CSQG

*Trung-Tướng Trần Thanh Phong

*TỈNH B̀NH-ĐỊNH:  

*Sư-Đoàn 101 Không-Kỵ Hoa-Kỳ

*"Liệt-Sĩ" Huỳnh Thị Hiền

*TỈNH QUẢNG-NGĂI:  

*VC Hoạt-Động Kinh-Tài Bằng Đô-La Mỹ

*TỈNH QUẢNG-TÍN:  

*Một Vụ Thủ-Tiêu VC Nằm Vùng

*TỈNH QUẢNG-NAM:  

*Hai Nhà-Báo Mỹ Vào Vùng VC

*Một Số Thành-Viên VNQDĐ Thanh-Toán Nhau

*Một Khẩu K-59 Tước Được Của Việt-Cộng

*ĐÀ-NẴNG, THỦ-PHỦ VÙNG I:    

*Đại-Tá Hoàng Đắc Mua

*Trung-Tá Hoàng La Hạnh

*Đại-Tá Dương Quang Tiếp

*TẬP-TRUNG “CẢI TẠO”    

*Dân-Biểu Phan Xuân Huy

*Hai Cựu Trung-Úy CA VC

*Hai Nhà-Báo Mỹ Phỏng-Vấn Chủ-Tịch Phụ-Nữ VC

*Hai Cựu Thiếu-Tá CA VC

*Bụi Đất Và Hư-Vô

*Kỹ-Sư Nguyễn Văn Bảy & Kư-Giả Nguyễn An Dân

*Phi-Trường Đà-Nẵng Và Sân Bay Gia-Lâm

*Thac-Sĩ Vũ Văn Mẫu

*Hai HSQ Không-Quân Làm Nội-Tuyến Cho VC

*Chuẩn-Tướng Nguyễn Hữu Hạnh

*Sân bay Gia-Lâm

*AN-NINH CẢNH-LỰC    

*Tôi Đă Đánh Đổ Hệ-Thống XHCN Ba-Lan & Đông-Âu

*Tôi Cài Điệp-Viên vào Ba-Lan & Hung-Gia-Lợi

*ỦY-HỘI QUỐC-TẾ:    

*Biệt-Đội "Thiên-Nga"

*Đại-Tá Ba-Lan Konelsko

*Đại-Tá Hung-Gia-Lợi Guy Nagy

*Trung-Úy Ba-Lan Teleski

*Đại-Úy Ba-Lan Signalia

*Trung-Úy Hung-Gia-Lợi Benjenc Grosz

*Trung-Úy Hung-Gia-Lợi Benez Kadar

*Trung-Tá CSQG NGUYỄN VĂN LONG

*LƯ TỐNG, Em Tôi
*Kế-Hoạch “CẢNH-SÁT-HÓA”

*Kế-Hoạch “PHỤNG-HOÀNG”

*JOHN PAUL VANN

*Cảnh-Sát (QG) Đă Mất, Nhưng Cảnh-Sát (Quốc-Tế) Vẫn C̣n

Một Số Nhân-Vật Có Tên Trong Sách Này

*NGOẠI-TẬP:

*Tạ Đ́nh Đề

*"Tổng-Thống" Lê Quang Bá

*Thư cuả Lê Xuân Nhuận gửi Giám Đốc CIA

 

Về Cổng Chính