CONTENTS

 Book Cover (draft)

 

TABLE OF CONTENTS:

 

Thank You, America!

Cảm-Tạ Hoa-Kỳ

I Have Left Behind

Tôi C̣n Bỏ Lại

If

Nếu

Just Cause

Chính-Nghĩa

Owing to Eve

Nhờ Ơn E-Và

Reflections

Laud to Pope John Paul II

The Year 2000

Năm 2000

The "Hijacker"

Tên "Không-Tặc"

The Right to Vote

Angels

Familiar

Quen-Thuộc

Girl Friend

Bạn Gái

The Two Women

No! Thank You!

Không! Cám Ơn Em

The Creator

My Quest

T́m

My Old Age

Tuổi Già của Tôi

The Origin of Humankind

Nguồn Gốc Loài Người

 

HOME