NHỜ ƠN E-VÀ

 

    Biết điều tốt/xấu minh phân,

Loài người khôn sáng nhờ ân E-Và.

    Lơa-lồ chớ lộ bày ra:

Ư-thức nhân-loại từ bà phát-sinh.

 

    Thế rồi quan-điểm thành-h́nh

Bảo-thủ, cấp-tiến nghịch t́nh với nhau .

    Thủ-cựu: huyền-thoại gối đầu;

Tiến-bộ: thực-tế gồm thâu mọi bề.

 

     Cho nên con-cái Nô Ê

Ba Ben xây Tháp chọc quê Chúa Trời,

    Trong khi hậu-duệ Ngôi Lời

Mở ṭa dị-giáo hại người lương-tri.

 

     Trên không: nào có biển ǵ?

Chỉ Vụ Nổ Lớn, Lỗ Ś, đa dương!

    Người: đâu chỉ sáu thiên-niên?

Thụ-tinh nhân-tạo: vượt trên tài “Trời”!

 

    Thông-minh trong Đạo Làm Người,

Chúng ta chí quyết giúp đời sướng hơn.

    Hăy rời khỏi kiếp cừu non!

E-Và  mở  lối  –  chỉ  c̣n  theo  thôi!

 

                   THANH-THANH