TÊN KHÔNG-TẶC

 

                  Tác-giả tự Việt-hoá bài THE HIJACKER.

                Lý Tống rải truyền-đơn xong nhảy dù xuống

                thủ-đô Sài-Gòn cũ của VNCH ngày 04-09-1992.

 

 

Hẳn các bạn đã từng nghe nói về không-tặc:

Những kẻ chạy trốn án toà, bỏ ngược-đãi lại sau lưng,

Cưỡng-bách phi-cơ đổi-thay chỗ đến, nơi ngừng,

Để được dung-tha hay an-toàn trong vùng ép đáp.

 

Trộm cướp, giết người, buôn lậu, làm ăn phi-pháp,

Mong tị-đào vào các nước trung-lập để nương-thân;

Khủng-bố, phá-hoại, nội-tuyến, bán nước buôn dân,

Lộ mặt thật, phải tìm đường theo về cùng đồng-chí.

 

Thế rồi Mỹ đã thuyết-phục được Liên-Xô thuận ý

Câu-lưu và trừng-phạt kẻ phạm tội, không nương tay,

Nên cộng-đồng thế-giới cũng cùng chống cướp tàu-bay,

Bảo-vệ hành-khách, các đường hàng-không nội/ngoại.

 

Nhưng, khi một công-dân Hoa-Kỳ, vì tình yêu chủng-loại,

Chỉ đòi-hỏi Nhân-Quyền từ vòng lượn của phi-cơ,

Phổ-biến lời kêu-gọi cho dân Việt thoát cảnh man-sơ,

Thì chàng đã bị bọn ác-tâm giam-cầm, đày-đoạ!

 

Chàng đâu trốn Mỹ, nơi nuôi-dưỡng chứ có đâu hành-hạ?

Chàng đâu bắt-buộc cuộc hành-trình đổi trạm, thay sân?

Chàng đâu mơ tìm chế-độ sắt-máu làm đất dung-thân?

Không! vạn triệu lần không! chàng không là không-tặc!

 

Các bạn đã từng đương-đầu với mọi thù, mọi giặc,

Vì Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền mà đổ máu hy-sinh!

Vậy nỡ lòng nào phó mặc chàng cho lũ yêu-tinh,

Không can-thiệp mạnh, để giải-thoát cho anh-hùng

                                            Lý Tống?!

 

                                            THANH-THANH