OWING TO EVE

Of  what  is  good  and  of what  is  bad,
The human race owes this knowledge to Eve.
By getting herself and Adam in fig leaves clad,
She was the first human Wisdom to conceive.

Alas! after that they were into a dilemma put
Between conservative hold and radical edification.
The libertine wanted to reject mythical root
And the ascetic to stand by absurd predestination.

That  is  why  even Noah’s descendants
Rebelled against God, building the Babel tower,
While the self-claimed Creator’s dependants,
Inquisitors, persecuted people to impose power.

We, today, have found no waters above the dome
(But many suns, the Big Bang, the Black Hole)!
Much older than six thousand years: Man’s home!
Organ implants, test tube babies: non-God’s role!

Determined not to use Wisdom to sham,
Humankind is to improve and perfect human life.
One should no longer remain as meek as a lamb
But follow Eve who has ventured that first stride.

THANH-THANH           

 

        NHỜ ƠN E-VÀ

 

    Biết điều tốt/xấu minh phân,

Loài người khôn sáng nhờ ân E-Và.

    Lơa-lồ chớ lộ bày ra:

Ư-thức nhân-loại từ bà phát-sinh.

 

    Thế rồi quan-điểm thành-h́nh

Bảo-thủ, cấp-tiến nghịch t́nh với nhau .

    Thủ-cựu: huyền-thoại gối đầu;

Tiến-bộ: thực-tế gồm thâu mọi bề.

 

     Cho nên con-cái Nô Ê

Ba Ben xây Tháp chọc quê Chúa Trời,

    Trong khi hậu-duệ Ngôi Lời

Mở ṭa dị-giáo hại người lương-tri.

 

     Trên không: nào có biển ǵ?

Chỉ Vụ Nổ Lớn, Lỗ Ś, đa dương!

    Người: đâu chỉ sáu thiên-niên?

Thụ-tinh nhân-tạo: vượt trên tài “Trời”!

 

    Thông-minh trong Đạo Làm Người,

Chúng ta chí quyết giúp đời sướng hơn.

    Hăy rời khỏi kiếp cừu non!

E-Và  mở  lối  –  chỉ  c̣n  theo  thôi!

 

THANH-THANH