LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

https://en.wikipedia.org/wiki/Lê_Xuân_Nhuận

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Biên-Khảo:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Thời-Luận: Người & Việc


 

 

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

          

                             *THƠ TIẾNG VIỆT:          *ENGLISH POETRY:

                                  Cơn Ác-Mộng                     This Land of Promises  

                                  Thơ Người Thơ                  Poems by Selected Vietnamese

                                  Miền Đất Hứa                    Vietnamese Choice Poems

                                  Mấy Vần Thơ                     Dragon & Fairy in Poetry

                                                                               Poetry Remains Poetry

      

                             *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:    *RESEARCH:

                                  Ánh Trời Mai                     Ngô Đ́nh Diệm

                                  Tuần Trăng Mật                 Our Lady of La Vang

                                  Với Thượng-Đế                  John Paul II & Poland

      

                  *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)