Lư Tống, Em Tôi (hồi-kí Lê Xuân Nhuận)

Tên Không-Tặc (thơ song-ngữ Thanh-Thanh)

Lư Tống (thơ Thanh-Thanh)

Vĩnh-Biệt Lư Tống (thơ song-ngữ Thanh-Thanh)

 

Lư Tống & Lê Xuân Nhuận

Websites của Lư Tống:

https://lytong.wordpress.com/

http://anhduong.net/LyTong/