LƯ TỐNG

                          04-09-1992

 

 

Anh biết viết ǵ cho em đây?
T́nh thương ngập nghẹn trái tim nầy.

"Thất-phu hữu-trách"* trai thời loạn

Nào sá nằm gai, nuốt đắng cay!

 

*"Quốc-gia hưng/vong, thất-phu hữu-trách"

 

Em tự làm nên chuyện tuyệt-vời:

Một ḿnh đổ lửa xuống dầu sôi.

Trái tim cả nước hoà chung nhịp

Hưởng-ứng lời em, dậy bốn trời!

 

Em đă là con Mẹ Lạc-Hồng,

Là em tiền-bối chói vinh-công,

Là anh thế-hệ đau vong-quốc

Đang quyết vùng lên cứu núi sông.

 

Em tự làm viên gạch Bát-Tràng

Lát đường về giải-thoát giang-san.

Em lay thế-giới bừng choàng dậy

Thức tỉnh lương-tri trước Việt-Nam!

 

Lư Tống thương-yêu, Lư Tống ơi!

Anh-hùng nay đă hết đơn-côi:

Bây giờ chiến-hữu trong+ngoài nước

Sát cánh cùng em dựng lại đời...

 

                             THANH-THANH