NGÔ Đ̀NH NHU:

NHÀ TIÊN TRI

 

        Ngày 21-8-2011, Ông Lloyd Pham (Phạm Lễ) có đưa lên Net một bài-viết trong đó có các câu chủ-yếu như sau (trong ô dưới đây):

 

From: Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
Subject: Re: Toi ac Tam dai Viet gian Ngô Đ́nh Diệm qua tac gia Le Trong Van
To:

Date: Sunday, August 21, 2011, 9:58 PM

 

Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu nói trong buổi họp của Tổng Đoàn Thanh niên Dân Vệ tháng 10 năm 1962 tại TTHL/Thi Nghè :
"Nếu chính phủ này (
Ngô Đ́nh Diệm) bị (ngoại bang và tay sai) lật đổ th́ 12 năm sau (1975-1963=12) VNCH sẽ bị rơi vào tay cộng sản. Muốn lấy lại nước th́ phải mất ba lần thời gian (12x3 = 36 năm)."

So sánh với mật ước Ba Lê năm 1973 kư giữa Lê Đức Thọ và Kissinger th́ Cộng Sản Bắc Việt sẽ quản trị 35 năm +/- 2, sau đó sẽ bị giải thể giống như mật ước Yalta qui định cho Liên Sô70+/- =72 bị sập hoàn toàn.

 

A. NỘI-DUNG

 

I- VỀ LỜI TIÊN-TRI CỦA Ô. NGÔ Đ̀NH NHU:

 

        Tôi t́m tài-liệu th́ thấy trong cuốn “Việt-Nam Cộng-Ḥa 10 Ngày Cuối-Cùng” của nhà-văn Trần Đông Phong có đoạn sau đây:

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi, cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn Liên Binh Pḥng Vệ Phủ Tổng Thống dưới thời Đệ Nhất Công Ḥa, có kể lại cho người viết nghe một điều tiên đoán của ông Ngô Đ́nh Nhu về hậu quả của một cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đ́nh Diệm. Đại Tá Khôi nói rằng em ruột của ông là Đại úy Nguyễn Ngọc Hạp, lúc bấy giờ là sĩ quan tùy viên của ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu, có kể lại cho ông rằng một vài ngày trước cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 khi ông Hạp vào xin phép ông Cố Vấn ra về th́ ông Nhu ra lệnh cho ông Hạp phải ở lại. Trong khi ông Hạp đang c̣n đứng trong văn pḥng th́ ông nghe ông Ngô Đ́nh Nhu, đang đứng trước cửa sổ nh́n ra đường và nói một ńmh:

"Nếu chế độ này bị lật đổ th́ chính phủ kế tiếp sẽ do nhóm quân đội lănh đạo. Cái chính phủ của quân đội do người Mỹ đưa lên th́ giỏi lắm là chỉ sau một “chu ky“ miền Nam sẽ thua Cộng sản.

Một khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam th́ ít nhất là sau 3 “chu kỳ“ nữa nhân dân Việt Nam mới thoát được ách Cộng sản".*253

Chu kỳ mà ông Ngô Đ́nh Nhu nói đến ở đây có lẽ là 12 năm (12 con giáp theo âm lịch) và sau cuộc đảo chánh 1963 th́ các chính phủ quân nhân tiếp tục lên cầm quyền và Việt Nam Cộng Ḥa phải đầu hàng Cộng sản Bắc Việt vào năm 1975, đúng 12 năm sau.

Nếu quả thật ông Ngô Đ́nh Nhu có nói như vậy và nếu mà ông ta tiên đoán không sai th́ "3 chu kỳ’’ sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam vào năm 1975 sẽ là năm 2011, hy vọng rằng lúc đó th́ người Việt Nam có thể thoát được ách Cộng Sản như nhân dân Nga và các dân tộc Đông Âu hồi cuối thập kỷ 1980.

Bây giờ đă là năm 2006!

                                                            Trần Đông Phong

 *253: Mạn đàm với cựu Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi tại Garden Grove, California ngày 22 tháng 9 năm 2005.

 

        Ư-Kiến: Nhà-văn Trần Đông Phong phỏng-vấn cựu Đại-Tá Nguyễn Ngọc Khôi, ĐT Khôi kể lại lời của cựu Đại-Úy Nguyễn Ngọc Hạp, rằng Đ/U Hạp nghe Ông Ngô Đ́nh Nhunói một ḿnh” như sau:

 

"Nếu chế độ này bị lật đổ th́ chính phủ kế tiếp sẽ do nhóm quân đội lănh đạo. Cái chính phủ của quân đội do người Mỹ đưa lên th́ giỏi lắm là chỉ sau một “chu ky“ miền Nam sẽ thua Cộng sản.

Một khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam th́ ít nhất là sau 3 “chu kỳ“ nữa nhân dân Việt Nam mới thoát được ách Cộng sản"

 

        Lời “tiên-đoáncủa Ô. Nhu, tuy được đóng trong ngoặc-kép, nhưng không đúng hẳn như thế, v́ cũng trong cuốn sách ấy có nơi lại ghi:

 

Nếu chính phủ nầy bị lật đổ, chỉ cần một chu kỳ (12 năm), Cộng Sản sẽ thôn tính miến Nam. Và sau đó, phải đến ba chu kỳ nữa th́ nhân dân miền Nam mới thoát được ách Cộng Sản.
NGÔ Đ̀NH NHU (1963)

 

Nhà văn Trần Đông Phong đă cẩn-thận viết “Nếu quả thật ông Ngô Đ́nh Nhu có nói như vậy” tức là Ông Phong cũng không hẳn tin 100% lời kể của Đ/U Hạp qua lời kể của Đ/T Khôi.

Ô. Phong hoàn-tất cuốn sách vào năm 2006 và “hy vọngViệt Nam có thể thoát được ách cộng sản vào năm 2011.

Vấn-đề c̣n lại là độ khả-tín của cựu Đại-Úy Nguyễn Ngọc Hạp: Một lời tiên-đoán “động trời” như thế của Ông Ngô Đ́nh Nhu (qua năm 1975 là đă “hiện-thực” rồi) nếu được đưa ra càng sớm th́ càng tăng thêm “giá-trị” cho cả Ông Nhu lẫn Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, tại sao đương-nhân không kể lại cho người nào khác nghe, và cựu Đại-Tá Khôi cũng đợi đến năm 2005‒từ 1963 đến 2005 là 42 năm sau‒khi được nhà-văn Trần Đông Phong phỏng-vấn mới chịu nói ra?

Nếu có vị nào có được tài-liệu về sự-kiện này, trước năm 2005 th́ xin vui ḷng bổ-túc để kiện-toàn hồ-sơ liên-quan.

 

 

II- VỀ BÀI-VIẾT CỦA ÔNG PHẠM L:

 

1/ Cứ theo bài-viết của Ông Phạm-Lễ ghi trên, th́ Ông Ngô Đ́nh Nhu đă nói lời tiên tri như trên trong buổi họp của Tổng Đoàn Thanh niên Dân Vệ tháng 10 năm 1962 tại TTHL/Thi Nghè.

Ư-Kiến:

Ông Ngô Đ́nh Nhu đă đưa ra lời tiên-tri như trên vào năm 1962 , tức là vào năm 1962 mà ông đă biết trước là vào năm 1963 th́ nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa sẽ bị lật đổ; thế mà cả chế-độ Ngô Đ́nh–với tổng-thống “anh-minh” và cố-vấn là “một thiên-tài chính-trị, một Khổng-Minh của Việt-Nam, kiến trúc sư của chế độ, là người khởi xướng mọi chủ trương chính sách cho nền Đệ Nhất Cộng Ḥa”–cùng các bào-huynh bào-đệ thảy đều xuất-chúng bạt-quần, và cả triều-đ́nh “công-chính” với thần-dân “trung-nghĩa”, mà không biết làm cách nào để thoát khỏi lưỡi hái tử-thần, th́ quả thật là... niềm uất-hận ngút trời của Ḍng Họ Ngô Đ́nh.

Hơn nữa, bọn “ngoại-bang và tay sai” đă “không có chính-nghĩa” lại gặp giai-đoạn chiến-tranh gia-tăng cường-độ, thế mà giữ được Việt-Nam (Đệ-Nhị) Cộng-Ḥa đến 12 năm, trong lúc Đệ-Nhất Cộng-Ḥa do Ngô Tổng-Thống sáng-lập & khai-sinh trong một giai-đoạn b́nh-yên hơn, mà chỉ tồn-tại có 9 năm!

 

2/ Cũng cứ theo sự tính-toán của Ông Phạm-Lễ ghi trên, th́ chúng ta mất nước vào năm 1973 là năm kư kết mật ước Ba Lê, và phải mất thêm 36 năm nữa mới lấy lại nước được: 1973 cộng với 36 tức là đến năm 2009 mới lấy lại nước được. Nhưng năm 2009 đă qua lâu rồi, mà đă “lấy lại nước” được đâu?

 

3/ Ông Phạm Lễ lại giải-đoán lời tiên-tri của Ông Ngô Đ́nh Nhu, quả-quyết rằng Cộng-Sản Bắc Việt sẽ quản-trị 35 năm +/-2, sau đó sẽ bị giải-thể...

Ư-Kiến: Ông Phạm Lễ căn-cứ vào đâu mà lấy con-số 35 năm (thay v́ 3 lần 12 năm là 36 năm, như lời tiên-tri của Ông Ngô Đ́nh Nhu)? Ông Phạm Lễ lại dùng công-thức toán-học +/- 2 tức là có thể 2 năm trước đó hoặc sau đó. Như thế th́, 1973 cộng với 352008; tức là có thể vào năm (2008+2=) 2010, hoặc vào năm (2008-2=) 2006. Rốt cuộc, dù vào năm nào theo lời tiên-tri và lời giải-đoán như thế th́ cũng đều trật lất!

 

4/ Ông Phạm Lễ c̣n viết: “như mật ước Yalta qui định cho Liên Sô là 70+/- =72 bị sập hoàn toàn”.

Ư-Kiến: Tôi t́m nhiều lần mà chỉ thấy có hội-nghị (và mật ước) Yalta vào năm 1945.

Tôi không hiểu cái công-thức 70+/- =72 là ǵ.

Nếu hiểu theo cái công-thức dành cho Việt-Nam [35 năm +/- 2] th́ cái công-thức dành cho Yalta/Liên Xô70 năm +/- 2 tức là từ năm 1945 cho đến 70 năm sau là 2015. Du-di cộng 2 hoặc trừ 2, thành ra 2017 hoặc 2013. Nhưng từ năm 2013 đến năm 2017 th́ là những năm chưa tới, và Liên-Xô đâu có c̣n trên mặt đất này mà “bị sập hoàn toàn”?

C̣n nếu =72 có nghĩa là vào năm 1972 th́ Liên Xô “bị sập hoàn toàn” th́ lại càng không đúng (v́ Liên Xô măi đến năm 1991 mới thật-sự “bị sập hoàn toàn” mà).

Riêng về mục A4 này th́ tôi thú thật là chưa nắm vững, v́ cái cách viết như thế gây ra thắc-mắc như thế, nên tôi đề-nghị Ông Phạm Lễ giải-thích rơ hơn để tránh hiểu lầm [?] như trên. Xin cám ơn trước.

 

5/ Ông Phạm Lễ nêu lên 2 mật ước: mật ước Ba Lê năm 1973mật ước Yalta.

Ư-Kiến: Hội-Nghị Yalta từ 4 đến 11 tháng 2 năm 1945, tuy là một cuộc họp riêng giữa 3 nguyên-thủ quốc-gia Mỹ, Anh, và Liên-Xô (Tổng-Thống Franklin D. Roosevelt, Thủ-Tướng Winston Churchill, và Tổng-Bí-Thư Joseph Stalin), nhưng đến ngày cuối-cùng là 11-2-1945 họ đă cùng nhau kư tên và công-bố một “Tuyên-Ngôn về các nước Châu Âu đă được Đồng-Minh giải-phóng” (“Declaration on Liberated Europe”), và sau đó th́ Tổng-Thống Roosevelt đă bị ít nhất là tờ báo “Chicago Tribune” đăng h́nh châm-biếm, đồng-thời Thủ-Tướng Churchill cũng bị báo Anh cười riễu như thế (v́ đă nhượng-bộ Liên-Xô quá nhiều). Thế th́ sao lại gọi thỏa-ước ấy là “mật ước Yalta”?

        C̣n Hội-Nghị Paris th́ kéo dài nhiều năm từ 10-5-1968, giữa Hoa-Kỳ, Việt-Nam Cộng-Ḥa, Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Ḥa, và Cộng-Ḥa Lâm-Thời Miền Nam Việt-Nam, được cả thế-giới chú ư theo-dơi, và kết-quả là Hiệp-Định Paris kư ngày 27-1-1973 mà nhiều giới quan-sát cho là một bản văn bức-tử Việt-Nam Cộng-Ḥa. Hiệp-Định ấy (dù có phe nào bí-mật thỏa-thuận riêng với phe nào trong lúc đàm-phán, nhưng lúc) đă được kư tên và công-bố để thi-hành, và đă gây ra phản-ứng sôi-nổi công-khai trên khắp hoàn-cầu, th́ sao lại gọi nó là “mật ước Ba Lê”?

 

B. H̀NH-THỨC

 

        Điều đáng chú ư là trong thời-gian qua, có một số người đă “tiết-lộ” (v́ là mới lần đầu tiên đưa ra công-khai) một số lời-nói và việc-lảm của cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, cố Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu, v.v...

        Tôi xin đề-nghị tất cả mọi người hăy đ̣i-hỏi, t́m cho được, “tài-liệu” nào, được công-bố/phát-hiện ở đâu, vào ngày tháng năm nào, là “tài-liệu” đă được phổ-biến cũ nhất, để xác-định thực/hư những điều mà người ta gán cho các vị lănh-đạo Đệ-Nhất Cộng-Ḥa. Cụ-thể là các câu chủ-yếu như lời tiên-tri của Ông Ngô Đ́nh Nhu mà Ông Phạm Lễ mới đưa ra gần đây, trong tháng 8-2011: các lời tiên-tri về thời-điểm VNCH sẽ bị rơi vào tay cộng sản, về thời-điểm lấy lại nước, v.v... (dù là trật lất), để xem có nguồn-gốc nào trước đó hay không. Hay chỉ là những “phịa-sử”, tỉ như “Chính-Đề Việt-Nam” của TS Tôn Thất Thiện, “Chủ-Nghĩa Nhân-Vị Á Đông” của TS Nguyễn Ngọc Tấn, “Cái Ghế Nhôm Không Chân của TS Hồng-Lĩnh Hồ Nam Trân, và cả “Cậu Bé 14 Tuổi” của Writer Phạm Lễ?

        Riêng về các lời tiên-tri của Ông Ngô Đ́nh Nhu mà Ông Phạm Lễ nêu ra ở đây, nếu ai có được tài-liệu “”, trước năm 2005, th́ xin vui ḷng cập-nhật-hóa để góp phần soi sáng Sự Thật Lịch-Sử.

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 

 Xem thêm