LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

https://en.wikipedia.org/wiki/Lê_Xuân_Nhuận

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Biên-Khảo:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Thời-Luận: Người & Việc


 

 

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

          

                              *THƠ TIẾNG VIỆT:          *ENGLISH POETRY:

                                    Cơn Ác-Mộng                      This Land of Promises  

                                    Thơ Người Thơ                   Poems by Selected Vietnamese

                                    Miền Đất Hứa                     Vietnamese Choice Poems

                                    Mấy Vần Thơ                      Vietnamese with Poetry

      

                             *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:    *RESEARCH:

                                    Ánh Trời Mai                      Ngô Đ́nh Diệm

                                    Tuần Trăng Mật                  Our Lady of La Vang

                                    Với Thượng-Đế                   John Paul II & Poland

      

                        *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)