LÊ XUÂN NHUẬN
THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

https://en.wikipedia.org/wiki/Lê_Xuân_Nhuận

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Biên-Khảo:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Thời-Luận: Người & Việc


 

 

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                    

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

          

           *THƠ TIẾNG VIỆT:          *ENGLISH POETRY:

                Cơn Ác-Mộng                      This Land of Promises  

                Thơ Người Thơ                   Poems by Selected Vietnamese

                Miền Đất Hứa                     Vietnamese Choice Poems

                Mấy Vần Thơ                      Vietnamese with Poetry

                                                             NOTICE

      

           *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:    *RESEARCH:

                Ánh Trời Mai                      Ngô Đ́nh Diệm

                Tuần Trăng Mật                  Our Lady of La Vang

                Với Thượng-Đế                   John Paul II & Poland

      

  *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)