LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Biên-Khảo:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Thời-Luận: Người & Việc


 

 Lê Xuân Nhuận năm 87 tuổi - Photo by Loc Le (2017)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

          

                                   *THƠ TIẾNG VIỆT:          *ENGLISH POETRY:

                                         Cơn Ác-Mộng                      This Land of Promises  

                                         Thơ Người Thơ                   Poems by Selected Vietnamese

                                         Miền Đất Hứa                     Vietnamese Choice Poems

                                         Mấy Vần Thơ                      Vietnamese with Poetry

      

                                   *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:    *RESEARCH:

                                         Ánh Trời Mai                      Ngô Đ́nh Diệm

                                         Tuần Trăng Mật                  Our Lady of La Vang

                                         Với Thượng-Đế                   John Paul II & Poland

      

                              *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)