LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Thời-Luận:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Người & Việc


 Lê Xuân Nhuận năm 85 tuổi - Photo by MiMi Nguyen Le (2015)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

 

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

 

                                    *THƠ TIẾNG VIỆT:               *ENGLISH POETRY:

                                        Cơn Ác-Mộng                           This Land of Promises  

                                        Thơ Người Thơ                         Poems by Selected Vietnamese

                                        Miền Đất Hứa                           Vietnamese Choice Poems

                                        Mấy Vần Thơ                            Vietnamese with Poetry

 

                                    *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:         *RESEARCH:

                                        Ánh Trời Mai                            Ngô Đ́nh Diệm

                                        Tuần Trăng Mật                       Our Lady of La Vang

                                        Với Thượng-Đế                         John Paul II & Poland

 

                                    *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)