LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Thời-Luận:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Tạp-Luận: Người & Việc


 

 Lê Xuân Nhuận năm 87 tuổi - Photo by Mimi Nguyen Le (2017)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

          

                                 *THƠ TIẾNG VIỆT:           *ENGLISH POETRY:

                                      Cơn Ác-Mộng                      This Land of Promises  

                                      Thơ Người Thơ                    Poems by Selected Vietnamese

                                      Miền Đất Hứa                      Vietnamese Choice Poems

                                      Mấy Vần Thơ                       Vietnamese with Poetry

      

                                 *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:     *RESEARCH:

                                      Ánh Trời Mai                       Ngô Đ́nh Diệm

                                      Tuần Trăng Mật                   Our Lady of La Vang

                                      Với Thượng-Đế                    John Paul II & Poland

      

                          *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)