LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH


hân-hạnh chào mừng quư bạn

 

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

HỒI-KƯ: VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

HỒI-KƯ: CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

HỒI-KƯ: BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG
THỜI-LUẬN: CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO & TẠP-LUẬN


 Lê Xuân Nhuận năm 84 tuổi - Photo by Loc Le (2014)

                                                                                                                                      Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                                                                       

 

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

                                                 

                                                   *THƠ TIẾNG VIỆT:                           *ENGLISH POETRY:

                                                     Cơn Ác-Mộng                                       This Land of Promises  

                                                     Thơ Người Thơ                                     Poems by Selected Vietnamese

                                                     Miền Đất Hứa                                       Vietnamese Choice Poems

                                                     Mấy Vần Thơ                                        Poetry with Vietnamese

 

                                                   *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:                     *RESEARCH:

                                                     Ánh Trời Mai                                        Ngô Đ́nh Diệm

                                                     Tuần Trăng Mật                                   Our Lady of La Vang

                                                     Với Thượng-Đế                                     John Paul II & Poland  

 

                                                    *Trương Minh Dũng (em tôi)   *Lư Tống (em tôi)   *Lê Mai (con tôi)