LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Thời-Luận:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Tạp-Luận


 Lê Xuân Nhuận năm 84 tuổi - Photo by Loc Le (2014)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

 

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

 

                               *THƠ TIẾNG VIỆT:                      *ENGLISH POETRY:

                                      Cơn Ác-Mộng                                This Land of Promises  

                                      Thơ Người Thơ                              Poems by Selected Vietnamese

                                      Miền Đất Hứa                                Vietnamese Choice Poems

                                      Mấy Vần Thơ                                 Vietnamese with Poetry

 

                               *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:                *RESEARCH:

                                      Ánh Trời Mai                                 Ngô Đ́nh Diệm

                                      Tuần Trăng Mật                            Our Lady of La Vang

                                      Với Thượng-Đế                              John Paul II & Poland

 

                               *Trương Minh Dũng (em tôi)     *Lư Tống (em tôi)     *Lê Mai (con tôi)