LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Thời-Luận:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Người & Việc


 Lê Xuân Nhuận năm 86 tuổi - Photo by MiMi Nguyen Le (2016)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

 

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

 

                             *THƠ TIẾNG VIỆT:           *ENGLISH POETRY:

                                 Cơn Ác-Mộng                      This Land of Promises  

                                 Thơ Người Thơ                    Poems by Selected Vietnamese

                                 Miền Đất Hứa                      Vietnamese Choice Poems

                                 Mấy Vần Thơ                       Vietnamese with Poetry

 

                              *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:     *RESEARCH:

                                 Ánh Trời Mai                       Ngô Đ́nh Diệm

                                 Tuần Trăng Mật                   Our Lady of La Vang

                                 Với Thượng-Đế                    John Paul II & Poland

 

                     *Trương Minh Dũng (em tôi)  *Lư Tống (em tôi)  *Lê Mai (con tôi)