LÊ XUÂN NHUẬN

THANH-THANH

hân-hạnh chào mừng quư bạn

GIỚI-THIỆU TÁC-GIẢ

Hồi-Kí:

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

CẢNH-SÁT-HÓA,

QUỐC-SÁCH YỂU-TỬ CỦA VIỆT-NAM CỘNG-H̉A

BIẾN-LOẠN MIỀN TRUNG

Thời-Luận:
CHÍNH-TRỊ & TÔN-GIÁO

Tạp-Luận


 Lê Xuân Nhuận năm 84 tuổi - Photo by Loc Le (2014)

                                                                                   Liên-Lạc với Tác-Giả:

                                                                                     

 

THANH-THANH

SONG-NGỮ THANH-THANH BILINGUAL POETRY

 

                                              *THƠ TIẾNG VIỆT:                           *ENGLISH POETRY:

                                                  Cơn Ác-Mộng                                      This Land of Promises  

                                                   Thơ Người Thơ                                   Poems by Selected Vietnamese

                                                  Miền Đất Hứa                                     Vietnamese Choice Poems

                                                  Mấy Vần Thơ                                      Vietnamese with Poetry

 

                                              *MỘT SỐ THI-TẬP CŨ:                     *RESEARCH:

                                                  Ánh Trời Mai                                      Ngô Đ́nh Diệm

                                                  Tuần Trăng Mật                                 Our Lady of La Vang

                                                  Với Thượng-Đế                                   John Paul II & Poland

 

                                              *Trương Minh Dũng (em tôi)       *Lư Tống (em tôi)       *Lê Mai (con tôi)