VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN

 

        Tôi bước vào pḥng giấy của chuẩn-tướng* Huỳnh Thới Tây, Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, với phong-thái điềm-nhiên nhưng tâm-trạng bồn-chồn.

*Chuẩn-tướng: tướng một sao.

        Tôi đang làm việc ở Ngành Đặc-Cảnh Vùng II, mà trụ-sở đóng tại Thành Nha-Trang, th́ nhận được một cú điện-thoại từ Văn-Pḥng Tư-Lệnh, bảo tôi về gặp chuẩn-tướng Tây ngay.

        Trong phạm-vi công-tác chuyên-môn, Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương trực-tiếp tiếp-xúc với tôi là một chuyện thường; nhưng, trong lĩnh-vực quản-trị nhân-viên, việc Tư-Lệnh gọi tôi, lúc ấy là một Phó Giám-Đốc cấp Vùng, mà ở Trung-Ương th́ không qua Nha Tiếp-Trợ, và ở địa-phương th́ không qua Trưởng Cơ-Quan, là một chuyện bất-thường.  Dạo đó, nội-bộ Cảnh-Lực Quốc-Gia đang bị xáo-trộn v́ nhiều đợt liên-tiếp thay bậc đổi ngôi, nên chuyện xuống chó hay lên voi, dù không xảy đến cho ḿnh, cũng khiến mọi người bàn-tán xôn-xao.  Từ lúc tôi nhận được lệnh ấy cho đến trước khi tôi bước vào pḥng làm việc của Tây, nhiều người đă phỏng-đoán với tôi về mục-đích của cuộc gặp-gỡ này; tuy tất cả đều trấn-an tôi rằng đây là một việc vui, nhưng hầu hết đều không dám chắc rằng đây không phải là một điều xui.

        Tôi đă thầm tự kiểm-điểm sinh-hoạt của ḿnh trong thời-gian qua, xem thử có ǵ sai trái, hầu chuẩn-bị tinh-thần mà đón nhận, nếu có, mọi sự chẳng lành.

 

Chính-Sách Quân-Cách-Hóa*

 

        Năm 1971, Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia của Việt-Nam Cộng-Ḥa lại được cải-tổ; lần này rơ-ràng là để chuẩn-bị cho t́nh-h́nh hậu-chiến Việt-Nam.

*Không phải quân-sự-hóa hay quân-nhân-hóa.

        Thêm nhiều sĩ-quan Quân-Lực được biệt-phái qua nắm giữ các chức-vụ chỉ-huy quan-trọng trong Ngành Áp-Pháp.  Trừ một thiểu-số có khả-năng, c̣n th́ đa-số đă không thạo việc mà không chịu học lại c̣n lợi-dụng cương-vị mới -- có quyền-hành trực-tiếp đối với dân-nhân -- để làm lợi riêng cho bản-thân, do đó, làm hại chung cho hoạt-động của cơ-quan trọng-yếu này Chính-Quyền.  Tôi thấy trước hậu-quả bất-lợi cho chế-độ nói chung, nhất là qua chính-sách quân-cách-hóa guồng máy này, nên đă gửi lên Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, hồi đó là đại-tá Nguyễn Mâu, một bức thư điều-trần quan-điểm của ḿnh.

        Sự-việc xảy ra nhằm lúc Trung-Ương cử trung-tá quân-nhân Hoàng Viết Th́n đến Vùng II giữ chức-vụ Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh thay-thế tôi, và giáng-chức tôi từ Trưởng xuống Phó, chỉ v́ tôi là viên-chức chuyên-ngạch và không có thế-thần.

        Đại-tá Nguyễn Mâu phải phái đại-tá Đặng Văn Minh, Phó Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương, ra Vùng II triệu-tập một cuộc họp nội-bộ các cấp chỉ-huy, để xoa dịu t́nh-h́nh.

        Sau ngày Hiệp-Định Paris 27-1-1973 được kư-kết và có hiệu-lực, chiến-tranh Việt-Nam chấm dứt, đáng lẽ Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia phải là công-cụ đắc-lực cho chính-quyền và dân-chúng Miền Nam trong công-cuộc đấu-tranh chính-trị trực-diện với cộng-sản ở thời b́nh, th́ Hành-Pháp Trung-Ương, trong tay các cấp nhà-binh, đă chỉ xây-đắp Cảnh-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa thành một "con cọp... lười".

        Tính đến nay, số lượng quân-nhân biệt-phái từ đại-tá xuống đến binh-nh́ đă tràn ngập từ Trung-Ương xuống đến Xă Phường, nâng tổng-số nhân-số Cảnh-Lực Quốc-Gia từ mấy chục ngàn người lên đến khoảng mười tám vạn người.  Thời-gian sau cùng, thiếu-tướng* Nguyễn Khắc B́nh, Trưởng Đặc-Ủy T́nh-Báo Trung-Ương, đă qua kiêm-nhiệm Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, đem theo thêm nhiều sĩ-quan cao-cấp Quân-Lực thay-thế hầu hết các viên-chức Cảnh-Sát cao-cấp chuyên-ngành.

*Thiếu-tướng: tướng hai sao.

        Giai-đoạn đầu của chiến-lược Việt-Nam-Hóa đă qua một cách giả-tạo, và giai-đoạn nh́ đă đến trong t́nh-thế bấp-bênh.

        Mỗi ngành nghề đều có những đặc-tính và quy-luật hoạt-động riêng của ḿnh.  Nhưng Cảnh-Lực mà tổ-chức sao y theo Quân-Lực th́ dư pḥng-giấy, thừa cạo-giấy, và thiếu việc-làm; và điều-hành rập khuôn theo Quân-Lực th́ mất th́-giờ, tốn nhân-lực, và phí hiệu-năng.  Các bộ-phận phụ-dịch th́ lấn át chính-nghiệp.  Guồng máy Áp-Pháp đă không bắt nguồn mà cũng không bám rễ trong dân-nhân.

        Tội tự thấy ḿnh có nhận-thức đúng, như đă từng có nhận-thức đúng về các biến-cố lịch-sử trước đây; và tôi đă biểu-lộ bằng cả lời nói lẫn việc làm công-khai, trong khuôn-khổ trách-nhiệm và quyền-hạn có sẵn, cái nhận-thức "cấp-tiến" và "quá-khích" ấy của ḿnh.

        Hồ-sơ nội-vụ c̣n nằm ít nhất là trong văn-pḥng của Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương.  Có thể là tôi sắp bị trừng-trị v́ sự chống-đối kể trên?

 

Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa"

 

        Có một điều lạ, là hầu như ít ai biết đến cái-gọi-là "Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa", vốn là một món quà hậu-Việt-Nam-Hóa mà người Mỹ thân tặng cho Việt-Nam Cộng-Ḥa để làm "quốc-sách" sau-chiến-tranh.

        Các nhà lănh-đạo Miền Nam chỉ miễn-cưỡng cho thi-hành Kế-Hoạch ấy một cách qua-loa, tại một số Tỉnh, trong một thời-gian ngắn, rồi dẹp bỏ luôn.

        Tôi đă tự ḿnh kiếm được bản chính của Kế-Hoạch ấy bằng chữ Anh, đọc kỹ để có ư-niệm chính-xác về ư-nghĩa và mục-đích chiến-lược của nó, hầu có căn-bản lư-thuyết mà đối-chiếu với thực-tế thực-hành.

        Tôi là người duy-nhất đă đến các Tỉnh Ninh-Thuận, B́nh-Thuận, v.v... thuộc Vùng II, quan-sát và nghiên-cứu tại chỗ việc thi-hành Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa tại Vùng này, sau khi Kế-Hoạch ấy đă được thử-nghiệm có kết-quả tốt tại Tỉnh G̣-Công thuộc Vùng IV, và một số Tỉnh khác của Miền Nam.

        Tại Trung-Ương, không có một bộ-phận đầu-năo xứng-đáng, để đảm-trách nó.

        Kế-Hoạch "Phụng-Hoàng", vốn là một giai-đoạn của Kế-Hoạch "Cảnh-Sát-Hóa", không được hiểu đúng, nên các Trung-Tâm Thường-Trực, những khi không có người Mỹ nhúng tay vào, chỉ là những văn-pḥng ngoại-vi, tập-trung tin-tức t́nh-báo đă nguội, và báo-cáo kết-quả hành-quân đă lạnh.

        Những vấn-đề chiến-thuật nhất-thời, như: Trại Giam, mà dư-luận trong nước cũng như ngoài nước chỉ-trích nặng-nề, v́ chứa quá nhiều người và thiếu tiện-nghi; Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngưng Bắn (ICCS), mà trong đó có hai thành-viên cộng-sản Đông-Âu là Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan; các Ban Liên-Hợp Quân-Sự 4-Bên và 2-Bên, mà trong đó có các thành-viên cộng-sản Việt-Nam (Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-Lược và Cộng-Phỉ Miền Nam); v.v... đều thuộc phạm-vi chính-trị và phản-gián, th́ bị tách rời ra khỏi Ngành Đặc-Cảnh là trung-tâm chuyên-môn về các lĩnh-vực này.

        Hơn nữa, các bộ-phận chủ-tŕ biệt-lập kia ở trung-ương th́ không có cấp dưới trực-hệ để chấp-hành chỉ-thị của ḿnh tại các địa-phương.

        Tôi không chịu nổi cảnh bế-tắc ấy trong công-vụ -- sứ-mệnh đa-diện của Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia đối với Quốc-Dân, chứ không phải chức-năng phiến-diện của các cá-nhân nắm giữ chức-vụ chỉ-huy trên mặt giấy-tờ.  Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương th́ không biết hết các nhiệm-vụ mà cấp dưới đảm-trách ở các địa-phương; Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng th́ hễ thấy ǵ có dính-dáng đến cộng-sản và chính-trị là giao khoán ngay cho Ngành Đặc-Cảnh tự lo.

        V́ thế nên tôi quyết-định làm liều.

        Tôi đă tự ư tổ-chức các đại-hội, tại các Tỉnh lớn và Thành quan-trọng, như: B́nh-Định, Phú-Yên, Khánh-Ḥa/Nha-Trang, Cam-Ranh, Ninh-Thuận, B́nh-Thuận, Kontum, Pleiku, Darlac, Tuyên-Đức/Đà-Lạt; mời tất cả các cố-vấn Hoa-Kỳ thuộc 4 địa-hạt là Phụng-Hoàng (Phoenix), Cảnh-Sát Sắc-Phục (PSD tức Public Safety Division=An-Ninh Công-Cộng), T́nh-Báo (PSB tức Police Special Branch=Ngành Đặc-Cảnh, và PRU tức Province Reconnaissance Unit=Thám-Sát Tỉnh), và Cảnh-Sát Dă-Chiến (NPFF tức National Police Field Force), cùng dự với tất cả các đại-diện của các cơ-quan quân-sự và các Bộ khác, các cấp chỉ-huy Cảnh-Sát, từ cấp Vùng xuống đến cấp Quận khắp Vùng II; để tôi thuyết-tŕnh quan-điểm của ḿnh về các vấn-đề sau-chiến-tranh.

        Tôi cũng tự-nguyện đảm-trách một số giờ giảng-dạy tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Phụng-Hoàng Quân-Khu II, dành cho các sĩ-quan Quân-Lực (Pḥng 2, An-Ninh Quân-Đội, Chiến-Tranh Chính-Trị...), viên-chức các Bộ khác (Thông-Tin, Chiêu-Hồi, Dân-Ư-Vụ, Xây-Dựng Nông-Thôn...), và các cấp cảnh-nhân (Đặc-Cảnh, Cảnh-Sát Sắc-Phục, Cảnh-Sát Dă-Chiến, Thám-Sát Tỉnh...), cũng với các đề-tài nói trên.

        Ngoài ra, tôi c̣n nắm lấy nhiều cơ-hội khác để phổ-biến nhận-thức của ḿnh, thí-dụ: tại Trung-Tâm Tu-Huấn T́nh-Báo Sơ-Cấp Vùng II trực-thuộc quyền tôi; tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Cảnh-Sát Căn-Bản Vùng II; tại các Khóa Đào-Tạo Trưởng Cuộc CSQG cấp Xă/Phường, dành cho từng đợt sĩ-quan Quân-Lực biệt-phái qua; v.v... là những nơi mà chương-tŕnh giảng-huấn có dành cho tôi nhiều giờ.

        Trước năm 1972 th́ tôi tham-gia công-tác Phụng-Hoàng với tư-cách Ủy-Viên; từ năm 1972, Giám-Đốc Đặc-Cảnh cấp Vùng không c̣n là Ủy-Viên Ủy-Ban Phụng-Hoàng cấp Quân-Khu nữa; nhưng v́ tôi muốn lợi-dụng tổ-chức này để làm lợi cho công-cuộc chống-Cộng về sau, nên tôi dựa vào uy-tín cá-nhân của ḿnh để vẫn tiếp-tục giảng-dạy tại Trung-Tâm Huấn-Luyện của Ủy-Ban Phụng-Hoàng Quân-Khu II, với tư-cách "chuyên-viên" là một tư-cách do tôi tự-phong và được mọi người hữu-quan cả Việt lẫn Mỹ mặc-nhiên nh́n-nhận.

        Tôi lại biên-soạn và ấn-hành nhiều bài tham-luận, xung quanh chủ-đề đă được nêu ra, gửi khắp các cấp, các nơi trên toàn-quốc, cả Việt-Nam lẫn Hoa-Kỳ.  Việc này xảy ra sau khi đă có chỉ-thị của Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia dưới thời thiếu-tướng Nguyễn Khắc B́nh cấm-chỉ mọi h́nh-thức báo-chí, tạp-chí, đặc-san, nội-san, báo tường, thư tin, v.v..., ngoại-trừ tờ báo "Bạn Dân" của Trung-Ương.

        Nói chung th́ tôi đă kiên-tŕ nuôi-dưỡng, quảng-bá và thực-thi ư-niệm của ḿnh, rằng tất cả các Chương-Tŕnh, Kế-Hoạch riêng-lẻ, tuy có tính-cách chiến-thuật giai-đoạn nhưng đều tương-quan với nhau và có mục-đích chiến-lược trường-kỳ, nhằm chuẩn-bị đối-phó với t́nh-h́nh sau-chiến-tranh.  Kết-luận của tôi là phải kiện-toàn Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia, nhất là Ngành Đặc-Cảnh, để có đủ sức đảm-nhận vai tṛ lĩnh-đạo và tiền-phong trong trách-vụ ổn-định t́nh-h́nh an-ninh đối-nội và đối ngoại của Quốc-Dân, đúng với tinh-thần và đường-hướng của Kế-Hoạch Cảnh-Sát-Hóa -- là một "quốc-sách" đă bị giết non.

        Nhưng, Chính-Quyền Trung-Ương th́ quyết bảo-thủ t́nh-trạng hiện-thời.

        Có thể nói là tôi sắp bị trừng-phạt v́ những ư-kiến phát-biểu ra ngoài chính-sách của Trung-Ương?

 

Cộng-Sản Trên Đường Phố VNCH

 

        Theo Hiệp-Định Paris th́ lĩnh-thổ Việt-Nam Cộng-Ḥa được chia ra thành nhiều Khu-Vực, mỗi Khu-Vực có một Tiểu-Ban Quốc-Tế Kiểm-Soát Và Giám-Sát Ngưng Bắn; dưới mỗi Tiểu-Ban có một số Tổ, mỗi Tổ phụ-trách một số Tỉnh.

        Các Ban Liên-Hợp Quân-Sự 4-Bên và 2-Bên cũng được tổ-chức tương-tự.

        Trụ-sở Khu-Vực II đóng tại Pleiku.  Tôi đă đến phi-trường Cù-Hanh ở đây, để chứng-kiến lúc phái-đoàn Cộng-Sản Bắc-Việt bước ra từ một chiếc phi-cơ C-130 do phi-công Không-Quân VNCH và Hoa-Kỳ lái, từ Tân Sơn Nhất lên.

        Tôi đă nh́n thấy những bộ mặt khắc-khổ quắt-queo, những bộ quân-phục nhăn nhúm lụng-thụng, những bàn tay luớ-quớ sờ-soạng không biết mở cửa xe-hơi cách nào, và những cái ngoẹo đầu nheo mắt của chính các "đồng-chí" cộng-sản Đông-Âu ngỡ-ngàng nh́n ngó dáng-dấp thô-lậu và điệu-bộ quê-kệch của các sĩ-quan cao-cấp bộ-đội Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Ḥa.  Nhưng điều quan-trọng nhất là tôi đă ghi nhận được đầy-đủ các đặc-điểm nhận-diện của mỗi phái-đoàn trong bốn nước tham-gia Ủy-Hội Quốc-Tế, và của cộng-sản Bắc-Việt (Việt-Cộng không đến), nhất là màu cờ, kiểu-cách đồng-phục, quân-hàm, phù-hiệu của họ, là những điều mà đáng lẽ mỗi cảnh-nhân đă được Trung-Ương phổ-biến và phải thuộc ḷng.

        Một thời-gian sau, chuẩn-tường Huỳnh Thới Tây gọi điện-thoại ra tôi, cấm toàn-thể nhân-viên CSQG/CSĐB không được tiếp-xúc với cộng-sản Hung-Gia-Lợi và Ba-Lan cũng như CSBV và VC.  Tôi nhận lệnh xong, hỏi lại Tây: Nếu họ ra phố, hỏi Cảnh-Sát về đường đi chẳng hạn, th́ Cảnh-Sát có được phép trả lời, tức là nói chuyện với họ, hay không?  Chuẩn-tướng Tây đáp rằng ông chỉ nhận được lệnh của thiếu-tướng B́nh như thế mà thôi.

        Sau ngày Hiệp-Định Paris ra đời hơn nửa năm, có một phái-đoàn của Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia đến Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II để giải-thích về văn-kiện nói trên.

        Sau khi đại-diện Trung-Ương nói xong, tôi nhắc lại với các Chỉ-Huy và phái-đoàn đại-diện Cảnh-Lực của 13 Tỉnh và Thành khắp Vùng II, những điều tôi đă thông-tri cho Ngành Đặc-Cảnh nhưng có một số bộ-phận Sắc-Phục chưa rành, về kiểu-thức và màu-sắc quân-phục, cấp-hiệu, đặc-điểm của các phần-tử cộng-sản khác nhau.  Tôi cũng nêu lên giả-dụ, nếu cộng-sản hỏi những chuyện thông-thường, th́ nhân-viên Cảnh-Sát phải lịch-sự trả lời, như Cảnh-Sát Paris trong thời-gian có Hội-Nghị Quốc-Tế về chiến-tranh Việt-Nam.  Phái-đoàn các địa-phương mừng-rỡ tập-trung sự chú-ư về tôi, v́ những tin-tức cụ-thể như thế đă đáp-ứng nhu-cầu t́m hiểu thực-tế trước mắt của mọi người.  Nhưng, có một viên-chức sở-tại là đại-úy Hoàng Kỵ Thảo, đă phát-biểu: "Phái-đoàn Trung-Ương không đề-cập ǵ đến vấn-đề đó; không ai được phép nói rộng ra ngoài giới-hạn nội-dung đă được thuyết-tŕnh!"

        Chắc-chắn chuyện đó không bị bỏ sót trong bản tường-tŕnh về chuyến đi công-tác này của phái-đoàn.

        Có thể là tôi sắp bị trừng-phạt về việc ấy, v́ đă vượt quyền Cấp Trên?

 

Một Vở Kịch-Thơ Bị Cấm Xuất-Bản

 

        Suốt mười năm nay, tôi đam-mê công-vụ đến nỗi không c̣n đầu-óc và th́-giờ để sáng-tác và liên-lạc với các bạn văn thơ.

        Nghĩ rằng ḿnh cần trở lại với giới tao-nhân, tôi bèn chuẩn-bị ấn-hành một số tác-phẩm, hoặc đă đăng báo, hoặc c̣n là bản thảo; và tôi bắt đầu với vở kịch-thơ xă-hội "Lăo Ăn Mày".  Kịch viết đă lâu, đă được công-diễn tại sân-khấu "Hội Quảng-Tri" ở Huế, trước năm 1960 là năm tôi bị lưu-đày từ cố-đô lên Cao-Nguyên.  Để kỷ-niệm thời-gian sinh-sống và sinh-hoạt văn-nghệ sôi-động ở thủ-phủ của Miền Trung, tôi đă kèm theo phần chính cuốn sách, gửi Bộ Thông-Tin để xin kiểm-duyệt, một phần phụ-lục trong đó có một bức thư của tôi gửi các bạn thân ở Sài-G̣n như nhạc-sĩ Lê Mộng Bảo, thi-sĩ Xuân-Huyền, nữ-sĩ Huyền-Chi, v.v..., tường-thuật vụ tŕnh-diễn vở kịch thơ “Hồ Quư Ly” của tôi tại Huế vào cuối thập-niên 1940.

        Thuở đó, Hội-Đồng Kiểm-Duyệt Trung-Việt là một cơ-quan biệt-lập, do cụ Hồ Đắc Định, một nhân-vật trí-thức thức-thời, làm Chủ-Tịch, và nghệ-sĩ Vũ Đức Duy, một kịch-tác-gia kiêm đạo-diễn kiêm diễn-viên tài-danh, làm Tổng-Thư-Kư.  Hai vị chủ-chốt này đă kư cấp giấy phép cho tôi công-diễn và xuất-bản vở kịch kia.  Thế nhưng ngay đêm đầu tiên, đang diễn dở chừng th́ viên Trưởng Tỉnh địa-phương, là người được mời đến xem trong hàng quan-khách danh-dự, đă ra lệnh ngưng diễn và cấm tiếp-tục, viện lư-do rằng vở kịch ấy đề-cao nhân-vật lịch-sử Hồ Quư Ly đề-kháng Trung-Hoa xâm-lăng, gợi lên liên-tưởng đến Hồ Chí Minh cũng đang chống Pháp ngoại-xâm (quân-đội viễn-chinh Pháp đă đổ bộ lên các Thành Thị lớn từ đầu năm 1947).  Hội-Đồng Kiểm-Duyệt, cũng cùng có mặt tại chỗ, liền bác-bỏ quyết-định của Trưởng Tỉnh, cho rằng đây là một vấn-đề văn-nghệ thuộc quyền-hạn của Hội-Đồng.  Các Giám-Đốc Thông-Tin, Công-An, v.v... đều là nhân-vật Quốc-Gia, chống-Cộng nhưng cũng chống Pháp – chống Pháp bằng chính-trị và ngoại-giao – nên tán-thành quyết-định của Hội-Đồng Kiểm-Duyệt.  Rốt cuộc vở kịch của tôi đă tạo nên dư-luận sôi-nổi và đă được tŕnh-diễn liên-tiếp nhiều lần...

        Chắc Bộ Thông-Tin, vào năm 1973, hốt-hoảng liên-kết vở kịch “Lăo Ăn Mày” ngày nay với vở kịch “Hồ Quư Ly” ngày xưa, nên đă đóng vào tập bản thảo của tôi 3 chữ “CẤM XUẤT BẢN” to-tướng.

        Tôi đă có nhiều kinh-nghiệm bản-thân về sự phối-hợp giữa Ngành Thông-Tin với Ngành Công-An.  Có thể là tôi sắp bị trừng-phạt v́ có tác-phẩm như trên?

 

Nỗ-Lực Cuối-Cùng Của Giới Cao-Cấp Cảnh-Sát Nguyên-Ngành

 

             Ngoài chuẩn-tướng Bùi Văn Nhu, được giữ lại với danh-nghĩa Phó Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, các cấp chỉ-huy cao-cấp chính gốc Cảnh-Sát đều bị cất chức, hoặc chuyển qua Bộ Nội-Vụ, hoặc giao cho những phần-vụ thặng thừa.

        Trước khi bị tước hết quyền-hành và đẩy ra xa, số nhân-vật ấy đă làm một việc, xem như nỗ-lực cuối-cùng của tập-đoàn lĩnh-đạo cũ, là đề-nghị Tư-Lệnh sử-dụng tôi vào một trách-vụ xứng-đáng hơn.  Những tên-tuổi vang-bóng một thời như Bùi Văn Nhu, Trần Vĩnh Đắt, Đàm Trung Mộc, Lê Khắc Duyệt, Lê Sơn Thanh, Bảo Trọng, Nguyễn Bính, Nguyễn Phúc, Cao Xuân Hồng, v.v...  Họ muốn thấy tôi qua làm ít nhất cũng là Chỉ-Huy Cảnh-Lực một Tỉnh quan-trọng, một chức-vụ mà tôi đă từng đảm-trách và hoàn-thành xuất-chúng từ mười năm xưa.

        Hôm chuẩn-tướng Tây ra Nha-Trang, đại-tá Cao Xuân Hồng, lúc ấy là Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II, cũng đă gợi ư với ông là nên dùng tôi để thay-thế Hoàng Viết Th́n.

        Tôi mà được giới-thiệu nồng-nhiệt như thế th́ có khác ǵ hơn là bị vạch mặt chỉ tên rằng tôi là một con gà-ṇi của phe kia!  Hơn nữa, tôi đă nghe kể về tính tự-ái của Tây.  Một hôm, thiếu-tá Nguyễn Văn Độ, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Khánh-Ḥa, bị Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương gọi về, v́ đă tuân theo một lệnh nào đó của Trưởng Tỉnh địa-phương.  Tây hỏi: Giữa Trưởng Tỉnh và tôi, anh chọn ai?  Độ đáp: Tôi chọn thiếu-tướng.  Hỏi: V́ sao?  Đáp: V́ nếu Trưởng Tỉnh nơi này mà không bằng-ḷng về tôi th́ tôi c̣n có thể đến với Trưởng Tỉnh nơi khác; nhưng nếu thiếu-tướng mà không vừa-ư về tôi th́ tôi không c̣n đất sống!  Thế là Độ được cho về, b́nh-an.

        Bây giờ th́ đến phiên tôi.  Có thể là tôi bị xem như đă chạy-chọt với giới ngoài Ngành, trong lúc Ngành Đặc-Cảnh có tư-cách chuyên-môn, biệt-lập, tự-quản về mặt nhân-viên.  Tôi sắp bị khiển-trách về vấn-đề này?...

*

        Tôi nghĩ đến những h́nh-phạt; có thể là khiển-trách ghi hồ-sơ, cất chức, đ́nh thăng-thưởng, thuyên-chuyển, sa-thải, và cao hơn hết là... bỏ tù.  Nhưng, tôi th́ đă nhiều lần nếm đủ các loại h́nh-phạt kể trên.

        Điều duy-nhất khiến tôi lo-ngại chính là đổi vùng.  Mỗi lần thay đổi chỗ ở là một lần cuộc sống đảo-điên: lương tiền ít-oi, vật-giá leo thang; Cảnh-Sát không có cư-xá, Tư-Lệnh Cảnh-Lực cấp Vùng mà c̣n phải ở nhà thuê...

*

*    *

        Gặp tôi, chuẩn-tướng Huỳnh Thới Tây chỉ nói một câu ngắn gọn:

        -- Tôi cho anh về Miền Trung, làm Trưởng Cơ-Quan cấp Vùng.  Anh có 3 ngày để trả lời tôi.

        Nh́n nét mặt ông, tôi biết là tôi không thể tŕnh-bày ư-kiến, dù chỉ là một phản-ứng tức-thời.

        Tôi đứng dậy chào, đón nhận bàn tay xiết chặt của viên chỉ-huy cao nhất trong Ngành.

        Tôi c̣n ǵ nữa mà “về Miền Trung”?  Miền Trung đối với tôi trước hết là xứ Huế thân-yêu, nơi đă để lại trong tôi biết bao kỷ-niệm vui buồn của một thời trai-trẻ khôn quên.  Tôi đă nhẫn-nại kêu xin nhiều năm mong được trở về ngoài đó, nhưng nguyện-vọng đă không thành.  Ước-muốn chôn vùi từ mười ba năm về trước, trải qua bao nhiêu tang-thương, đến giai-đoạn này mới được ngó-ngàng.  Bây giờ th́ ông+bà ngoại tôi, là những người đă nuôi-nấng tôi từ nhỏ, đă mất từ lâu; mẹ tôi đă từ-trần; d́ tôi đă ra đi; thân-nhân không c̣n; bạn-bè kẻ chết, kẻ tha-phương; cảnh-vật đổi khác; tôi có trở về th́ cũng chỉ làm một khách viễn-phương.  Hơn nữa, tôi cần tiếp-tục ở lại Nha-Trang để giữ cho gia-đ́nh khỏi bị đổ vỡ v́ một rạn-nứt đă thành-h́nh...

        Sáng sớm hôm sau, tôi vào gặp chuẩn-tướng Tây.

        Ông lắng nghe tôi, nhưng không chấp-nhận những ǵ tôi nói.  Viên Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương ôn-tồn bảo tôi:

        -- Chúng tôi muốn dùng người đúng với kiến-thức, kinh-nghiệm, thiện-chí và tác-phong của mỗi người.  Toàn-quốc chỉ có bốn Vùng; Vùng I là Vùng quan-trọng đặc-biệt.  Hiện nay th́ tôi không thiếu sĩ-quan, kể cả một số cao-cấp hơn anh.  Nhưng tôi chọn anh...

        Tôi cảm-động v́ lời nói ấy.  Đó là sự thật.

        Nhưng tôi thấy rơ, Vùng I là “Vùng Chiến-Tuyến”.  Ngay tại Đà-Nẵng, thủ-phủ mới của Miền Trung, đặc-công cộng-sản vẫn có thể bất-thần ra tay bất-cứ lúc nào.  Đại-tá Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Thành mà cũng bị mất tích; trung-tá Nguyễn Đức Am, Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thành mà cũng bị hạ-sát; đại-úy Lê Diệp, Trưởng Pḥng Đặc-Nhiệm của Ngành Đặc-Cảnh toàn Miền mà cũng bị gài ḿn tử-thương.

        Chuẩn-tướng Tây trấn-an tôi:

        --  Ngoài đó đă có trung-tướng* Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I.  Cộng-sản không phải là vấn-đề đáng lo!

*Trung-tướng: tướng ba sao.

        Tôi đâu có lo về vấn-đề cộng-sản.  Cả ở núi, rừng, cũng như ở Xă, Thôn, tôi đă chạm trán, chạm súng với chúng nhiều lần.  Tôi lo là lo về nội-t́nh Quốc-Gia với nhau.  Thấy tôi vẫn chưa dứt-khoát nhận lời, Tây thuyết thêm:

        -- Các anh phải nhận lấy trách-nhiệm của ḿnh.  Chúng tôi chỉ qua đây một thời-gian ngắn, để giúp các anh củng-cố, phát-triển; rồi một ngày kia chúng tôi sẽ trở về lại với đời quân-nhân...

        Thế là rơ-ràng.  Chuẩn-tướng Tây nhắc đến thái-độ chống-đối của tôi, vừa để chứng-tỏ là ḿnh không kỳ-thị ǵ, vừa để ngụ-ư là ḿnh chưa hẳn đă bỏ qua.  Tuy thế, ông không dồn tôi vào chân tường.  Ông đứng dậy, đưa tay ra bắt tay tôi, nói giọng trách-móc một cách thân-t́nh:

        -- Tôi cho anh ba ngày cơ mà!  Anh đă hội-ư với các Giám-Đốc ở Bộ Tư-Lệnh chưa?  Anh đă ḍ-hỏi t́nh-h́nh ở Vùng I chưa?  Anh cần những phương-tiện ǵ th́ gặp trung-tá Huỳnh Kiêm Thanh...

        Tôi không ḍ hỏi ǵ nhiều.  Tôi chỉ loanh-quanh t́m gặp vài ba nhân-vật cố-tri am-thạo t́nh-h́nh là đủ.

        Trung-tá Ưng Du, một sĩ-quan lăo-thành xuất-thân từ thời Quân-Đội Quốc-Gia chưa ra đời, bảo tôi: “Anh được cất nhắc lên chức-vụ cao là một dịp may.”  Trung-tá cảnh-nhân Nguyễn Văn Thuận, người từng chứng-kiến nhiều lần đổi nhóm thay phe tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia, khuyên tôi: “Anh nên nhận lời, v́ Tư-Lệnh có thể đưa anh đi một Tỉnh xa, cũng phải dời đổi chỗ ở, và cương-vị lại có thể thấp hơn, mà c̣n khiến ông phật ḷng.”

        Đại-tá Lê Tấn Phước, một người bà-con của tôi, hỏi tôi: “Anh muốn ở yên chỗ cũ, vậy anh có sẵn một triệu đồng không?”

        Vài ba bạn khác nửa thật, nửa đùa: “Coi chừng cái tính liêm-khiết của anh.  Phải khéo-léo với bọn tham-nhũng: theo chúng th́ chúng sẽ che-chở anh, v́ sợ rút dây động rừng; chống chúng th́ chúng có cả tập-đoàn để tiêu-diệt anh...”

        Ngay chiều hôm ấy, tôi vào gặp lại viên Tư-Lệnh của tôi.  Tôi định chỉ nói ngắn gọn, nhưng mới mở lời “Thưa thiếu-tướng...” th́ Tây đă cười, hỏi chận: “Chịu đi rồi hả?”

        Bây giờ th́ Tây vui-vẻ nhưng nghiêm-nghị vào đề:

        -- Miền Trung xưa nay th́ anh đă biết rành rồi.  Phong-trào “Phật-Giáo Tranh-Đấu” khởi đầu từ Miền Trung; quân-đội nổi dậy, chính-quyền địa-phương ly-khai chính-quyền trung-ương, chỉ xảy ra ở Miền Trung; các giáo-phái đụng-độ nhau cũng chỉ có ở Miền Trung.  Bây giờ th́ t́nh-h́nh rối-reng hơn: đảng-phái lung-tung, nội-bộ chính-quyền chia-rẽ.  Mỗi ngày Trung-Ương nhận được không biết bao nhiêu đơn-từ tố-cáo lẫn nhau; thậm-chí báo-cáo của các cơ-quan đă trái-ngược nhau, mà mỗi cơ-quan có khi lại tự mâu-thuẫn với chính ḿnh.  Người dân ngoài đó hầu như ăn rồi chỉ biết có việc thưa-kiện, khiếu-nại lẫn nhau.  Nhiệm-vụ của anh là phải ổn-định t́nh-h́nh chính-trị nội-bộ, từ trong Cảnh-Sát Quốc-Gia mà ra, đến các cơ-quan chính-quyền, đoàn-thể dân-nhân.  Ngoài đó có yên th́ trong này mới rảnh tay...

        Chuẩn-tướng Tây đổi giọng, nói về t́nh-trạng cá-nhân của tôi:

        -- Cấp-số ở chức-vụ ấy là đại-tá.  Trung-Ương sẽ yểm-trợ mọi mặt cho anh.  Về nhà-cửa th́ tôi sẽ giúp anh mỗi tháng hai chục ngàn đồng.  Nếu gia-đ́nh c̣n ở Nha-Trang, tôi sẽ cho anh vào thăm mỗi tháng một lần.  Bao giờ th́ anh sẵn-sàng?

        -- Ngày mai tôi ra Nha-Trang; ngày kia tôi ra Đà-Nẵng, nhận việc ngay trong ngày.

        -- Tốt!  Ngày kia là ngày 26-9-1973.  Chúc anh thành-công!

        Tôi chưa ra khỏi pḥng th́ đă nghe Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương bấm máy nội-đàm bảo trung-tá Huỳnh Kiêm Thanh, Giám-Đốc Nha Tiếp-Trợ, làm lệnh cho tôi về “Vùng Chiến-Tuyến”, tức Quân-Khu I, tên mới của Miền Trung.

 

LÊ XUÂN NHUẬN