THANH-THANH

*TIỂU-SỬ:

                        - Tên thật:  Lê Xuân Nhuận

                        - Ngày sinh:  02-01-1930
                        - Quê nội:  Hà Nội
                        - Quê ngoại:  Huế

*SINH-HOẠT TRƯỚC 1975:

            * Có tác-phẩm đăng trên các báo "Truyền Bá" và "Tiểu-Thuyết Thứ Bảy" ở Hà Nội từ năm 1943.

            * Có các bút danh:

                        - Thanh-Thanh
                        - Kiều-Ngọc (văn);
                        - Nguyệt-Cầm (kịch);
                        - Người Thơ (bình&luận);
                        - Tú Ngông (trào-phúng);
                        - v.v...

 

            * Chủ-trương thi+văn đoàn và nhà xuất-bản "Xây Dựng".  Đã ấn-hành nhiều tuyển-tập thơ+văn của nhiều nam nữ thi+văn-hữu Bắc Trung Nam.  Đã xuất-bản, đăng-tải, công diễn hằng chục tập thơ, tập truyện ngắn, vở kịch của mình, trong đó có các đặc-phẩm:
                    - Ánh Trời Mai (thơ, 1949);
                    - Ánh Trời Mai (thơ, tái-bản, 1950);

                    - Hồ Quý-Ly (kịch thơ, 1950);

                    - Thằng Con Trai (kịch văn, 1950);
                    - Ánh Trời Mai (thơ, tập mới, 1951);
                    - Kiếm Xuân Thu (thơ, 1951);
                    - Nhạc Ngày Xanh (thơ, 1952);
                    - Quán Bên Sông (kịch thơ, 1953);

                    - Gươm Chính-Nghĩa (kịch thơ, 1955);
                    - Tuần Trăng Mật (thơ, 1960);
                    - Với Thượng Đế (thơ, 1964);
                    - Ray Rứt (truyện ngắn, 1965);

                    - v.v...

 

            * Được "Đại-Hội Văn-Hóa Toàn-Quốc" (duy-nhất) của Việt Nam Cộng-Hoà (do nhà-văn Lê Văn Siêu thụ-ủy thực-hiện tại thủ-đô Sài-Gòn vào cuối thập-niên 1950) công-nhận thành-quả hoạt động là một cành trong "Cây Đa Văn-Hiến Việt-Nam".

*SINH-HOẠT TẠI HẢI-NGOẠI:

* Đã xuất-bản:

       - Về Vùng Chiến-Tuyến (hồi-ký, Văn Nghệ, 1996);

       - Cơn Ác-Mộng (thơ, Xây Dựng và Thế-Giới Mới, 1998);

        - "Cảnh-Sát-Hoá", Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Hoà (hồi-ký, Xây Dựng, 2002);

       - Việt-Nam Cộng-Hòa: Cảnh-Sát-Hóa, Quốc-Sách Yểu-Tử (hồi-ký, Xây-Dựng tái-bản, có sửa chữa, 2005);

       - Poems by Selected Vietnamese (thơ tiếng Anh, Xay-Dung, 2005);

       - Thanh-Thanh 70 Năm Làm Thơ (thơ, Xây Dựng, 2012);

       - Vietnamese Choice Poems (thơ tiếng Anh, Xlibris, 2013);  


* Đã góp phần dịch-thuật trong nhiều tuyển-tập thơ tiếng Anh, tỷ như:

       - Flowers of Love I, II, III, IV (Hội Thơ Tài-Tử Việt-Nam);

       - The Old Days (Như-Hoa);

       - The Silence of Yesterday (Cơ Sở Thi+Văn Cội Nguồn);

       - Poems in Rain & Flowers (Vi-Khuê).


* Cộng-tác với nhiều tạp-chí tiếng Việt tại Hải-Ngoại; có thơ được chọn in trong khoảng 50 tuyển-tập thơ tiếng Anh của Hoa-Kỳ và Anh-quốc; có tên trong Hall of Fame (Tòa Danh-Vọng) của Hiệp-Hội Quốc-Tế Thi-Nhân; tham-gia nhiều diễn-đàn tiếng Việt và tiếng Anh trên mạng lưới truyền-thông toàn-cầu.


* Hiện là hội-viên Văn-Bút Quốc-Tế qua Trung-Tâm Hoa-Kỳ (PEN America) và là thành-viên của một số Hội Thơ khác;

 

* Chủ-trương sáng-tác và phiên-dịch tác-phẩm tiếng Việt ra tiếng Anh.

 

* Sắp ấn-hành:

      - Vietnamese with Poetry (thơ tiếng Anh);
      
- This Land of Promises (thơ tiếng Anh);

      - Miền Đất Hứa (thơ);
      - Tuần Trăng Mật
(thơ, tái-bản);
      - v.v...

 

Về Cửa Trước