QUỐC SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC

Học Mót của người, Nh́n Lạm của ḿnh

(Anh đă thực-hiện tại Mă-Lai, Pháp đă áp-dụng tại Bắc-Việt)

Đă có Bí-Quyết mà vẫn Quyết Bí

(Suốt 8 năm trời [1954-1961] mà không chấp-hành, 

măi đến tháng 2-1962 [cận ngày 1-11-1963] mới đem ra khoe)

 

 

        Có một số người cho rằng Chương-Tŕnh Ấp Chiến-Lược đă giúp chính-quyền Ngô Đ́nh Diệm b́nh-định xứ-sở, triệt-tiêu cộng-sản, đem lại đời sống an-b́nh cho dân-nhân Miền Nam dưới chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Ḥa; và cha đẻ của Chương-Tŕnh được gọi là Quốc-Sách ấy chính là Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu (sic).

Theo họ th́ sau cuộc Cách-Mạng 1-11-1963, v́ Trung-Tướng Dương Văn Minh đă hủy bỏ quốc-sách Ấp Chiến-Lược nên cộng-sản mới có thể dễ-dàng lấn chiếm và đánh thắng Miền Nam (sic). 

Sự Thật là “Ấp Chiến-Lượcbị hủy-bỏ bởi Sắc Luật số 103/SL/CT, do Thủ-Tướng Nguyễn Khánh kư ngày 9 tháng 3-1964 (xem Tham-Chiếu 1).

 

        Để các thế-hệ sau này hiểu biết chính-xác về thực-chất của Chương-Tŕnh Ấp Chiến-Lược, ta hăy t́m đọc các tài-liệu lịch-sử mà các cá-nhân nói trên đă không biết đến, hoặc đă cố-ư không đề-cập đến mà c̣n tự-ư thêm-thắt bịa-đặt ra hầu bắt mọi người phải nghe những lời ca-tụng vu-vơ dựa trên những điều không hề xảy ra.

*

        Nhưng, trước tiên, tôi xin nói về những ǵ mà chính bản-thân tôi biết được về Ấp Chiến-Lược.

*

        Từ năm 1954, nhất là sau khi Đức Quốc-Trưởng Bảo Đại bổ-nhiệm và Ông Ngô Đ́nh Diệm đă nhậm chức Thủ-Tướng Quốc-Gia Việt-Nam, việc làm của tôi quá nhiều và quá “quan-trọng”.

        Vừa là biên-tập-viên (góp bài cho “Tuần-Báo Tiếng Kèn”; viết “Mục Thời-Luận”, trả lời “Thư Thính-Giả”, soạn bài “Quân-Nhân T́m Hiểu”, giới-thiệu tân+cổ Nhạc Việt-Nam và “Nhạc Ngoại-Quốc” hằng ngày cho Đài Quân-Đội; tóm-lược t́nh-h́nh cho nhật-báo “Bản Tin”; viết bài phóng-thanh cho “Đại-Đội Vơ-Trang Tuyên-Truyền”; viết các bài b́nh-luận đặc-biệt để Trưởng Pḥng Năm Quân-Khu sử-dụng tại các nơi khác; thảo diễn-văn cho các Tư-Lệnh Quân-Khu; làm tuyên-truyền-viên lưu-động; làm phóng-viên chiến-tranh (war correspondent); thuyết-tŕnh tại các buổi “Học Tập Chính-Trị và Công-Dân Giáo-Dục”, v.v..., tôi c̣n là giám-đốc Chương-Tŕnh Phát-Thanh hằng ngày “Tiếng Nói Quân-Đội cho khắp Đệ-Nhị Quân-Khu (từ Tỉnh Quảng-Trị vào Tỉnh B́nh-Thuận, tức là cả Quân-Khu I lẫn Quân-Khu II sau này).

        Công-việc quá nhiều đến nỗi tôi được chỉ-định mà không thể đến giảng môn “Tác-Động Tinh-Thần” (tiền-thân của Tâm-Lư-Chiến tức Chiến-Tranh Tâm-Lư, và về sau là Chiến-Tranh Chính-Trị) tại “Trường Sĩ-Quan Đập Đá” (nơi xuất-thân của thiếu-úy về sau là trung-tướng Trần Văn Trung), cũng như tại lớp đào-tạo “T́nh-Báo Ấp Chiến-Lược” ở gần vùng Phủ Cam.

        Việc làm quá “quan-trọng” góp phần tích-cực và hữu-hiệu củng-cố địa-vị của (Thủ-Tướng rồi Tổng-Thống) Ngô Đ́nh Diệm đến nỗi Bộ Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu đă đề-nghị Bộ Tổng-Tham-Mưu ban thưởng cho tôi “Quân-Công Bội-Tinh là một huân-chương chỉ dành cho các sĩ-quan tràn-đầy chiến-công và dạn-dày thâm-niên, trong lúc tôi chỉ là một quân-nhân trừ-bị ‒ “văn-nghệ-sĩ và kư-giả” mà được “động-viên chuyên-môn” (như các nhạc-sĩ Lâm Tuyền, Văn Giảng, Lê Trọng Nguyễn, v.v... trong Ban Tân-Nhạc thuộc Đài của tôi).  Tuy không được cấp mề-đay, nhưng việc đề-nghị như thế chứng-tỏ Miền Trung đă đánh giá tôi “cao” đến ngần nào.

        Nhắc lại chuyện cũ dài-ḍng là để nhấn mạnh một điểm: trong khoảng 1954-1956 (2 năm nhiệm-kỳ quân-dịch pháp-định cộng với 6 tháng lưu-dụng v́ nhu-cầu quân-vụ) của tôi, đă có ít nhất là một Lớp Đào-Tạo cán-bộ “T́nh-Báo Ấp Chiến-Lược” được mở ra tại Huế.

        Tóm lại, Ấp Chiến-Lược” đă có nằm trong chương-tŕnh hoạt-động của chính-quyền Ngô Đ́nh Diệm, do Cố-Vấn Hoa-Kỳ, đặc-biệt là Đại-Tá CIA Edward G. Lansdale (xem Tham-Chiếu 2) đề ra, chậm nhất là từ năm 1956 rồi.

*

        Thế nhưng...

        Măi đến ngày 3 tháng 2 năm 1962 (8 năm sau ngày chấp-chánh), sau khi chế-độ đă suy-thoái rồi, Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm (và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu) mới áp-dụng Chương-Tŕnh “Ấp Chiến-Lược” (xem Tham-chiếu 3)

*

        Năm 1962, tôi được đưa đi thụ-huấn một khóa t́nh-báo đặc-biệt (là khóa cao-cấp đầu tiên mà CIA huấn-luyện cho một số viên-chức Cảnh-Sát Công-An, Phó Đốc-Sự Hành-Chánh, và sĩ-quan Quân-Lực VNCH được chọn-lọc kỹ).  Sau đó, tôi được sung vào một tổ-chức, về phía dân-sự, gọi là “Đoàn Công-Tác Đặc-Biệt” (SOC= Special Operations Corps) không phải là “Đoàn Công-Tác Đặc-Biệt Miền Trung” của Cố-Vấn Ngô Đ́nh Cẩn do Ông Dương Văn Hiếu cầm đầu .  Đoàn SOC này, trực-thuộc Phủ Đặc-Ủy T́nh-Báo Trung-Ương về mặt chuyên-môn, và được sự yểm-trợ của Nha Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát & Công-An về mặt hành-chánh, hoạt-động bí-mật, dưới thời Đại-Tá Nguyễn Văn Y, là người kiêm-nhiệm cả hai chức-vụ đứng đầu Phủ ĐUTBTƯ và Tổng Nha CSCA.  Đoàn gồm có nhiều Đội. Riêng Đội của tôi (tôi là Phụ-Tá Điều-Hành kiêm Phiên-Dịch-Viên) th́ hoạt-động tại Cao-Nguyên Trung-Phần, có trụ-sở riêng, đóng tại Ban Mê Thuột, bên trong là “Đội Khảo-Cứu Địa-Lư”, bên ngoài là “Pḥng Cảnh-Sát Tư-Pháp” (sở-dĩ dùng ngụy-danh này là v́ trước đó tôi là Trưởng Pḥng Cảnh-Sát Tư-Pháp tại Nha Cảnh-Sát Công-An Cao-Nguyên Trung-Phần hồi đó tuy mặc dân-phục nhưng tôi đă đến tận các phạm-trường chấp-lư các vụ phạm-pháp, nên đă có người biết mặt, biết tên).

         V́ là “khảo-cứu địa-lư” nên tôi phải nắm vững t́nh-h́nh nông và sơn-thôn, trong đó có các Địa-Điểm Dinh Điền, các Khu Trù Mật, và nhất là các Ấp Chiến Lược vừa mới bắt đầu thành-h́nh trong năm 1962.  Đồng-thời, v́ là công-tác t́nh-báo, lần đầu tôi có cố-vấn CIA.  Do đó, với óc t́m-ṭi, tôi đă có dịp đọc được bản gốc tài-liệu tiếng Anh về “Ấp Chiến Lược”, đặc-biệt là nguồn gốc của nó, cùng với những kinh-nghiệm, ưu+khuyết-điểm của Ấp Chiến-Lược rút được từ thực-tế thi-hành trước đó tại các nước Mă Lai Phi Luật Tân.  

 

 

I

Tóm-tắt về Ấp Chiến-Lược  

 

        Người được công-nhận như một “Tổng Giám Đốc Điều Hành” của Chương-Tŕnh Di-Dân Lập Ấp (nguyên-lai của Ấp Chiến-Lược) trên b́nh-diện quốc-tế là Sir Robert Thompson, một sĩ-quan không-quân và là một chuyên-gia chống-khuynh-đảo của nước Anh.  Ông được cử làm Bộ-Trưởng Quốc-Pḥng Thường-Trực cho nước Mă-Lai, thực-hiện hữu-hiệu sáng-kiến làng-xóm tái-định-cư (Village Resettlement) của Tướng Gerald Templer của Anh trong việc đánh dẹp Bộ-Đội Giải-Phóng Dân-Tộc Mă-Lai (MNLA= Malayan National Liberation Army) của đảng cộng-sản Mau Mau tại nước này, từ cuối thập-niên 1940 đến thập-niên 1950.

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Grainger_Ker_Thompsonhttp://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Emergency  

 

        Về Việt-Nam, có nhiều tài-liệu liên-quan, nhưng tôi tạm lấy một tài-liệu được xem là công-tŕnh sưu-tập và biên-khảo đứng-đắn mới nhất từ Văn-Khố Việt-Nam tại Viện Đại-Học Texas Tech (Vietnam Archive, Texas Tech University), để tóm-lược dưới đây.

Nguồn:

http://www.vietnam.ttu.edu/events/2002_Symposium/2002Papers_files/peoples.htm

The Use of the British Village Resettlement Model in Malaya and Vietnam, 2002 (Việc sử-dụng kiểu-mẫu của Anh về Tái Định-Cư Xă Ấp tại nước Mă Lai và nước Việt Nam):

        Tại Việt-Nam, từ 1952 đến 1954, tướng Pháp Francois Linares đă cho tái-định-cư khoảng 3 triệu người Việt Miền Bắc, đặc-biệt vùng đồng-bằng sông Hồng-Hà, vào các “làng được bảo-vệ” mà họ gọi là “nông-thị” (agroville) tức là thị-trấn ở nông-thôn, tức là “Khu Trù-Mật”.  Đó là chính-sách “b́nh-định bằng sự phồn-thịnh”.  Pháp cung-cấp dồi-dào các tiện-nghi xă-hội và kinh-tế, bảo-vệ và khuyến-khích lập các lực-lượng bán-quân-sự để tự-vệ, dựa vào nguồn tài-trợ sớm nhất của Hoa Kỳ cho Pháp sau khi xảy ra chiến-tranh Triều-Tiên.  Phóng-viên chiến-tranh tên-tuổi Bernard Fall, sau khi đến thăm 2 khu kiểu-mẫu tại Khôi Lộc thuộc Tỉnh Quảng-YênĐông Quan tại Tỉnh Hà-Đông (Miền Bắc) đă tuyên-bố rằng “các Ấp Chiến-Lược của Pháp này rập đúng khuôn-mẫu của Anh bên Mă-Lai.”

 

 

II

Các chương-tŕnh di-dân lập-nghiệp  

 

        Để cho dễ hiểu, tôi xin tóm-tắt về 3 chương-tŕnh (đúng ra là 3 giai-đoạn, cấp-bậc cấu-trúc, danh-xưng) khác nhau, từ dưới lên trên (mà mục-đích chung là dựng hàng rào chiến-lược chận đường tiến chiếm của đối-phương):

 

1/ Ấp Chiến-Lược” (giai-đoạn 1): gom dân tại chỗ, rào ấp tại chỗ.

Tại các vùng nông-thôn hay sơn-cước, dân-chúng cư-ngụ rải-rác và đi làm việc tùy-tiện, nên cộng-sản có thể liên-lạc, di-chuyển từ nhà này qua nhà khác, một cách dễ-dàng, để tuyên-truyền, ḍ-hỏi tin-tức, thu+mua vật-liệu, xây-dựng cơ-sở, lợi-dụng nhân-lực (ép-buộc đi phá cầu, phá đường, chôn ḿn, kể cả tham-gia tấn-công đồn bót), rủ-rê hoặc bắt-cóc đi theo họ (nếu chống-đối th́ họ giết chết...).  Chương-tŕnh “Ấp Chiến Lược” quy-tụ dân-chúng vào một khu nhà tập-thể, có rào và hào bao quanh, có cổng vào/ra chung, ở đó trai-tráng được cấp vũ-khí thay phiên canh gác, sáng mới mở cổng ra ngoài làm việc, chiều tối về nhà đóng chặt cổng lại.  Cộng-sản không thể vào Ấp tiếp-xúc hay huy-động dân.  Các Ấp như thế sẽ có tác-dụng như một dăy đồn tiền-phương cho các quận-lỵ xung quanh thị-xă.  Nếu bị tấn-công th́ dân trong Ấp tự ḿnh chống-lại, báo-động cho Quận để lực-lượng Quận sẽ đến tiếp-cứu.  Mục-đích là để giữ dân cũng như tài-nguyên khỏi lọt vào tay đối-phương, có tính chiến-thuật (về mặt quân-sự: cầm-cự tạm-thời để chờ viện-binh).  

V́ “Ấp Chiến-Lược” có một diện-tích nhỏ hơn diện-tích của một Ấp thông-thường, và phải được lập tại một vị-trí thuận-lợi về mặt giao-thông, nên tuy gom dân “tại chỗ” (tức là trong làng, trong quận sở-tại mà thôi) nhưng đa-số dân cũng phải rời bỏ nhà-cửa vườn-tược của ḿnh.  

 

2/ “Địa Điểm Dinh Điền” (giai-đoạn 2): di dân, khai hoang, lập ấp.

Tài-liệu chính-thức nói rơ là “điều-ḥa dân-cư: di-chuyển (đến những tỉnh khác, miền khác) những nông-dân thiếu đất canh-tác ở miền Trung-Châu Trung-Phần, những công-nhân không chuyên-nghiệp khiếm-dụng ở các đô-thị, một số ít người di-cư tị-nạn v́ lư do ǵ chưa được an cư lạc nghiệp như đại-đa-số người di-cư khác, cựu chánh-trị-phạm, cựu binh-sĩ đang cần trở lại đời sống b́nh thường nhưng không có phương tiện, đồng-bào vượt tuyến, Hoa-kiều tị-nạn và Việt-kiều hồi-hương chưa có cơ sở làm ăn, một số đồng-bào Thượng, để giúp cho họ sống đời định cư, định canh, hưởng những điều kiện cải tiến dân sinh.”

Địa-Điểm Dinh Điền” cũng là một khu tập-trung, nhưng so với “Ấp Chiến-Lược “ th́ “Địa-Điểm Dinh Điền” rộng lớn hơn, dân-số đông hơn, nhà cửa thoáng hơn, sinh-hoạt có tổ-chức hơn, vừa làm nghề cũ đă có từ quê-hương cũ, vừa học và làm nghề mới do chính-quyền huấn-luyện và trợ-cấp tại quê-hương mới.  Nhân-lực nhiều hơn, phương-tiện dồi-dào và tân-tiến hơn (có cả nông-cơ), lực-lượng tự-vệ mạnh hơn, có thể cầm-cự với địch lâu hơn.

Nói chung là di-chuyển dân đi xa hơn, tái-định-cư, khai-phá đất mới, sản-xuất quy-mô hơn, có tính chiến-lược (tự-pḥng), chú-trọng cả về kinh-tế, văn-hóa, xă-hội, tiến tới tự-túc để sẽ sáp-nhập vào nền hành-chánh địa-phương.

Người dân, thuộc nhiều gốc-gác khác nhau, bỏ hẳn nhà cửa, họ-hàng, mồ-mả tổ-tiên, đến lập một cuộc sống mới tại vùng đất mới khai-hoang.  

 

3/ “Khu Trù Mật” (giai-đoạn 3): định-cư, lập-nghiệp (Dinh Điền lư-tưởng).

Khi nào có Địa-Điểm Dinh Điền nào “có những khu gia-cư khang-trang (nhà cửa có sân, vườn cây ăn trái, chuồng nuôi gia-súc), có khu công-sở (trụ-sở Hội-Đồng Quản-Trị, nhà hộ-sinh, nhà phát thuốc, giếng nước, trường học, pḥng thông-tin, chùa, nhà thờ, chợ, bến xe đ̣, v.v...), có đường sá, cầu cống, kinh lạch để tiện việc giao-thông” tức là không những tự-túc mà c̣n tiến lên phồn-thịnh, th́ sẽ được nâng lên cấp “Khu Trù Mật”.

        Dân-cư tại “Khu Trù Mật” nổi bật là chung gốc-gác (địa-phương, chính-kiến, tín-ngưỡng).  

 

 

III

Đệ-Nhất Cộng-Ḥa Thực-Hiện Thế Nào

 

Trong những năm đầu của nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, liền sau Hiệp-Định Geneva 1954, đa-số cán-bộ/bộ-đội cộng-sản từ Miền Nam phải tập-kết ra Miền Bắc, số ít cơ+cán CS gài lại th́ phải nín thở đợi lệnh đồng-thời cộng-sản ở Miền Bắc th́ từ rừng-núi mới về tiếp-thu thành-thị th́ phải chăm lo tái-thiết, cải-tạo, ổn-định t́nh-h́nh sau cuộc chiến-tranh, rèn cán chỉnh quân, nên chưa đủ sức quấy rầy Miền Nam trong lúc đó th́ ở Miền Nam dân Việt ghét Pháp và cũng không yêu Bảo Đại, chính-quyền của Thủ-Tướng rồi Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm nhờ có Hoa Kỳ ép Pháp rút quân, và giúp dẹp yên các phe đối-lập, nhận được viện-trợ của Mỹ dồi-dào và có hoàn-cảnh ngưng bắn thuận-lợi nên đă tóm gọn được các phần-tử cộng-sản lộ-diện, củng-cố chế-độ và thực-hiện các chương-tŕnh phục-vụ đồng-bào.  Người dân Miền Nam nhờ đó đă hưởng được nhiều năm khá b́nh-yên, đầy hy-vọng vào tương-lai.  

Đệ-Nhất Cộng-Ḥa lợi-dụng thời-cơ, đốt giai-đoạn, xếp bỏ kế-hoạchẤp Chiến-Lược” (giai-đoạn 1), bỏ lơ các ấp nông-thôn & sơn-thôn, tiến lên xây-dựng các “Địa-Điểm Dinh Điền” (giai-đoạn 2) kể từ năm 1957.

Mục-đích nêu ra (xem phần II đoạn 2 trên kia) thật là tốt-đẹp, chính-đáng, cụ-thể, cấp-thời.

*

        Hồ-sơ tài-liệu tóm-tắt mà tương-đối đầy-đủ nhất về thành-tích hoạt-động của Đệ-Nhất Cộng-Ḥa là cuốn “Thành-Tích SÁU NĂM HOẠT-ĐỘNG CỦA CHÁNH-PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A” Kỷ-Niệm Đệ-Lục Chu-Niên Chấp-Chánh của Tổng-Thống Ngô-đ́nh-Diệm và Ngày Quốc-Khánh 26-10-1960 (cuốn này đă được Ông Hồ Đắc Huân, cựu SVSQ khóa 2 Hiện dịch Nha Trang, hiện ở Little Saigon, Hoa-Kỳ, in lại trong năm 2007).  

 

Ngẫu-nhiên, năm 1960 cũng là năm “bản lề” giữa thời-kỳ “thành-công” 6 năm đầu và thời-kỳ “thất-bại” 3 năm sau của triều-đại Ngô-Đ́nh, như tôi đă ghi trong bài “Năm 1960 đối với Đệ-Nhất Cộng-Ḥa”.  

*

        Nói chung, từ 1954 đến 1960:

*Cấp 1 (“Ấp Chiến Lược”): Chưa thực-hiện (đến 1962 mới bắt đầu);

*Cấp 2 (“Địa-Điểm Dinh Điền”): Đă thực-hiện từ 1957;

*Cấp 3 (“Khu Trù Mật”): Mới bắt đầu thực-hiện từ 1960.

 

 

IV

Nguyên-Nhân Thất-Bại

 

        Tôi bị chế-độ Đệ-Nhất Cộng-Ḥa cất chức, quản-thúc, rồi đày đi khỏi Huế lên Cao-Nguyên Trung-Phần (vùng “nước độc và nguy-hiểm”), đến Ban Mê Thuột vào tháng 8 năm 1960.  Hồi đó các Nha cấp Phần có quyền “tự-trị” địa-phương (chưa bị khép vào khuôn-khổ như khi hợp-nhất Cảnh-Sát với Công-An thành Cảnh-Sát Quốc-Gia theo Sắc Lệnh số 146/NV ngày 27-6-1962, hai năm về sau).  Giám-Đốc Nha Công-An & Cảnh-Sát Cao-Nguyên Trung-Phần này là Thiếu-Tá Nguyễn Văn Luận (về sau thăng cấp, làm Tiểu-Khu-Trưởng kiêm Tỉnh-Trưởng Tỉnh B́nh-Định, rồi Giám-Đốc Cảnh-Sát Đô-Thành Sài-G̣n và bị tử-thương trong vụ trực-thăng bắn nhầm vào bộ chỉ-huy hành-quân ở Quận 5 năm 1968), có thành-lập một bộ-phận đặc-biệt (hoạt-động bên ngoài) riêng của Nha này, do Ông Nguyễn Hữu Liêm (về sau là Trưởng-Ty CSQG Tỉnh Darlac) chỉ-huy, gồm có Pḥng An-Ninh Chính-Trị, Pḥng Cảnh-Sát Tư-Pháp, và Đội Biệt-Kích.  Biệt-Kích th́ đi lùng diệt cộng-sản khắp Cao-Nguyên.  An-Ninh Chính-Trị do Ông Nguyễn Giang phụ-trách, Cảnh-Sát Tư-Pháp do tôi, Lê Xuân Nhuận đảm-đương (nhưng hai chúng tôi làm việc chung với nhau, cả chính-sự lẫn h́nh-sự).

        Thoạt tiên, tôi được phái về điều-tra các vụ bê-bối tại Địa-Điểm Dinh-Điền Kiến-Phúc (?) phía nam quận-lỵ Kiến-Đức của Tỉnh Quảng-Đức (hồi đó Quận-Trưởng là Đại-Úy Nguyễn Văn Thanh).

        Từ một vụ nhỏ là dân-chúng bị buộc phải nạp phí-tổn chụp h́nh, mặc dù việc thầu nhiếp-ảnh (cũng như mọi khoản chi-tiêu khác của Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền) đă được Hoa-Kỳ đài-thọ cho “Ngân-Sách Quốc-Gia”.  Rồi nhân dịp có “cấp cao” (từ Phần xuống thấu Tỉnh, Quận) đến làm sáng-tỏ nỗi oan của người dân nghèo, nhiều đơn khiếu-nại về những vụ khác, lớn hơn, đă được đồng-bào nạp thêm... .

        Cho đến một hôm tôi đi từ Ban Mê Thuột vào Dinh-Điền ấy th́ bị Việt-Cộng phục-kích (tôi bị lật xe, găy một xương vai và hai xương sườn), các vụ tiếp theo được giao cho các bạn khác điều-tra...

*

        Nói chung là Đệ-Nhất Cộng-Ḥa (thật ra là chính Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu) tại Miền Nam đă thực-thi Chương-Tŕnh Di-Dân Lập-Ấp này theo cách mà các nhân-vật tên-tuổi một thời đă ghi như sau (xem thêm ở phần Tham-Chiếu 4) để hiểu rơ hơn.  

        Họ Ngô quan-niệm người dân chỉ đóng một ít tiền thuế mà được thụ-hưởng biết bao lợi-ích, nên khi cần dựng các khu tập-trung, Địa-Điểm Dinh Điền, th́ phải góp phần cùng với chính-quyền, phải dùng công-sức của ḿnh mà tham-gia phát-triển cộng-đồng.  Người dân th́ bị lao-động không lương theo lối dân-công của cộng-sản, phải cung-ứng thêm vật-liệu, phải đóng góp tiền, và chịu đựng các tệ-nạn; đi ra làm việc trễ hơn và phải trở về sớm hơn, cộng với đường đi xa hơn; nên việc sản-xuất cũng như tinh-thần giảm-sút rơ-ràng.

 

 

V

Chương-tŕnh “Dinh Điền”

 

Một “Phủ Tổng-Ủy Dinh Điền” được thành-lập vào ngày 23-1-1957, được tổ-chức như một Bộ, nhưng lại được đặc-biệt đặt dưới quyền điều-khiển trực-tiếp của Tổng-Thống.

Nội-các của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm gồm có 14 Bộ, nhưng lại có đến 16 tổ-chức (Phủ Tổng-Ủy, Phủ Đặc-Ủy, Nha Tổng-Giám-Đốc, Phái-Đoàn, Cuộc, Học-Viện, Nha) trực-thuộc Tổng-Thống; trong số các cơ-sở trực-thuộc này th́ “Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền” được xếp đứng đầu, tức là ưu-tiên trên hết mọi lănh-vực hoạt-động khác của chính-quyền.

Tại Vùng liên-hệ (như Cao Nguyên Trung-Phần) có một Quản-Đốc Dinh-Điền kiểm-tra đôn-đốc việc thi-hành các chỉ-thị của Trung-Ương và đặc-biệt phụ-trách các vấn-đề an-ninh trong Vùng; tại Tỉnh có một Trưởng-Khu Dinh-Điền; và tại mỗi Địa-Điểm Dinh-Điền có một Địa-Điểm-Trưởng (dân-chúng gọi là “Ông Địa”).  Về việc thi-hành, ngân-sách do quỹ quốc-gia đài-thọ, các thủ-tục chi-tiêu và thanh-toán theo đúng nguyên-tắc của Ngân-Sách Quốc-Gia.

“Trong năm 1957-58 (năm đầu), phong-trào di-dân dinh-điền ồ ạt quá, rồn rập quá và gần như không có chuẩn-bị đầy-đủ, kết-quả có bề rộng mà chưa có bề sâu, th́ năm 1959-60 phải nói là công cuộc Dinh-Điền đă được thực-hiện theo một kế-hoạch đă được nghiên-cứu rất kỹ-càng.  Những địa-điểm thành-lập trong các năm sau đều đă tiến-triển như mong muốn nhờ có thời-giờ chuẩn-bị, có hoàn-cảnh chọn-lựa kỹ địa-điểm cũng như di-dân và các cơ-cấu của Phủ Tổng-Ủy, sẵn có trớn lại thêm có kinh-nghiệm sống trong công-tác, đă hoạt-động một cách hữu-hiệu...” và “Đă đưa họ đến những vùng đồng ruộng bao-la không có người khai-thác hết ở miền Nam, và những vùng đất cao thuộc miền Đông Nam-Phần và Vùng Cao-Nguyên Trung-Phần đất rộng người thưa” và, ngoài việc canh-nông thông-thường và các nghề tiểu-công-nghiệp, c̣n “sản-xuất gai và ki-náp, phát-động phong-trào trồng cây cao-su, thí-nghiệm trồng nhiều cây kỹ-nghệ khác như bông vải, thuốc lá, ...”.

Tính đến ngày 26-10-1960, về tổng-số Địa-Điểm Dinh-Điền đă được thành-lập: năm 1957 là 16, năm 1958 là 32, năm 1959 là 36, năm 1960 là 42, tổng-cộng là 126 Địa-Điểm.  Tại Cao-Nguyên Trung-Phần, nhiều nhất là ở Tỉnh Pleiku, rồi đến Tỉnh Darlac, xuống đến Tỉnh Quảng-Đức.  Tại Đất Cao Miền Đông Nam-Phần Nam Trung-Phần, nhiều nhất là ở Tỉnh B́nh-Tuy, rồi đến Tỉnh Phước-Long, xuống đến các Tỉnh B́nh-Long, Phước-Thành, Long-Khánh, Tây-Ninh, Ninh-Thuận, B́nh-Dương, Phước-TuyPhú-Yên... .

Nói về số lượng Dinh Điền th́ ở Tỉnh Pleiku là nhiều nhất, có đến 25 Địa-Điểm, kế đến là ở Tỉnh Darlac với 22 Địa-Điểm; riêng ở Tỉnh Quảng-Đức có 7 Địa-Điểm.

   

        Sau ngày Cách-Mạng 1-11-1963, tôi làm Trưởng-Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Quảng-Đức.

        Hội-Đồng Quân-Nhân Cách-Mạng, do Trung-Tướng Dương Văn Minh cầm đầu, chưa ổn-định xong t́nh-h́nh nội-bộ các tướng và nội-các mới ngay ở Sài-G̣n, đâu thể nghĩ ǵ đến các... Địa-Điểm Dinh-Điền xa-xôi, nên đa-số dân tại nhiều Dinh-Điền tự-động kéo nhau bỏ về quê xưa.

        Chính tôi đích-thân đứng ra tại các ngă ba, nhất là Daksong ở Quận Đức-Lập (nơi từ các hướng Quận Kiến-Đức trên Quốc-Lộ 14 và Quận Khiêm-Đức trên Liên-Tỉnh-Lộ 9 thuộc Tỉnh Quảng-Đức nhập vào để lên Ban Mê Thuột, hầu dùng Quốc-Lộ 21 mà về Quốc-Lộ 1 ở Nha-Trang ḥng ra Miền Trung) để chận họ lại.  Về phương-diện Cảnh-Sát Hành-Chánh, di-chuyển đi xa mà không xin phép, tức là phạm tội ǵ đó nên phải trốn-tránh sau khi có biến-cố lớn xảy ra, nên tôi cho bắt một số cầm đầu để hỏi lư-do.

        Qua cuộc điều-tra & phối-kiểm, tôi biết đại-khái như sau:

        Họ là dân gốc các Tỉnh Quảng-Trị, Thừa-Thiên, Quảng-Nam, Quảng-Ngăi, B́nh-Định (phía Bắc Trung-Phần).  Trong công-cuộc phát-triển cộng-đồng, cải-tiến dân-sinh, (mục-đích tốt-đẹp) chính-quyền Ngô Đ́nh Diệm đă thực-hiện nhiều chương-tŕnh không phải song-song với nhau mà lại cḥng-chéo lên nhau. Thí-dụ:

Phủ Đặc-Ủy Công-Dân-Vụ coi về Phát-Triển Cộng-Đồng, Tổ-Chức Làng Mạc, bằng cách tổ-chức Hội-Đồng Xă, các đoàn-thể nhân-dân (các Hội; các Ban; các Câu-Lạc-Bộ; các Nghiệp-Đoàn, các Hợp-Tác-Xă, các Hiệp-Hội Nông-Dân; các Đoàn Nông-Dân Cách-Mạng Quốc-Gia, Đoàn Thanh-Niên CMQG, Đoàn Phụ-Nữ CMQG, Đoàn Thiếu-Nhi CMQG, Thanh-Niên Cộng-Ḥa, Thanh-Nữ Cộng-Ḥa, v.v...), huấn-chính (huấn-luyện chính-trị) nhân-dân, phối-hợp với các lực-lượng quân-sự và an-ninh để trấn-an nhân-tâm (riêng tại các tỉnh Miền Trung Cao-Nguyên th́ tham-gia hành-quân tuần-sát, chiến-dịch “Tố Cộng”, Dân-vận, Thượng-vận, v.v...), vận-động nhân-dân đóng-góp, tính đến 1960, là 23,840,320 nhân-công và 144,210,686.00 tiền mặt; huấn-luyện Trưởng Ấp, Liên-Gia-Trưởng, công-dân giáo-dục, chủ-nghĩa Nhân-Vị; tổ-chức meeting, biểu-t́nh, liên-hoan văn-nghệ; bắn chết, bắt sống, và vận-động cán-bộ VC về đầu-thú; kêu gọi thanh-niên trốn quân-dịch theo VC quay trở về; phát-giác VC nằm vùng và các phần-tử tiếp tay; vận-động nhân-dân khám-phá cơ-sở kinh-tài, tịch-thu vũ-khí của VC; hướng-dẫn nhân-dân lập khu trù-mật, làng kiểu-mẫu; tham-gia quy thôn, quy ấp; sửa chữa nhà cửa, sửa đập, đắp đê, đào mương, làm vườn ương cây, phát thuốc, sửa pḥng đọc sách, dựng cḥi phát-thanh, kiểm-tra dân-số, tổ-chức Liên-Gia Tương-Trợ; hướng-dẫn nhân-dân trồng-tỉa, chăn-nuôi, làm tiểu-công-nghệ; huấn-luyện cán-bộ Thú-Y, làm chuồng và hướng-dẫn chăn nuôi; tổ-chức các lớp văn-hóa bổ-túc; v.v...  Nghĩa là Phủ Đặc-Ủy Công-Dân-Vụ dẫm đạp lên công-tác của các Bộ Nội-Vụ, Quốc-Pḥng, Thông-Tin, Quốc-Gia Giáo-Dục, Y-Tế, Lao-Động, Canh-Nông, Công-Chánh và Giao-Thông, Điền-Thổ và Cải-Cách Điền-Địa, v.v... .

Phủ Đặc-Ủy Công-Dân-Vụ cũng dẫm đạp lên cả Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền, Phủ Tổng-Ủy Hợp-Tác-Xă và Nông-Tín, Nha Tổng-Giám-Đốc Xă-Hội, Nha Tổng-Giám-Đốc Thanh-Niên, v.v... là những cơ-quan cũng cùng trực-thuộc Tổng-Thống... .

Đó hẳn là một trong các lư-do chính-yếu tại sao cả loạt Tổng-Trưởng & Bộ-Trưởng do chính Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm bổ-nhiệm đă xin từ-chức.

 

Cũng cần ghi thêm là chính Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đích-thân ngồi trên phi-cơ trực-thăng đi quan-sát địa-thế và dùng ba-tông chỉ vào các nơi mà ông muốn thành-lập Dinh-Điền tức Khu Trù-Mật về sau.  Nhưng những người thi-hành, thay v́ làm dấu tọa-độ chính-xác trên các bản đồ, đă chấm một số khu rừng có nhiều gỗ quư (cẩm-lai, trắc, gụ, v.v...) để cho nhà thầu khai-thác lấy tiền bỏ vào túi riêng.

Đó cũng là lư-do tại sao chương-tŕnh Ấp Chiến-Lược đă bị bỏ quên suốt 8 năm trời (1954-1961), v́ Ấp Chiến-Lược không khai-phá rừng sâu, không có gỗ quư!

Tổng-Giám-Mục Ngô Đ́nh Thục cũng khai-thác rừng theo kiểu đó.  Trong bài “Chín Năm Bên Cạnh Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm - Mạn đàm với cựu Đổng Lư Quách Ṭng Đức”, Ông Lâm Lễ Trinh đă viết:  Về tin đồn Đức cha Thục làm kinh tài (khai thác lâm sản, mua thương xá Tax, làm chủ nhà sách Albert Portail, v.v...), ông Đức cho rằng TT Diệm tin TGM Thục không làm điều ǵ sai quấy, ngài phải kiếm tiền nuôi sống trường Đại học Đà Lạt do Ngài thành lập.”

*

Trở lại với vụ đồng-bào Dinh-Điền bỏ về làng cũ sau ngày Cách-Mạng 1-11-1963:

Chính-quyền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa nói chung đă dùng chiêu-bài “Đả-Thực, Bài-Phong, Diệt-Cộng” để đẩy đa-số dân quê vào bước đường cùng: các chức-sắc làng th́ là tàn-tích Bảo Đại phong-kiến, mấy cậu học-sinh có bằng “xép-xi, đép-xi” th́ là tay-chân của Pháp thực-dân, bà-con họ-hàng gần/xa của các cán-binh Việt-Minh th́ là cơ-sở cộng-sản nằm vùng; những kẻ lừng-khừng không chịu sốt-sắng tham-gia “Phong-Trào Cách-Mạng Quốc-Gia” th́ là phản-động; và cả thành-phần lè-phè th́ bị liệt vào bốn giới “tứ đổ tường” (cờ-bạc, rượu-chè, hút-xách, dâm-ô); đều bị “đấu-tố” liên-miên, qua các buổi meeting, các cuộc biểu-t́nh, các lớp “học-tập chủ-nghĩa Nhân-Vị, đạo-đức cách-mạng của Ngô Tổng-Thống”, các đợt “Tố Cộng”; để rồi cuối-cùng, nếu không bị giết, th́ “được” đưa đi Dinh-Điền (tức là trục-xuất ra khỏi địa-phương, một cách lưu-đày).

Ngẫu-nhiên hầu hết họ là tín-đồ Phật-Giáo.  Và nhân cơ-hội gọi là “Phật-Giáo đă lật đổ được Nhà Ngô”, dân các Dinh-Điền Darlac đă ùa theo nhau trở về quê cũ, nên các đương-nhân từ các Địa-Điểm ở Quảng-Đức này cũng kéo nhau đi.

Tôi có báo-cáo lên trên; nhưng Nha CSQG Cao-Nguyên Trung-Phần, nhất là Tổng-Nha CSQG, chắc không nhận được lệnh ǵ rơ-ràng trong lúc t́nh-h́nh toàn-quốc, đặc-biệt Thủ-Đô Sài-G̣n, c̣n đang căng-thẳng sau cuộc chính-biến, nên không trả lời.  Cấp trên của tôi tại chỗ là tỉnh-trưởng th́ cũng chẳng thể làm gỉ khác hơn.

Thế là Chương-Tŕnh Dinh-Điền tự-động kết-thúc, không cần lệnh-lạc của ai.  

 

 

VI

Các “Khu Trù-Mật”

   

         Có một số người lẫn-lộn thứ-tự ra đời giữa “Dinh Điền” và Khu Trù-Mật”.  Tôi viết rằng Khu Trù Mật” có sau “Dinh Điền” v́ các lư-do sau đây:  Trong cuốn Thành-Tích Sáu Năm (1954-1960) là tài-liệu chính-thức của Đệ-Nhất Cộng-Ḥa, nghĩa là tính đến ngày 7-7-1960, không có báo-cáo là đă thành-lập một “Khu Trù Mật” nào cả, mà chỉ nói là đang “tổ-chức các địa-điểm (Dinh-Điền thành-lập từ năm 1957) thành một đơn-vị có thể trở nên về sau một Khu Trù-Mật có những khu gia-cư khang trang...” và măi đến 3 tháng sau, vào ngày 3-10-1960 th́ Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm mới đọc thông-điệp tại Quốc-Hội rằng “Trong số 19 khu trù-mật dự-trù cho năm 1960, 17 khu đă khánh-thành...

        Như trong báo-cáo của Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền đă có nói rơ (trong cuốn “Thành-Tích Sáu Năm Hoạt-Động của Chánh-Phủ Việt Nam Cộng Ḥa, 1960):  “Có thể nói trong năm 1957-58, phong-trào di-dân dinh-điền ồ ạt quá, rồn rập quá và gần như không có chuẩn-bị đầy đủ, kết quả có bề rộng mà chưa có bề sâu, th́ năm 1959-60 phải nói là công cuộc Dinh-điền đă được thực hiện theo một kế hoạch đă được nghiên cứu rất kỹ càng.  Những địa-điểm thành lập hơi vội vàng trong năm đầu đă được lần lần củng cố và cải tiến.  Những địa-điểm thành lập trong các năm sau đều đă tiến triển như mong muốn nhờ có thời giờ chuẩn bị, có hoàn cảnh chọn lựa kỹ địa-điểm cũng như di-dân và các cơ cấu của Phủ Tổng-Ủy, sẵn có trớn lại có thêm kinh nghiệm sống trong công-tác, đă hoạt động một cách hữu hiệu.” (trang 22)

        Đó là nói về Dinh-Điền, nhưng theo những ǵ tôi đă t́m hiểu tại chỗ th́ đoạn báo-cáo trích trên có thể được “hiểu” và “viết” như sau:

        “Trong năm 1957-58, phong-trào di-dân dinh-điền ồ ạt quá, rồn rập quá và gần như không có chuẩn-bị đầy đủ, v́: về địa-điểm th́ Trung-Ương chưa chọn đủ nhiều; về quê-quán th́ lẫn-lộn cả dân Miền Nam lẫn dân Miền Bắc di-cư; về nghề-nghiệp th́ lẫn-lộn nhiều ngành khác nhau; về chính-trị th́ lẫn-lộn giới được chính-quyền khen với giới bị chính-quyền chê; về văn-hóa th́ lẫn-lộn các tín-ngưỡng khác nhau; v.v...  Sau đó, đă được lần lần củng cố và cải tiến: đồng-bào tín-đồ Ky-Tô-Giáo được các linh-mục hướng-dẫn tách riêng; những ai được chính-quyền xem là đă “tốt” rồi cũng được chiếu-cố nhiều hơn; và các tay nghề ngành nào th́ được đưa vào cảnh-trí thích-hợp với ngành ấy hơn... nhờ có thời giờ chuẩn bị, có hoàn cảnh chọn lựa kỹ địa-điểm cũng như di-dân và các cơ cấu của Phủ Tổng-Ủy, sẵn có trớn lại có thêm kinh nghiệm sống trong công-tác, đă hoạt động một cách hữu hiệu.”

        Cho nên chính-quyền “tổ-chức các địa-điểm (Dinh-Điền) thành một đơn-vị có thể trở nên về sau một Khu Trù-Mật có những khu gia-cư khang trang...” (trang 15).

        Như thế chứng-tỏ là “Khu Trù-Mật” “cao cấp” hơn “Địa-Điểm Dinh-Điền” nhờ được chọn lựa kỹ địa-điểm cũng như di-dân.  “Khu Trù-Mật” là “Dinh-Điền lư-tưởng” vậy.

        Ngay việc đặt tên cũng đă nói lên điều đó: toàn Tỉnh chỉ có một Khu Dinh-Điền bao gồm nhiều Địa-Điểm Dinh-Điền, trong lúc mỗi một địa-điểm như thế trong Tỉnh mà được nâng lên loại-hạng trù-mật th́ được gọi là Khu Trù-Mật (mỗi Tỉnh có nhiều Khu Trù Mật).

        Kết-quả: kể từ 1960, Chương-Tŕnh “Khu Trù-Mật” ra đời.  Theo Thông-Điệp của Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Ḥa Ngô Đ́nh Diệm đọc tại Quốc-Hội ngày 3 tháng 10 năm 1960 th́ “Trong số 19 khu trù-mật dự-trù cho năm 1960, 17 khu đă khánh-thành...”

        Riêng các “Khu Trù-Mật” của đồng-bào Ky-Tô-Giáo La-Mă, do các linh-mục cai-quản th́ tiến-triển nhanh và phát-đạt nhất, và c̣n tồn-tại lâu dài... 

 

 

VII

Ấp Chiến-Lược

 

Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền đă được thành-lập từ ngày 23-1-1957, trong lúc Ấp Chiến-Lược th́ phải đợi đến năm 1962 (8 năm sau ngày TT Ngô Đ́nh Diệm chấp-chánh) mới được chính-thức ra đời (như đă nêu trên).

Phủ Tổng-Ủy Dinh-Điền th́ trực-thuộc Tổng-Thống, mà lại được nêu trước tiên, trên mọi cơ-quan chính-quyền (và các Khu Dinh Điền ở Tỉnh th́ được tự-trị).  C̣n Ấp Chiến-Lược th́ chỉ là một bộ-phận phụ-thuộc của Bộ Nội-Vụ (và chỉ có một Pḥng tại Ṭa Hành-Chánh Tỉnh) mà thôi.

Cho nên Ấp Chiến-Lược không có mặt, nên không đóng góp một chút công-trạng ǵ vào các thành-tựu được kể, và chỉ có, vào những năm đầu (1954-1960) của nền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa.

*

        V́ cả 3 chương-tŕnh đều có di-dân, và mỗi Ấp (Chiến-Lược) hay Địa-Điểm (Dinh-Điền) hay Khu (Trù-Mật) đều có hàng rào kẽm gai và hào hố bao quanh (mặc dù mức-độ, tầm-vóc, và chủ-đích khác nhau), cho nên từ năm 1962 trở đi dân-chúng gọi chung là Ấp Chiến-Lược.

        Và sau 1975 th́ Ấp Chiến-Lượcđược một số người kể công (ma) trong việc ngăn-chận cộng-sản xâm-lăng.

* 

         Thật ra, Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, nhất là Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu dù là chính-thức công-bố vào năm 1962 nhưng đă âm-thầm chuẩn-bị khởi-công Ấp Chiến-Lược từ cuối năm 1961, và xem nó là “quốc-sách công-cụ (biểu-tượng) chủ-chốt của ư-thức-hệ (chủ-nghĩa Nhân Vị) và uy-tín của chế-độ Nhà Ngô, mũi nhọn tác-động cách-mạng chính-trị và văn-hóa, mang lại một sự thay đổi chính-yếu cho bản-chất xă-hội Miền Nam Việt-Nam.  Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu tuyên-bố từ nay chỉ chuyên đích-thân và trực-tiếp lo cho “Ấp Chiến-Lược mà thôi, đặt hết sự-nghiệp chính-trị vào chương-tŕnh này.

        Và khi trả lời phóng-viên báo Toronto Globe and Mail, hồi đầu năm 1963 và được in lại trong Nguyệt San Gió Nam, Ông Nhu đă xác định rơ ràng:  “Tôi phải nói ngay rằng Chủ Thuyết Nhân Vị của tôi...  Hiện nay cái học thuyết Nhân Vị mà tôi cổ vơ là một nền dân chủ đấu tranh trong đó tự do không phải là món quà của Ông Già Noel, nhưng mà là kết quả của một cuộc chinh phục bền bỉ và sáng suốt trong đời sống thực tế, không phải trong một khung cảnh lư tưởng mà trong những điều kiện địa lư chính trị đă được định sẵn.  Chính cái quan niệm về tự do nầy đă khai mào cho toàn bộ chương tŕnh ACL.  Hệ thống Ấp Chiến Lược nầy sẽ làm thay đổi cơ cấu chính trị thượng tầng của chính phủ hiện tại... (sic)” (5-5-1963, tr.68)

        Trong bức điện-văn gửi Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ vào ngày 19-9-1963, Đại-Sứ Mỹ Cabot Lodge đă kể: Nhu nói thật nhiều, lập đi lập lại rằng ông ta đă sáng tạo ra các ấp chiến lược, rằng ai cũng bảo, kể cả người Mỹ, rằng ông ta sẽ không làm nổi được đâu, song ông ta vẫn đă làm được (Nguồn: FRUS, vol. IV, 129).  

        Mặc dù các tài-liệu của Phương Tây cho thấy là Ấp Chiến Lược bắt nguồn từ AnhMă LaiMỹPhi Luật Tân, và cả PhápMiền Bắc Việt-Nam, đồng-thời tài-liệu của Phương Đông cũng cho thấy là từ Triều Nguyễn của chính Việt-Nam (Đại Nam Thực Lục đă ghi:  Tiểu Phủ Sứ Nguyễn Tấn [1820-1871] đă áp-dụng kế-sách gom dân lập ấp pḥng-thủ như thế từ năm 1863 trong việc đánh dẹp thành-công người Mọi Đá Vách ở Tỉnh Quảng-Ngăi), nhưng Ông Ngô Đ́nh Nhu vẫn tự cho là, và tự-hào rằng, ḿnh đă sáng tạo ra nó.

 

        Tuy nhiên, nỗ-lực một cách tuyệt-vọng của họ Ngô đă diễn ra trong một hoàn-cảnh ngày càng bất-lợi kể từ sau năm 1960.  Trước hết, Đại-Tá (nay là Thiếu-Tướng) Edward G. Lansdale, người khách-tại-gia mà là bảo-trợ-viên vừa là tri-kỷ vừa là ân-nhân của TT Ngô Đ́nh Diệm đă rời khỏi ông từ cuối năm 1956 rồi.  Trước đó, phía Mỹ có 2 khuynh-hướng: b́nh-định bằng sức mạnh Quân-Sự, và b́nh-định bằng thế mạnh Kinh-Tế.  Nhưng cả hai đều liên-quan đến An-Ninh:  Quân-Sự để tái-lập An-Ninh, và An-Ninh để phát-triển Kinh-Tế.  Lansdale thiên về kinh-tế (bảo-vệ cho dân an-cư lạc-nghiệp th́ được ḷng dân); Diệm cũng nhắm vào kinh-tế (kiểm-soát để dân không theo Cộng-Sản th́ dân trung-thành với ḿnh cho nên từ năm 1957 đă đốt giai-đoạn, thực-thi chương-tŕnh “Dinh-Điền).  Nhưng giữa Lansdale Diệm vẫn có một chút bất-đồng (ngoài cái tỷ-lệ phiếu bầu cho Diệm trong cuộc “Trưng Cầu Dân ƯLansdale gợi ư là nên thấp hơn cho khả-tín hơn, nhưng Diệm không nghe), một chút mà là một trời một vực: cũng cùng một việc cải-tiến dân-sinh mà theo Lansdale th́ việc đó làm cho dân quê thấy rằng Diệm yêu-quư dân quê, mà theo Diệm th́ việc đó làm cho mọi người thấy rằng dân quê mang ơn Diệm nên tuân-phục Diệm.  Lúc đó Mỹ cũng đă có hướng về phản-du-kích-chiến, b́nh-định nông-thôn, song le viện-trợ Hoa-Kỳ th́ vẫn kèm theo đ̣i-hỏi chính-quyền Đệ-Nhất Cộng-Ḥa thực-thi dân-chủ, điều mà Diệm & Nhu vẫn măi chối-từ.  Sau cùng, Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu quay qua nhờ sự cố-vấn của Sir Robert Thompson, Trưởng Phái-Bộ Anh BRIAM (British Advisory Mission) là nguời chủ-trương sử-dụng tim-óc thay cho bom-đạn; thế nhưng quan-niệm về tim+óc th́ vẫn bất-đồng giữa hai bên.  Ngoài ra, một mặt th́ cộng-sản đă mạnh hơn, một mặt th́ đồng-bào đă bất-măn hơn, trong khi Đồng-Minh Hoa-Kỳ th́ lạnh nhạt với Nhà Ngô hơn.

 

        Tôi đă đến thăm ban ngày, cũng như ngang qua ban đêm, một số “Ấp Chiến-Lược”, dọc theo quốc-lộ 14 tại Cao-Nguyên Trung-Phần, từ Tỉnh Darlac xuống Tỉnh Quảng-Đức.

        Lư-thuyết, và cả nh́n thấy, th́ thật khả-quan.  Nhưng Dân Vệ Ấp chận xe xét người qua lại trước đường hơn là đề-pḥng du-kích lén lút sau rào; và khi lúa chín, đáng lẽ sáng mai th́ dân ra gặt, đêm nay dân phải ở lại trong Ấp, cộng-sản ở ngoài tự-do gặt hớt tay trên.  Lính Quận chỉ có một đường đến Ấp; cộng-sản đánh Ấp th́ hẳn gài ḿn, đào hố, đắp mô, tạo chướng-ngại-vật; lính sợ phục-kích nên không hoặc chậm đến nơi; đến nơi th́ sự đă rồi.

        

Cộng-sản quả thật có bị thiệt-hại, nhưng do các hoạt-động khác, nhất là chiến-dịch “Tố Cộng”, chứ không phải do “Quốc-Sách Ấp Chiến-Lược”, bởi lẽ giản-dị là rừng núi bao-la, ruộng rẫy mênh-mông, cộng-sản lội suối băng đồng, chứ đâu chỉ có đi trên các đường dẫn đến Ấp hay Địa-Điểm hay Khu nào đâu mà bảo là “quốc sách” (chiến-lược) ấy đă chận đường tiến quân của họ từ bưng vào thành, từ Bắc vào Nam.  Hơn nữa, người dân vẫn phải ra ngoài (ruộng-đồng, rẫy-rừng) làm việc, dù là ban ngày, th́ cũng vẫn bị cộng-sản tiếp-xúc, ḍ tin, móc nối, thu mua.  Một khi cộng-sản đă quyết nhổ một “chốt” nào th́ họ lập hẳn sa-bàn, tập-dượt kỹ-lưỡng, rồi dùng lực-lượng áp-đảo (người và vũ-khí), hễ đánh là thắng chớp-nhoáng, lính Quận không tiếp-ứng kịp, lương-thực vẫn bị cướp đi, súng-ống lấy được của ta ngày càng làm giàu cho kho vũ-khí của đối-phương. 

Tướng Huỳnh Văn Cao, trong quyển Một Kiếp Người, đă viết:  “Đối với chương tŕnh Ấp Chiến Lược, với tầm mắt của tôi th́ xem ra t́nh thế đă quá trễ, phần quốc gia lại chưa chuẩn bị kịp.  Hơn thế, với các đơn vị chính quy lớn của VC th́ Ấp Chiến Lược sẽ bị tiêu diệt hoặc sẽ trở cờ theo chúng.  Có một số người biện minh rằng nhờ Ấp Chiến Lược th́ VC sẽ không bắt lính được, và phá vỡ hệ thống nằm vùng của VC.  Tôi buồn cười v́...  VC điều nghiên kỹ lưỡng, đem lực lượng mạnh đến tấn công rồi lùa thanh niên đi...  C̣n nói đến việc nằm vùng th́ ngay tại Phủ Tổng Thống, tại các cơ quan trung ương VC c̣n có thể nằm vùng được huống thay là trong Ấp Chiến Lược”.

Ông Roger Hilsman, Thứ-Trưởng Ngoại-Giao đặc-trách Viễn-Đông của Hoa Kỳ, sau khi đến thăm Việt Nam nhiều lần, đă trả lời phỏng-vấn về Ấp Chiến Lược như sau:  “Nếu lập một Ấp sát vùng an-ninh rồi dùng nơi đó làm vết dầu loang dần dần mở rộng lănh-thổ an-ninh, th́ là một chuyện.  Đằng này, Ông Nhu tự quyền lập Ấp giáp ranh Cao Miên, trong tầm rảo bộ của các tiểu đoàn chính-quy VC trú-đóng thường-trực ở đó: dân Ấp không phải là lính chính-quy, mà đẩy họ vào địa-thế chiến-lược quân-sự, song không có lính bảo-vệ cho họ, th́ kết-quả sẽ ra sao?” (Nguồn:)

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-11/hilsman1.html

 

Nói chung, “Ấp Chiến-Lược”, dù cho số lượng ít hơn Ấp thật ngoài đời (hằng vạn), nhưng nếu đă được thành-lập đúng cách và sớm-sủa hơn th́ chúng cũng vẫn sẽ là một dăy tiền-trạm, nếu không tự-vệ th́ cũng là một vành đai báo-động, bao quanh các Quận, góp phần không ít cho việc quốc-pḥng.  C̣n “Địa-Điểm Dinh Điền” hay “Khu Trù-Mật” th́ lại quá ít (chỉ hơn một trăm), mỗi một đơn-vị đứng riêng một góc, như một ốc-đảo, không đáp-ứng được nhu-cầu đề ra.  Trong lúc đó, các Ấp c̣n lại ngoài đời (hằng vạn) suốt 8 năm qua vẫn là hành-lang giao-liên, thông-tin, tiếp-tế, tuyển-mộ, ẩn-náu, xuất-quân, để địch ngày càng mạnh hơn (họ đă có thể công-khai ra mắt Mặt Trận Giải Phóng từ năm 1960).

Đến khi Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, nhất là Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu, từ giai-đoạn 2 và giai-đoạn 3 vào năm 1962 (chỉ hơn một trăm Dinh-Điền và Khu Trù-Mật) sực tỉnh mà quay trở xuống lại giai-đoạn 1, muốn dựng cấp-tốc một loạt 8,000Ấp Chiến-Lược” cho năm 1962 và 12,000 Ấp cho năm 1963, tổng-cộng 20,000 Ấp (đáng lẽ có thể đă thực-hiện xong, nếu chịu thi-hành giai-đoạn 1 chậm nhất là từ năm 1957).  Nhưng dù chỉ cốt có lượng hơn là có phẩm, măi đến năm sau, cuối năm 1963 mà chỉ mới có hơn 7,000 Ấp (hiện-diện ở trên h́nh-thức, trong đó chỉ có khoảng 1,500 Ấp là đáng kể thôi) trên tổng-số dự-trù 20,000 Ấp, lúc đó th́ đă muộn rồi, đă quá muộn rồi. 

Trong cuộc họp của Ủy Ban Liên Bộ Đặc-Trách Ấp Chiến-Lược vào ngày 12-4-1963, Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu đă nhận xét: Tôi nhận thấy việc tiếp viện cho các ACL bị VC tấn công không được thực hiện đúng mức và kịp thời.  Các tỉnh phải liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với các quận để thông báo tin tức cho nhau đề cao cảnh giác, đồng thời cấp quận cũng phải liên lạc luôn luôn với các ACL để hỏi biết t́nh h́nh, tin tức, và đốc xuất họ đề cao cảnh giác, nhất là về ban đêm và các ngày nghỉ lễ, chiều thứ bảy, ngày chủ nhật.  Thường, tôi thấy các địa phương c̣n thiếu ư thức cảnh giác, nhất là trong những ngày nghỉ, v́ vậy tôi yêu cầu các ông tỉnh trưởng, quận trưởng phải cố gắng làm việc nhiều hơn trong những ngày đó.  Nếu cần nghỉ, th́ nghỉ vào những ngày khác trong tuần, để tránh qui luật cố định mà địch có thể lợi dụng.

Năm tháng trôi qua, vào ngày 6-9-1963 Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu lại triệu tập một cuộc họp của Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược, với nhiều bộ trưởng, tướng lĩnh, do Ông Nhu chủ tọa.  Trong cuộc họp này, Ông Nhu đă phiền-trách các tướng tá: Sau mỗi lần VC tấn công một ấp chiến lược (ACL), tôi yêu cầu các Khu chiến thuật và cấp tỉnh, quận tổ chức hành quân trả đũa tức thời.  Vấn đề này tôi đă đề cập nhiều lần nhưng chưa thấy các nơi tích cực thi hành.  Nếu ta không hành quân trả đũa, th́ đương nhiên ta khuyến khích địch tấn công mạnh các ACL.  Tôi cũng nhận thấy bên quân đội không chú trọng nhiều tới việc yểm trợ công tác xây dựng ACL.

Nguồn: Intra Ministry Committee for Strategic Hamlets, Douglas Pike Collection: Other Manuscripts, Texas Tech University.

http://vietbao.vn/Phong-su/My-va-cuoc-dao-chinh-Diem-Nhu-Nhu-va-ap-chien-luoc/40003654/262/

         

         Tóm lại, có ai có một bảo-bối, một bí-quyết quư-hiếm như Ấp Chiến-Lược mà không đem ra sử-dụng, mặc dù chấp-chánh đă 8 năm rồi, để chỉ moi ra và thổi phồng lên khi gần thất-chánh! chỉ trừ những kẻ nếu không là khùng th́ cũng là khờ!

         Hơn nữa, Quân-Đội của ḿnh mà không chú-trọng nhiều đến Ấp Chiến Lược của ḿnh, th́ quốc sách ấy hẳn đi về đâu?

(xem Tham-Chiếu 5)

 

LÊ XUÂN NHUÂN   

 

*

Tham-Chiếu 1:

 

        “... Chương Tŕnh Ấp Chiến Lược bị gián đoạn và sau đó bị hủy bỏ qua sắc luật SL.103/SL/CT, giải tán ủy ban đặc trách Ấp Chiến Lược ở trung ương và vùng, do thủ tướng Nguyễn Khánh kư ngày 9 tháng 3-1964. ...

Nguồn: Từ Điển Chiến Tranh Việt Nam. Nguyễn Kỳ Phong. Garden Grove, CA: Nhà Sách Tự Lực, 2009 (trang 16).

 

        “... 9.3.1964 - Giải tán Ủy-Ban đặc-trách Ấp Chiến Lược, ở Trung-ương và Khu (SL.103/SL/CT)

Nguồn: Hai Mươi Năm Qua. Đoàn Thêm. Los Alamitos, CA: Xuân Thu (trang 383)

Trở lên   

 

Tham-Chiếu 2:   

 

Lansdale, Edward

“Chuyên viên chống nội-loạn và du-kích-chiến. Giúp Philippines đánh tan quân cộng-sản Huk, dựng ghế nguyên-thủ cho Tổng-Thống Magsaysay, và từ năm 1954 qua giúp Ngô Đ́nh Diệm. ...”

Nguồn: Việt Nam Niên Biểu, Nhân Vật Chí. Chính Đạo. Houston, Texas: Văn Hóa, 1997 (trang 195)

Lansdale, Edward Geary:  

Được Tổng-Thống Elpidio Quirino của Phi-Luật-Tân đích-thân yêu-cầu sung vào Phái-Bộ Quân-Trợ Hoa-Kỳ tại Phi-Luật-Tân để giúp cơ-quan quân-báo của nước này đánh dẹp cộng-sản Hukbalahap (Huks), vào lúc Ramon Magsaysay vừa được cử làm Bộ-Trưởng Quốc-Pḥng, và Lansdale được chọn làm sĩ-quan liên-lạc với ông ta.  Hai người trở thành bạn thân, cùng đi quan-sát chiến-trường.  Lansdale giúp quân-lực Phi triển-khai hoạt-động tâm-lư-chiến, dân-vận, và phục-hoạt tù-binh Huks.  Ông đă tạo-dựng cho Magsaysay sau đó trở thành “vị tổng-thống tài-ba nhất của Phi.  Vào năm 1953, Lansdale được chọn là một trong các tay t́nh-báo giỏi nhất của Hoa-Kỳ để sung vào Phái-Bộ của thiết-tướng (gan ĺ như sắt thép) Mỹ John W. O'Daniel tại Đông-Dương, (trung-tướng mà tự xuống lon thiếu-tướng cho đúng thủ-tục ngoại-giao để làm) cố-vấn phản-du-kích-chiến cho binh-lực Pháp chống Việt-Minh.  Năm 1954, Lansdale được Tổng-Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đặc-phái trợ-giúp riêng cho Ông Ngô Đ́nh Diệm, với tư-cách Chỉ-Huy-Trưởng “Phái-Bộ Quân-Sự Sài-G̣n (SMM= Saigon Military Mission), mang danh quân-sự mà nằm ngoài Phái-Bộ Cố-Vấn Viện-Trợ Quân-Sự Mỹ (MAAG) tại Việt-Nam, hoạt-động t́nh-báo mà nằm ngoài cơ-cấu T́nh-Báo CIA tại Việt-Nam, nhận lệnh và báo-cáo trực-tiếp lên Giám-Đốc T́nh-Báo Trung-Ương (CIA) Allen Dulles tại Hoa-Kỳ, cấp-tốc đáp nhờ chuyến thủy-phi-cơ đầu tiên nhân bay tuần-thám trên Biển Nam-Hải từ căn-cứ Không-Quân Clark, đến sẵn Sài-G̣n từ cuối tháng 5, trước khi Ông Ngô Đ́nh Diệm từ Pháp về nước (vào ngày 25 tháng 6), bắt tay vào việc bằng cách cuốc bộ hoặc đi xích-lô (trong lúc lính quèn của Pháp th́ dùng xe Jeep do Mỹ viện-trợ).  Tại Miền Bắc Lansdale áp-dụng chiến-thuật tuyên-truyền đen; ngụy-tạo tài-liệu về tội ác của Việt-Cộng và Hoa-Cộng; phao tin có mấy sư-đoàn lính Tàu đă vượt biên-giới qua cướp-bóc và hiếp-dâm dân ta; in các sách bói đứng tên các nhà chiêm-tinh và lư-số nổi tiếng ở Hà-thành tiên-đoán cộng-sản sẽ thảm-sát lương-dân và Miền Nam sẽ sớm phồn-vinh; đồn miệng là Việt-Minh sắp-sửa đổi tiền khiến đồng bạc cụ Hồ mất giá 50%; rỉ tai rằng Đức Mẹ đă đi vào Nam khiến số tín-đồ Ky-Tô-Giáo di-cư tăng 300%; dùng chí-nguyện-quân Phi phá-hoại máy-móc và hệ-thống giao-thông trước khi rút lui; tổ-chức các lực-lượng bán-quân-sự nằm vùng sau khi Việt-Minh đến tiếp-thu... . Tại Miền Nam Lansdale giúp loại Tướng Nguyễn Văn Hinh; huấn-luyện quân-đội; móc nối các lănh-tụ giáo-phái Cao-ĐàiḤa-Hảo về với chính-quyền; cải-tuyển cựu lực-lượng Cao-Đài do Tướng Tŕnh Minh Thế chỉ-huy để đánh dẹp B́nh-Xuyên; đặt kế-hoạch cho cuộc Trưng-Cầu Dân-Ư truất-phế Bảo-Đại với mánh-lới xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ b́; được TT Ngô Đ́nh Diệm xem là người bạn Mỹ tín-cẩn nhất, mời vào ở chung, tâm-sự cả chuyện t́nh yêu nam-nữ của ḿnh.  Neil Sheehan viết rằng Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa của Diệm là do Lansdale dựng nên... . Năm 1963, trong bộ tham-mưu của Tổng-Thống Mỹ Kennedy, Lansdale chống lại mưu-toan lật đổ TT Diệm nên bị mất chức.

Nguồn: Edward Geary Lansdale. 1991. In the Midst of Wars. New York: Fordham University Press. 

http://www.ask.com/wiki/Edward_Lansdale

http://www.statecraft.org/chapter8.html

http://www.historynet.com/ed-lansdales-black-warfare-in-1950s-vietnam.htm

Trở lên

 

Tham-chiếu 3:

       

Theo Ông ĐOÀN THÊM

(Cựu Phụ-Tá Đổng-Lư Văn-Pḥng Phủ Tổng-Thống Đệ-Nhất Cộng-Hoà):

 

        “3-2-1962.- Thiết lập Ủy-ban Trung-ương đặc-trách Ấp Chiến-lược. Ủy-ban họp mỗi tuần một lần, do Cố Vấn Ngô-đ́nh-Nhu chủ tọa, gồm đa-số các Bộ-trưởng và cao-cấp quân-dân-chính (SL 11/TTP)

Nguồn: Hai Mươi Năm Qua - Việc từng ngày (1945-1964). Đoàn Thêm. Houston, Texas: Xuân Thu, 1965 (trang 314)

 

Theo nhà văn CHÍNH ĐẠO

(Tiến-Sĩ Vũ Ngự Chiêu):

 

        “3/2/1962:

*Saigon: Diệm kư nghị định số 11/TTP, tuyên bố quốc sách Ấp Chiến Lược, và thành lập Ủy Ban Liên Bộ đặc trách Ấp Chiến Lược...

Nguồn: Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 - Tập I-C: 1955-1963. Chính Đạo. Houston, Texas: Văn Hóa, 2000 (trang 241)

 

Theo Tiến-Sĩ NGUYỄN Đ̀NH TUYẾN

(Cựu giáo-sự Đại-Học Vạn HạnhĐà Lạt):

 

        “Ngày 22 tháng 3 năm 1962

Hơn 4,000 Ấp Chiến Lược được chính phủ Ngô Đ́nh Diệm công bố thành lập ở Miền Nam Việt Nam.  Các ấp chiến lược này được tổ chức theo kiểu mẫu của các làng chống Cộng bên Mă Lai đă giúp Mă Lai thanh toán hiểm họa đỏ...

Nguồn: Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975. Nguyễn Đ́nh Tuyến. Houston, Texas: Đại Học Đông Nam, 1995 (trang 63)

 

Ư-Kiến:  Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm (và Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu) cầm quyền từ 7-7-1954 đến 1-11-1963 (là  hơn 9 năm), mà măi đến năm 1962 (tức là 8 năm sau cũng là 2 năm sau khi đă bước vào thời-kỳ suy-thoái rơ-rệt của chế-độ từ năm 1960 rồi), mới chịu đem cái "bửu bối" Ấp Chiến-Lược ra mà thi-hành, th́ làm sao mà bảo là Ấp Chiến-Lược đă vô-hiệu-hóa được hoạt-động của cộng-sản tại Miền Nam Việt Nam?

Trở lên

 

Tham-chiếu 4:

 

Theo Ông NguyỄn HỮu Hanh

(Cựu Cố-Vấn Kinh-Tế, Tài-Chánh của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm;

Cựu Tổng-Giám-Đốc Ngân-Hàng Quốc-Gia Việt-Nam [1955-1962]):

 

... Ông (Ngô Đ́nh Diệm) làm việc rất nhiều, cả ngày lẫn đêm, bởi ông chẳng có tṛ giải trí nào, không chơi môn thể thao nào, không có món tiêu khiển bất cứ kiểu nào. Môn giải trí duy nhất của ông là đi thanh tra các dự án xây dựng mới, các vùng kinh tế mới, các khu định cư mới, những ǵ mà ông tin rằng ông đă làm v́ quyền lợi dân chúng. Bởi v́ ông rất nôn nóng nh́n thấy những việc này tiến triển nhanh chóng, nên những viên chức có trách nhiệm thường gian lận và nói dối ông. Một ngày nọ, khi tôi đi thăm vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân chúng trong vùng đă chỉ tôi xem những cái cây mới mà viên tỉnh trưởng bắt họ trồng trong một dự án tái định cư để ông Diệm đi thanh sát. Theo lời đề nghị của các bô lăo địa phương, người tài xế của tôi đă nhổ thử một cây lên cho tôi xem: đó là một cành cây mới cắt được cắm xuống đất ướt! Ở nông thôn người ta biết tôi rất gần gũi với Tổng thống và tôi dám nói sự thật với ông, v́ vậy họ không ngần ngại tiết lộ các tṛ gian lận và những cuộc tŕnh diễn dỏm của đám tỉnh trưởng và quận trưởng.

        Một lần khác tôi tới thăm một vùng kinh tế mới gần Mỹ Tho; tôi nh́n thấy một dăy hàng cây ăn quả dọc lộ có vẻ như sắp chết héo. Tôi dừng xe lại, bước tới coi. Một người nông dân tiến tới phía tôi và hỏi nhỏ tôi có muốn coi mấy cây hay không. Anh ta nhổ lên một cây và đưa cho tôi: đó là một cái cành được cắt khỏi cây và cắm xuống đất. Anh ta lập tức biến mất, rơ ràng sợ bị nh́n thấy nói chuyện với người lạ. Sau này tôi được biết là những việc như vậy xảy ra rất thường xuyên, bởi v́ các viên tỉnh trưởng và quận trưởng đều muốn tỏ cho Diệm thấy là họ đă mở mang các dự án mới một cách mau chóng, họ muốn được ông Diệm đánh giá cao, muốn “ghi điểm”, và thăng chức. Tôi nghe nói một lần ông đến thăm một dinh điền mới với một ông trung tá, trách nhiệm về dinh điền này, ông cầm lên xem một cành cây có trái; bỗng nhiên cành cây rơi xuống đất, ông biết là cành cây mới được cắm. Ông quay lại nh́n ông trung tá, mặt ông đỏ bừng; ông hét lên, ông cầm cây ba ton của ông, đánh vào người ông trung tá. Ông này qú xuống lạy xin tha tội, mặt tái mét và nước mắt rưng rưng; vài ngày sau ông trung tá bị cách chức và đày đi nước độc.

(Trích từ cuốn hồi-kư Brushing the World Famous” (“Làm việc với các nhân vật danh tiếng thế giới”).

 

Theo cựu Đại-Tướng CAO VĂN VIÊN

(qua bài viết của Ông Lâm Lễ Trinh):

 

        “LLT: Trong hồi kư Vietnam. Histoire secrète d'une victoire perdue (nxb Perrin, Paris, 1986), giám đốc CIA William Colby xác nhận kế hoạch Ấp Chiến Lược, Strategic Hamlets... . Đúng như vậy không?

CVV: Kế hoạch Ấp Chiến Lược là một việc phải làm để tách CS ra khỏi nhân dân, tách cá khỏi nước, như đă từng thí nghiệm tốt ở Mă Lai với tướng Robert Thompson. Tại VN, có những sơ sót trong việc thi hành bởi một số tỉnh trưởng dàn cảnh, để lấy điểm với thượng cấp.

(Trích từ MẠN ĐÀM VỚI ĐẠI TƯỚNG CAO VĂN VIÊN của Lâm Lễ Trinh, ngày 27.1.2006)

 

Theo Ông Dương hiẾu Nghĩa

(cựu đại-tá - Trong lần diện-kiến Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm vào đầu tháng 11-1960 trước khi được bổ đi làm Quận-Trưởng Quận B́nh-Minh thuộc Tỉnh Vĩnh-Long):

 

        “... Tôi quyết định phải lợi dụng cơ hội duy nhất và hiếm có nầy để thẳng thắn và vắn tắt tŕnh bày những nhận xét của cá nhân tôi về mặt chánh trị, kinh tế, và những điểm bất lợi cho cả chánh phủ lẫn nông dân ở địa phương, đang tạo hậu quả tai hại là sự thất nhơn tâm, v́ người dân gặp quá nhiều phiền phức, mất niềm tin vào chánh quyền. Tôi nói:

“Thưa Tổng Thống, các Khu Trù Mật thật sự không có trù mật chút nào. Về phương diện vật chất, người nông dân bị mất đất mất ruộng, đôi khi c̣n mất cả mùa màng v́ phải phá đi sạch sẽ kể cả mồ mả của tổ tiên, cho công tác xây cất Khu Trù Mật, mà không bao giờ được bồi thường thiệt hại. Người dân địa phương c̣n phải đóng góp công sức và th́ giờ vào công tác, mà không bao giờ được trả thù lao (coi như làm xâu). Có trù mật thiệt, nhưng chỉ có trù mật một buổi, vào ngày Tổng Thống xuống khánh thành mà thôi. Trước cả ngàn người dân quê từ các nơi trong tỉnh được huy động về để biến khu đất hoang thành Khu Trù Mật, bằng cách bứng đủ mọi loại cây ăn trái đem về trồng, trang trí, để Tổng Thống và phái đoàn thưởng thức. Có nhiều cây dừa, cau, mới trồng chỉ có một ngày mà đă lên cao hơn 10 thước, đầy trái... Có nhiều cây bưởi “năm roi của miền Tây mới trồng có một ngày mà có đầy những trái bưởi ngọt “Biên Ḥa vàng ánh, không phải ghép cành mà là ghép trái! Cũng vậy, cam quít trái mùa nhờ kỹ thuật cao “gắn trái ngoài chợ vào, nên vẫn có trái đỏ cây, đầy vườn, đầy khu... Khu phố chợ vừa mới xây cất xong mấy hôm trưóc, hôm qua c̣n tạm dùng làm chỗ ngủ cho dân công mà hôm nay có đầy đủ các hiệu chạp phô, tiệm thuốc tây, tiệm thuốc bắc, quán cơm, tiệm cà phê, pḥng mạch bác sĩ v.v... từ quận tỉnh mới dọn vào. Ngoài nhà lồng chợ, th́ cảnh buôn bán tấp nập. Nhà bảo sanh mới hôm qua c̣n là pḥng họp của ban điều hành buổi lễ khánh thành, mà hôm nay đă có vài người mẹ nằm sanh (không biết từ đâu được đưa đến), giường nệm trắng tinh, tươm tất...

Mới nh́n qua th́ thật là trù mật, nhưng khi Tổng Thống và phái đoàn ra về rồi, th́ dân và hàng hóa đâu lại về đó. Vài ngày sau, hoang tàn trở lại với hoang tàn. Cây không trái, lá ĺa cành,... cả một màu vàng héo, không c̣n thấy có một sinh khí nào ở cái khu mà vừa mấy ngày trước đây Tổng Thống và phái đoàn chánh phủ, ngoại giao đoàn... thấy là quá trù mật... Nếu Tổng Thống thật sự muốn thấy cảnh hoang vu vắng vẻ nầy, th́ xin Tổng Thống bất thần đi viếng thử bất cứ Khu Trù Mật nào mà Tổng Thống vừa đến khánh thành một hai ngày trước đó.

“Tôi cũng tŕnh bày luôn với Tổng Thống vấn đề an ninh của Khu Trù Mật. Từ ngày khởi công thành lập cho tới ngày khánh thành (và sau đó về lâu về dài an ninh cho một khu đất bỏ hoang) là cả một gánh nặng phí phạm cho lực lượng địa phương. Chính phủ không tranh thủ được nhân tâm của người dân, mà c̣n phải bị thất nhân tâm hoàn toàn. Người dân quê càng ngày càng xa chánh quyền, như thế thật là không có lợi cho nỗ lực chống cộng....

        “... Qua mẩu chuyện nhỏ nầy, cá nhân tôi thấy Tổng Thống Ngô đ́nh Diệm có chịu khó nghe và t́m hiểu t́nh h́nh, nhưng lúc nào Tổng Thống cũng có vẻ như bị bưng bít, (nghe th́ không nghe được sự thật, thấy th́ chỉ thấy toàn là những cảnh được thuộc cấp dàn dựng) lại c̣n được những người ở chung quanh Tổng Thống cố t́nh sơn phết cho ông một lớp sơn phong kiến và quan liêu (mà ở bản thân Tổng Thống tôi không thấy có), rất là tai hại cho người lănh đạo lúc bấy giờ. Dĩ nhiên, cũng rất có hại cho đất nước nữa. Và tôi nghĩ đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân gây ra cái chết cho Tổng Thống vào ngày 2 tháng 11 năm 1963....

(Trích từ bài viết “VỀ CÁI CHẾT CỦA TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM của Ông Dương Hiếu Nghĩa - Saturday, July 19, 2008 12:33 AM)

 

Theo Ông NGUYỄN TRÂN

(Cựu đồng-chí và cộng-sự-viên thân-tín của TT Ngô Đ́nh Diệm):

 

        ... Bắt đầu từ đầu năm 1959, Cộng sản Bắc Việt tăng số đảng viên ở miền Nam từ một lên hai phần trăm dân số, tức là gấp bội và gia tăng hoạt động khắp nơi, nhứt là đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau và vùng biên giới Cam Bốt.

        Số đồn bót bị rút hẹp lại theo kế hoạch của Ngô Đ́nh Nhu, bỏ ngỏ một phần lớn xă thôn cho Cộng sản. Dân vệ phải nạp vũ khí tốt để nhận vũ khí thô sơ và dao găm, nên không đủ khả năng tự vệ cho chính họ chớ chưa nói tới việc bảo vệ dân chúng. Đây là cơ hội bằng vàng cho Cộng sản thi hành chính sách khủng bố, ám sát Hội đồng xă, tấn công các đồn bót và phục kích các đoàn quân chính quy, gây ra cảnh bất an khắp nơi... .

        V́ cho là không thể nắm dân như tôi đề nghị, ông Nhu không c̣n có cách nào khác để đối phó với sự gia tăng hoạt động và đánh phá của Cộng sản là cưỡng bách tập trung dân chúng lại tại một số địa điểm nào đó để dễ kiểm soát, gọi là Khu Trù mật. Để thành lập Khu Trù mật, Tổng thống Diệm ra lệnh cho dân chúng phá hoại mùa màng đương tươi tốt trên hàng trăm mẫu tây, kể cả nhà cửa và vườn trồng cây ăn trái để tập trung gia đ́nh lại ở Khu Trù mật... .

        Tại tỉnh Kiến Hoà, trong một buổi hội họp tại hội trường tỉnh gồm nhiều thân hào nhân sĩ, Tỉnh trưởng là Thiếu tá Nguyễn Huỳnh, một Tỉnh trưởng rất được Tổng thống Diệm ưa thích, đứng lên xin trợ cấp chút ít cho dân chúng ăn mà làm Khu Trù mật, trong lúc họ đương túng thiếu. Theo lời thân phụ của Thiếu tá Huỳnh là Cụ Nguyễn Hà Hoành, cựu Án sát tôi kêu bằng bác họ kể lại, ông Diệm nổi nóng cầm cây gậy đập vào cái gạt tàn thuốc để trên bàn bể văng nhiều mảnh. Ai nấy đều khiếp sợ, nhưng bất b́nh.

        Bị dân chúng chống đối mạnh khắp nơi, Tổng thống ngưng việc làm các Khu Trù mật sau khi đă lập xong 26 khu thay thế bằng chính sách Ấp Chiến Lược. Dân chúng trên toàn quốc bị bắt buộc phải nạp tređi dân công để xây hàng rào xung quanh ấp và đào hào bên ngoài để không cho Cộng sản tuyên truyền cho dân và dân khỏi tiếp tế cho Cộng sản... .

        Tại miền Nam với 80% xă thôn bị Cộng sản kiểm soát, các Quận trưởng phải mở những cuộc hành quân để bắt dân phục dịch và vợ con phải đem cơm nước cho họ.

        Chính sách đó hoàn toàn thất bại trên nguyên tắc cũng như trên thực tế. Trên nguyên tắc không có cách nào phân biệt giữa người dân thường với Cộng sản. Gom dân vào bên trong Ấp Chiến Lược tức là gom cả cán bộ Cộng sản vào với họ v́ môi trường hoạt động của Cộng sản là dân. Chúng không tuyên truyền Cộng sản công khai, mà khai thác sự công phẫn của dân chúng chống Khu Trù mậtẤp Chiến lược bắt dân chúng phải phục dịch khốn khổ.

        Cưỡng bách dân chúng phá hoại mùa màng để lập Khu Trù mật với tánh nóng nảy phi lư của Tổng thống Diệm như trường hợp tỉnh Cần Thơ chỉ làm cho dân chúng thù ghét ông như thể một Tần Thuỷ Hoàng.

        Trên thực tế, tre cắm xuống đất không thể chịu mưa nắng lâu qúa hai hoặc ba năm th́ kế hoạch là công đă tràng. Chỉ có một việc đáng làm là lấy ḷng dân bao vây Cộng sản th́ không chịu làm, lại dùng những phương tiện chóng hư nát để bao vây dân th́ quả là điều không tưởng, ngông cuồng.

        Sách “A Death in November” của Tiến sĩ Ellen Hammer viết đầy thiện cảm với Tổng thống Diệm như sau này tôi sẽ tŕnh bày, đă tường thuật rằng một ngày Xuân 1963 ba Uỷ viên trong Uỷ hội Kiểm soát Đ́nh chiến, là Gordon Cox người Gia Nă Đại, Ramchundur Goburdhum, người Ấn ĐộMieczyslaw Maneli, người Ba Lan, đă đi với Đại sứ Bửu Hội thăm một Ấp Chiến lượcCao nguyên.

        Maneli đi trên đầu nhọn các cây hàng rào của ấp, lấy tay lắc xem có chắc không. “Không có chắc lắm!” Maneli vừa cười vừa nói, “thằng con nhỏ của tôi ở Warsaw có thể xô ngả. Chính phủ có chắc tin sẽ dùng hàng rào này để ngăn cản du kich không?”... .

        Tháng 10 năm 1961, thiên tai gây tai hoạ. Một trận lụt lớn chưa từng có ở miền Nam làm ngập 2,500 dặm vuông đồng bằng sông Cửu Long. Nửa triệu dân mất nhà cửa, súc vật và hoa lợi thiệt hại đến 300,000 tấn. Tại ba tỉnh, dân chúng mất hết heo, gà, vịt và từ 10 đến 15% trâu cày. Một triệu nông dân bị khánh tận. Dư luận liên hệ tai biến với sự thất đức của nhà cầm quyền. Tất cả các Ấp Chiến lược bị huỷ hoại... .

(Trích từ cuốn sách "Công Và Tội - Những Sự Thật Lịch Sử" của Nguyễn Trân, do nhà Xuân Thu ở Los Alamitos, CA, tại Hoa Kỳ xuất-bản năm 1992, các trang 330-34)

 

AP CHIEN-LUOC

 

        In 1961 the rapid increase of insurgency in the South Vietnamese countryside led President John F. Kennedy's administration to decide to increase United States support for the Diem regime. Some $US65 million in military equipment and $US136 million in economic aid were delivered that year, and by December 3,200 United States military personnel were in Vietnam. The United States Military Assistance Command, Vietnam (MACV) was formed under the command of General Paul D. Harkins in February 1962. The cornerstone of the counterinsurgency effort was the strategic hamlet program, which called for the consolidation of 14,000 villages of South Vietnam into 11,000 secure hamlets, each with its own houses, schools, wells, and watchtowers. The hamlets were intended to isolate guerrillas from the villages, their source of supplies and information, or, in Maoist terminology, to separate the fish from the sea in which they swim. The program had its problems, however, aside from the frequent attacks on the hamlets by guerrilla units. The self-defense units for the hamlets were often poorly trained, and support from the Army of the Republic of Vietnam ( ARVN) was inadequate. Corruption, favoritism, and the resentment of a growing number of peasants who were forcibly being forced to resettle plagued the program. It was estimated that of the 8,000 hamlets established, only 1,500 were viable.

Đại Ư:

        Trong năm 1961, cường-độ dấy loạn ở vùng nông-thôn Miền Nam Việt-Nam gia-tăng nhanh chóng đă khiến chính-quyền của Tổng-Thống John K. Kennedy quyết-định gia-tăng yểm-trợ của Hoa Kỳ cho chế-độ Diệm.  Khoảng 65 triệu Mỹ-kim quân-dụng và 136 triệu Mỹ-kim kinh-viện đă được chuyển-giao trong năm ấy, và vào tháng chạp th́ đă có 3.200 nhân-viên quân-sự tại Việt Nam.  Bộ Tư-Lệnh Quân-Trợ Hoa-Kỳ được thành-lập (MAC-V) dưới quyền của Tướng Paul D. Harkins vào tháng 2 năm 1962.  Then chốt của nỗ-lực chống khuynh-đảo là Chuơng Tŕnh Ấp Chiến Lược, ra đời để củng-cố 14,000 làng xă Nam Việt-Nam thành 11,000 ấp kiên-cố, trong mỗi ấp đều có nhà cửa, trường học, giếng nước, và tháp canh.  Mục-đích của các ấp này là tách rời du-kích ra khỏi các làng, tức nguồn cung-cấp tiếp-tế và tin-tức, hoặc, nói theo ngôn-ngữ của Mao Trạch Đông, là tách cá ra khỏi nước.  Tuy nhiên, chương-tŕnh này đă vấp nhiều khuyết-điểm, chưa kể các đơn-vị du-kích vẫn tấn-công vào ấp thường-xuyên.  Các bộ-phận tự-vệ trong ấp thường th́ không được huấn-luyện chu-đáo, và sự tiếp-viện từ Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa th́ không thỏa-đáng.  Tệ-nạn tham-nhũng, bè-phái, và ḷng oán-hận của dân quê ngày càng gia-tăng, v́ họ bị buộc phải rời bỏ xóm làng cũ, đă gây tổn-hại cho chương-tŕnh.  Người ta ước-tính là trong số 8,000 ấp đă được dựng lên, chỉ có 1,500 ấp là có thể đứng vững được.

Nguồn: The Fall of Ngo Dinh Diem” - http://countrystudies.us/vietnam/27.htm

trở lên

 

Nguồn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Hamlet_Program  

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNstrategic.htm

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent4.htm

http://www.answers.com/topic/strategic-hamlets

http://www.history.com/this-day-in-history/saigon-announces-success-of-strategic-hamlet-program

http://timelines.com/1961/strategic-hamlet-program

http://www.associatedcontent.com/article/613667/failure_of_the_strategic_hamlet_program.html?cat=37

Trở lên