TÔI ĐĂ GÓP PHẦN

GIỮ GHẾ TỔNG-THỐNG

CHO ỨNG-CỬ-VIÊN NGUYỄN VĂN THIỆU

 

 

        TRONG cuộc bầu-cử Tổng-Thống & Phó Tổng-Thống Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Ḥa nhiệm-kỳ đầu tiên này, 1967, có cả thảy 11 liên-danh ra tranh-cử, mà liên-danh quân-lực là Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ.

         

        Trong thời-gian vận-động, tôi nhận được lệnh bí-mật của Chuẩn-Tướng* Nguyễn Ngọc Loan, (Cục-Trưởng An-Ninh Quân-Đội, Đặc-Ủy-Trưởng Trung-Ương T́nh-Báo, kiêm) Tổng-Giám-Đốc Cảnh-Sát Quốc-Gia, lập kế-hoạch đặc-biệt để đảo-chánh “nội-bộ và ôn-ḥa” giữa hai ứng-cử-viên kể trên.  

 

        Thiếu-Tá (về sau là Đại-Tá) Cao Văn Khanh, nguyên là Chánh-Sở I An-Ninh Quân-Đội, từ Vùng I Chiến-Thuật, được cử vào làm Giám-Đốc CSQG Vùng II CT, thay-thế Kiểm-Tra Nguyễn-Bính vốn là viên-chức chuyên-ngành.

        Trước ngày bầu-cử chừng vài tuần, Thiếu-Tá Khanh đi họp ở Cam-Ranh về, kể lại với tôi rằng Chuẩn-Tướng Loan dặn rơ là “Ông về bảo thằng Nhuận nó soạn-thảo một kế-hoạch hành-động cụ-thể cho Cảnh-Sát toàn Vùng II.”

        Đó là kế-hoạch lật đổ ngôi-thứ của Trung-Tướng Thiệu

         Tôi hỏi chi-tiết th́ Thiếu-Tá Khanh cho biết rằng đây là quyết-định của Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, do Chuẩn-Tướng Loan thụ-ủy thi-hành, được tóm-tắt như sau:

-------

*Chuẩn-Tướng VNCH: Tướng 1 sao.

-------

 

        Một mặt vận-động tích-cực để liên-danh Thiệu+Kỳ đắc-cử Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống (điều mà chúng tôi nghiên-cứu t́nh-h́nh thấy rơ là sẽ dễ-dàng xảy ra).  Một mặt lợi-dụng ảnh-hưởng của An-Ninh Quân-Đội đối với quân-nhân nói chung và nhất là các đơn-vị chiến-đấu ở các thành-phố lớn, và của Cảnh-Sát Quốc-Gia―CSQG ở đây bên ngoài là sắc-phục song thật-sự đằng sau là Cảnh-Sát Đặc-Biệt―đối với dân-chúng nói chung và nhất là các giới thương-gia, nghiệp-đoàn, chợ-búa, xe-đ̣, thương-phế-binh, v.v..., để đề-cao tối-đa tài+đức của Kỳ.  

 

         Theo kế-hoạch ấy th́, vào đêm kiểm-phiếu, tất cả các Trưởng Ty An-Ninh Quân-Đội và Trưởng Ty Cảnh-Sát Quốc-Gia toàn-quốc sẽ triệu-tập một cuộc họp tại cơ-quan của ḿnh, với sự tham-dự, tùy nơi, của các cấp chỉ-huy đơn-vị quân-sự và của các Chủ-Tịch Hội+Đoàn kể trên. 

 

        Họ sẽ lập một Kiến-Nghị tín-nhiệm Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ ở chức-vụ Tổng-Thống và chấp-nhận Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu ở cương-vị Phó cho Kỳ.

        Các Kiến-Nghị ấy sẽ được gửi bằng công-điện lên Trung-Ương, cụ-thể là Hội-Đồng Quân-Lực―lúc ấy đang nắm thực-quyền quốc-gia, mà trong đó Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ có ảnh-hưởng lớn―thông-báo cho tất cả các cơ-quan & đơn-vị chính-quyền và quân-sự, đồng-thời phổ-biến trên các làn sóng vô-tuyến truyền-thanh của Đài Quốc-Gia, Đài Quân-Đội và các Đài địa-phương. 

         [Cách-thức giống y như các công-điện ủng-hộ Hội-Đồng Quân-Nhân Cách-Mạng lật đổ chế-độ Ngô Đ́nh Diệm vào ngày 1-11-1963.

 

         Cũng nội trong đêm, mọi việc sẽ được chuẩn-bị sẵn-sàng để sáng hôm sau sẽ có những cuộc mít-tinh đồng-loạt khắp nơi, với thành-phần tham-dự đông-đảo hơn, hậu-thuẫn cho một Hội-Đồng Quân+Dân ở Thủ-Đô, trong lễ công-bố kết-quả cuộc tổng-tuyển-cử, trực-diện áp-đảo buộc Thiệu phải nhường ngôi-vị số-một cho Kỳ.  

 

         Họ đă ước-tính là cuộc đảo-chính này―chỉ có tính-cách nội-bộ giữa 2 cá-nhân, và ôn-ḥa―chắc-chắn sẽ thành-công; và tuy “qua mặt” Hoa-Kỳ, nhưng sẽ không bị Hoa-Kỳ phản-đối gay-gắt lắm, v́ cả hai, Thiệu Kỳ, đều đă được phía Đồng-Minh biết tên, quen mặt cả rồi.  Chỉ là vấn-đề sắp-xếp vị-thứ giữa 2 viên tướng với nhau mà thôi.

        Như thế tức là ngoài mặt th́ Thiếu-Tướng Kỳ thuận để Trung-Tướng Thiệu đứng tên làm ứng-cử-viên tổng-thống, nhưng trong ḷng th́ quyết giành-giật chức-vị này.  

        Để khẳng-định kế-hoạch nói trên, riêng tại Vùng II, Chuẩn-Tướng Nguyễn Ngọc Loan đă đích-thân đến họp tại Nha-TrangCam-Ranh, và trao tận tay cho mỗi cấp cộng-sự liên-hệ một số tiền-mặt để thưởng trước, gọi là chi-phí điều-hành.  (Về sau, tôi nghe nói là mỗi người nhận được năm trăm ngh́n đồng; có người nhiều hơn.)

*

        Nhưng tôi không chịu.

        Đảo-chính! chỉnh-lư! biểu-dương lực-lượng!

        Lính Mỹ đổ vào!

        Sinh-viên biểu-t́nh!

        Phật-tử xuống đường!

        Giặc Cộng xông lên!

        T́nh-h́nh rối beng, dân ta đă khổ nhiều rồi.  

 

         Luật-pháp từ bốn năm qua đă bị vo tṛn bóp méo do tay quân-nhân.

        Quốc-Trưởng Phan Khắc Sửu, Thủ-Tướng Phan Huy Quát, chính-khách Trần Văn Hương, cốt lấy cái tiếng dân-sự nhưng không do dân bầu lên, nên chỉ là bù-nh́n thôi.

        Nay mới vừa có Hiến-Pháp, bây giờ bầu-cử Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống là để có một Chính-Quyền hợp-pháp, tái-lập ổn-định, đi vào Dân-Chủ, không phải là để cho các Tướng+Tá tiếp-tục tranh giành địa-vị cá-nhân.  

 

         Nếu có tranh-chấp th́ hăy tranh-chấp trong ṿng hiến-định mà thôi.

        Hội-Đồng Quân-Lực (Tướng-Lănh), là người trong cuộc, là người đang nắm thực-quyền, mà đă chọn lựa như thế, tức là đă định giá-trị và phân ngôi-thứ của từng người rơ rồi.  Chống lại tức là chà-đạp đạo-đức chính-trị, tiếp-tục diễn tṛ phá rối trị-an mà thôi.

        Người dân đă ở trong thế chẳng-đặng-đừng: nếu phải chọn giữa hai cái dở, nên chọn cái nào ít dở hơn.

 

         Tôi bèn nhờ Phối-Trí-Viên* của tôi, lúc đó là Trung-Tá Không-Quân Brad C. Crane, nhắn với Trung-Ương của họ ở Sài-G̣n cử một đại-diện cao-cấp lên Pleiku gặp tôi gấp v́ có chuyện cần.

-------

*Cố-Vấn CIA lần-lượt được gọi là “Cố-Vấn”, “Sĩ-Quan Liên-Lạc”, “Phối-Trí-Viên”, “Người Bạn Đồng-Minh”.

-------

        Cơ-quan CIA Sài-G̣n biết tôi quen thân với một viên-chức của họ trong đó, tên là Smithson, cựu cố-vấn của tôi hồi c̣n ở Ban Mê Thuột.  Họ liền phái Smithson bay lên Pleiku gặp tôi.

 

         Tôi nói tóm-tắt với Smithson là tôi không có liên-hệ ǵ với Thiệu, nhưng tôi phản-đối cuộc đảo-chính ấy, dù không đổ giọt máu nào.

        Tôi nhấn mạnh rằng tôi nắm vững t́nh-h́nh, biết rơ nhu-cầu nhân-sự chống Cộng; nhưng tôi cũng hiểu rơ tâm-tư nguyện-vọng của dân-nhân, của đại-đa-số thấp cổ bé miệng, chứ không phải chỉ qua một số công-chức và quân-nhân cao-cấp tại thị-thành.  

 

         Smithson phát-biểu, đại-ư:  
        Chúng tôi biết ông là người sáng-suốt và cương-trực tiêu-biểu là vào 1954, chính ông đă ly-khai Bộ Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu, dùng Đài Tiếng Nói Quân-Đội tại Đệ-Nhị Quân-Khu để công-khai ủng-hộ Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm, trong lúc lực-lượng mạnh thế là quân-đội dưới quyền Trung-Tướng Nguyễn Văn Hinh ở trong Nam và Đại-Tá Trương Văn Xương ở ngoài Trung đang tiến-hành rầm-rộ chiến-dịch chống Diệm; và vào 1960, cũng chính ông đă công-khai chỉ-trích các tệ-nạn của chế-độ Diệm do Cần-Lao gây nên, nên bị lưu-đày... nhưng Sự Thật Lịch-Sử đă diễn ra chứng-minh lần nào ông cũng nghĩ đúng, nói phải, làm hay.  Lần này, chúng tôi cũng mong là ông không sai...

 

         Smithson không t́m hiểu động-cơ nào thúc-đẩy tôi chọn thái-độ như trên, v́ họ đă biết rơ tôi, đă có lượng-giá về tôi từ lâu rồi, nên chỉ chăm-chú hỏi tôi về chi-tiết của cuộc âm-mưu.  

 

         Do đó, tôi thấy là phía Mỹ [CIA] trước khi gặp tôi chưa có tin-tức ǵ về biến-cố sắp-sửa xảy ra.

*

        Kết-quả là cuộc bầu-cử Tổng-Thống & Phó Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Ḥa lần đó, ngày 3-9-1967, diễn ra b́nh-thường. 

         Sau khi đă chận đường Dương Văn Minh, Liên-danh Thiệu+Kỳ đắc-cử, với 35% số phiếu cử-tri đi bầu, vượt xa 10 liên-danh kia (dù trong đó có những ứng-cử-viên nặng kư như Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Hà Thúc Kư, Trương Đ́nh Dzu).

 

         Ứng-cử-viên Nguyễn Văn Thiệu vẫn giữ nguyên cương-vị đầu tàu, với Nguyễn Cao Kỳ làm Phó Tổng-Thống.

        Không có An-Ninh Quân-Đội và Cảnh-Sát Quốc-Gia xúi-giục quân và dân lập kiến-nghị ǵ, đảo lộn thứ-tự ǵ trong liên-danh Thiệu+Kỳ.

 

         Thế là tôi đă phá vỡ được âm-mưu đảo-chính của Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, giữ vững chiếc ghế tổng-thống cho Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu.

*

 

        (Sau này tôi mới biết là chính Thiếu-Tá Cao Văn Khanh, Giám-Đốc CSQG Vùng II Chiến-Thuật, đă bí-mật báo-cáo âm-mưu này lên Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu.) Mời xem

 

        Nhưng, trong thực-tế của t́nh-h́nh lúc bấy giờ, ứng-cử-viên Trung-Tướng Nguyễn Văn Thiệu hẳn không thể nào tự ḿnh làm ǵ chống lại nổi thế+lực của ứng-cử-viên Thiếu-Tướng Nguyễn Cao Kỳ, đến nỗi Thiệu phải kư giấy hứa là nếu ḿnh đắc-cử Tổng-Thống th́ sẽ nhường Kỳ toàn quyền bổ-nhiệm Thủ-Tướng và các Tổng/Bộ-Trưởng cũng như các Tư-Lệnh quân-sự trọng-yếu!  

 

         Kỳ từng là một thủ-tướng toàn-quyền, đă lập pháp-trường cát để bắn cộng-sản [thật-sự đă bắn Tạ Vinh, để cứu thị-trường], đă dẫn đầu nhiều phi-vụ oanh-tạc Bắc Vĩ-Tuyến 17, lại là đương-kim Chủ-Tịch Hội-Đồng Tướng Lănh―qua cái gọi là “Quân-Ủy-Hội” mà Thiệu đă kư tên cam-kết tuân-phục tổ-chức này―; Kỳ là người vẫn c̣n nắm chắc Không-Quân, với cánh tay đắc-dụng là Chuẩn-Tướng Nguyễn Ngọc Loan [là người cầm đầu An-Ninh Quân-Đội, Trung-Ương T́nh-Báo và Cảnh-Sát Quốc-Gia, là người “dám làm”, nhất là sau khi dẹp xong phong-trào “Phật-Tử Tranh-Đấu” tại Miền Trung trong năm vừa qua]; chưa kể được sự hậu-thuẫn của Đại-Tướng William C. Westmoreland, Tư-Lệnh Quân-Đội Hoa-Kỳ tại Việt-Nam.

 

         Thiệu mà được giữ lại ở số 1 hiển-nhiên là do sự can-thiệp kịp-thời của Chính-Phủ Hoa-Kỳ, qua Đại-Sứ Ellsworth F. Bunker, bắt đầu từ cơ-quan CIA, thuận theo ư-kiến của tôi.)

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 

Phụ-Lục:

 

         Bài hồi-kí này của Lê Xuân Nhuận đă được đăng trên nhiều báo, diễn-đàn liên-mạng, và cuối-cùng in vào cuốn sách Cảnh-Sát-Hóa: Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Ḥa do Nhà Xây-Dựng xuất-bản lần đầu vào năm 2003 Library of Congress Control Number:  2003106623.

 

         Năm 2016, Ô. Bảo Định Giang, một cựu sĩ-quan tùy-viên của Đại-Tướng Cao Văn Viên, đă phổ-biến một bài hồi-ức liên-quan đến cuộc tranh giành vị-thứ số 1 trong liên-danh Thiệu+Kỳ kể trên.  Xin trích đăng vài đoạn dưới đây:

 

Nhưng khổ một nỗi không ông nào chịu đứng vị trí số 2, tức là phó tổng thống. Thấy không có cách nào giải quyết được vấn nạn này nên chẳng đặng đừng, buộc ḷng Đại Tướng Viên phải nghĩ ra một cách khác, dù thực tâm ông không muốn chút nào, đó là mời Đại Sứ Mỹ Bunker, Phó đại Sứ William Colby và Đại Tướng Westmoreland đến dự bữa cơm tối tại tư gia đại tướng, đề nhân dịp này ông tham khảo ư kiến các giới chức kể trên.

Nói một cách tổng quát th́ ư kiến các vị này như sau:
1/Đại Tướng Westmoreland: “Tướng Kỳ hoạt bát năng động hơn Tướng Thiệu. được ḷng quân đội hơn Tướng Thiệu, nói tiếng Mỹ thạo hơn Tướng Thiệu, nếu Tướng Kỳ ở vị trí số một th́ thuận lợi hơn”.
2/Phó Đại Sứ William: “Tính nết Tướng Kỳ bốc đồng, hay phát biểu linh tinh, thiếu suy nghĩ, không được ḷng các chính khách kỳ cựu trong nước. Hơn nữa, theo chỗ tôi thăm ḍ th́ những vị lănh đạo các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapour, Lào, Campuchia và nhất là Tưởng Giới Thạch của Đài Loan và Phắc Chánh Hy của Nam Hàn thích Tướng Thiệu hơn Tướng Kỳ”.
3/ Ông Đại Sứ Bunker, mà báo chí gọi là “ông già tủ lạnh” phát biểu:
“Chính phủ Hoa Kỳ muốn có một Tổng Thống VNCH gốc tướng lănh để điều hành cuộc chiến chống CS, mà hiện nay hai ông Thiệu và Kỳ chịu đứng chung trong một liên danh là hợp với mong muốn của chính phủ HK rồi, c̣n việc ai số một, ai số hai là do nội bộ các tướng lănh Việt Nam thu xếp. Nhưng theo ư tôi, quân đội đă có truyền thống giữ tôn tri trật tự, tôn trọng hệ thống quân giai, cấp nhỏ phải phục tùng cấp lớn. Vậy Đại Tướng (Viên) họp các tướng lănh lại giải quyết theo hướng đó có lẽ sẽ ổn thôi”.
Qua lời phát biểu của Đại Sứ Bunker, Đại Tướng Viên hiểu ư “ông già tủ lạnh” muốn ông Thiệu đứng số một.
Buổi cơm diễn ra tối Thứ Bẩy th́ sáng hôm sau Chúa Nhật, Đại Tướng bảo tôi gọi mời bốn vị Tư Lệnh vùng, Tư Lệnh Hải Quân, Tư Lệnh Không Quân và vài tướng lănh trong Bộ TTM, vào lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Hai, đến văn pḥng TTMT họp để giải quyết vấn đề liên danh Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Riêng hai ông Thiệu và Kỳ th́ đích thân Tướng Viên mời họp bằng điện thoại riêng. ...

Tướng Viên chủ tọa buổi họp, sau khi ông phát biểu vài lời khai mạc và cho biết mục đích của buổi họp xong th́ Tướng Hoàng Xuân Lăm TL vùng I có ư kiến đầu tiên như sau:
“Thứ nhất, Trung Tướng Thiệu đang giữ vai tṛ quốc trưởng, Thiếu Tướng Kỳ đang giữ vai tṛ thủ tướng. Thứ hai, nói về thuần túy quân đội, Tướng Thiệu cấp bậc lớn hơn, có thâm niên quân vụ hơn Tướng Kỳ. Vậy theo ư tôi, Tướng Thiệu ở vị trí số một là hợp lư”... .

Kết quả bầu cử tháng 9/1967, liên danh Thiệu-Kỳ đắc cử, ngày tuyên bố nhậm chức là ngày 1 tháng 11 năm 1967:
Nền Đệ Nhị Cộng Ḥa bắt đầu... .

 

         Muốn đọc toàn bài, xin mời vào:

         http://vanghe.blogspot.com/2016/01/hoi-uc-cua-mot-si-quan-tuy-vien-t-cao.html

                Saturday, January 16, 2016

 

<Cảnh-Sát-Hóa    <Biến-Loạn Miền Trung