ĐẢNG CẦN LAO

 

 

I.  CẦN LAO LÀ G̀?

 

        Từ-ngữ Cần Lao là do tay sai thực-dân Pháp bộ-hạ của Quốc-Xă Đức đặt ra.

        Nguyên Thống-Chế Philippe Pétain của Pháp (một anh-hùng trận-mạc từ thời Đệ Nhất Thế-Chiến), sau khi quân Pháp bị quân Quốc-Xă Đức đánh bại tại mặt trận vào tháng 6 năm 1940, đă được quốc-hội Pháp bầu làm Quốc-Trưởng, để đối-phó với t́nh-h́nh Quốc-Xă Đức đang tiến chiếm thủ-đô Paris. Nhưng ông lại đầu hàng Đức, tự biến chính-quyền của ḿnh thành bù-nh́n cho Quốc-Xă Đức của Adolf Hitler (Phe Pétain tự-hào là nhờ có ông đứng ra hợp-tác với Đức, thủ-đô Paris của Pháp mới khỏi bị phi pháo tan-tành).

        Chế-độ Pétain sửa đổi khẩu-hiệu của Cộng-Ḥa Pháp-Quốc (République Française) nguyên là Tự Do B́nh Đẳng Bác Ái (Liberté Égalité Fraternité) thành ra Cần Lao Gia Đ́nh Tổ Quốc (Travail Famille Patrie).

        Tiếng Pháp Travail (tiếng Anh là Labor) được bồi bút dịch ra tiếng Việt là Cần Lao (thay v́ Lao Động).  Cần Lao là khẩu-hiệu số 1 trong chương-tŕnh Cách-Mạng Quốc-Gia (Révolution Nationale) của Pétain.

        Do đó, Cần Lao là một từ-ngữ Việt do thực-dân Pháp nô-lệ của Quốc-Xă Đức đặt ra.

 

        Tại Việt-Nam, bọn đồ-đệ văn-hóa của thực-dân Pháp nô-lệ Đức đă có sáng-kiến bắt-buộc mọi người đi xem xi-nê đều phải đứng nghiêm chào cờ, chiêm-ngưỡng ảnh của Thống-Chế Pétain, trong lúc nhạc trỗi bài suy tôn ông ta, trước khi phim được chiếu lên.  Thanh-niên, sinh-viên, và học-sinh đều phải học thuộc ḷng mấy bài thơ phổ nhạc ca-tụng Pétain, tỉ như:

 

                        Debout, belle jeunesse! Voici l'heure d'agir

                        Et voici la promesse de toujours obéir!

                        (Thanh-niên, hăy đứng lên! Đây là giờ hành-động!

                        Và đây là lời hứa: hăy luôn luôn vâng lời !)

 

        Sinh-viên học-sinh mỗi khi hội-họp, diễn-hành, phải hát các bài hát ấy.  Công-chức, dân-chúng nói chung, phải học-tập các “huấn-từ (lời nói) của Pétain, cũng như phải thuộc ḷng bài thơ Đường-luật tiếng Việt ca-tụng Pétain như sau:

 

                        Con thuyền nguy-biến lúc phong-ba

                        Đứng mũi chịu sào rước Cụ ra

                        Thời-thế dở-dang trăm nỗi khó

                        Giang-sơn trông-cậy một ông già

                        Tám tuần đầu bạc pha sương tuyết

                        Một tấm ḷng son nặng quốc-gia

                        Lời nói Ma San ghi chép đó

                        Đọc th́ phải hiểu, hỡi dân ta! 

 

        Lời nói Ma San (Les Paroles du Maréchal) là những lời huấn-thị và hiểu-dụ của Thống-Chế Pétain (mà thực-dân vong-quốc Pháp muốn sánh với kinh-điển Khổng-Tử viếtcủa sĩ-phu Việt-Nam thời bấy giờ), và Sở Thông-Tin Pháp in thành từng tập sách nhỏ phổ-biến khắp nơi, với mục-đích khuyến-dụ mọi người hăy luyện đức vâng lời - chỉ vâng lời của Thống-Chế Pháp tay sai của Quốc-Xă Đức mà thôi.

 

        Phe nhóm họ Ngô đă chọn dùng một từ-ngữ con đẻ của thực-dân cháu chắt của đế-quốc Quốc-Xă Đức, để gọi giới tinh-hoa của phe nhóm họ NgôĐảng Cần Lao (Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng), cũng như rập khuôn chương-tŕnh Révolution Nationale của Pháp-gian mà lập ra Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Ḥa!

        Họ cũng học đ̣i suy tôn lănh-tụ, từ chào cờ, chiêm-ngưỡng ảnh, trỗi nhạc tán-dương Pháp-gian Pétain, đến tuyên-truyền học-tập tuân lời Thống-Chế ngụy trước kia, biến thành lớp-lang chào cờ, chiêm-ngưỡng ảnh lănh-tụ, trỗi nhạc ca-tụng, đồng-ca suy-tôn, và học-tập đạo-đức cách-mạng của Ngô Chí-Sĩ (rồi Ngô Tổng-Thống) sau này. 

         Trong bài Chín Năm Bên Cạnh Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm của Ông Lâm Lễ Trinh, phỏng-vấn Ông Quách Ṭng Đức, cựu Đổng Lư Văn Pḥng của TT Diệm, Ông Đức cho rằng Ông Trần Chánh Thành, Bộ Trưởng Thông Tin, là người đề xướng Suy Tôn Ngô Tổng Thống. Nói như thế tức là Ông Quách Ṭng Đức không biết ǵ về thủ tục suy-tôn lănh-tụ đă có từ thời Pétain Quốc-Trưởng bù-nh́n của Pháp dưới thời bị Đức cưỡng-chiếm. 

         (Riêng về bài hát Suy tôn Ngô Tổng Thống th́ có 2 bài khác nhau, một của Miền Nam, một của Miền Trung; nên khi có các nhân-vật Miền Nam ra Huế chầu Cậu Ngô Đ́nh Cẩn, hát chung với các đồng-chí Miền Trung, th́ cả hai phe rán hát thật to, lấn át lẫn nhau để mong được Cậu chú ư, tạo ra cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lộn-xộn vô cùng).

 

        Như thế tức là bài-trừ tàn-tích thực-dân mà lại noi gương thực-dân.

 

 

II.  GIẤY KHAI SINH CỦA ĐẢNG CẦN LAO

 

 

(tài-liệu của Chính Đạo trong Việt Nam Niên Biểu Tập B)

 

         Trong suốt chín năm cầm quyền của Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm, Đệ-Nhất Cộng-Ḥa chỉ kư Nghị Định cho phép thành-lập duy-nhất một Đảng này mà thôi.

 

 

III.  ĐẢNG CẦN LAO TRƯỚC CÔNG LUẬN

 

 

Theo Kư-Giả TÚ GÀN

(Lữ Giang, Nguyễn Cần):

 

        “... Các tài liệu đă được giải mă gần đây cho thấy dưới thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, chính Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă khuyến cáo và hướng dẫn chính phủ Ngô Đ́nh Diệm truất phế Bảo Đại “một cách hợp pháp” và thành lập một chế độc đảng như Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan để chống Cộng hữu hiệu. Ông Ngô Đ́nh Nhu đă cho lâp một đảng tương tự như thế và lấy tên là Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng. Bản dự thảo Diều Lệ của đảng này đă được dịch ra tiếng Anh và gởi cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xem trước khi đưa ra áp dụng. Nhưng v́ hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó đang ở trong cái thế “trên đe dưới búa” và “năm cha bảy mệ”, nên ông Nhu không thể tổ chức một đảng mạnh như Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch, thành ra đầu voi đuôi chuột!... .”

(Trích từ bài viết Lại chuyện Anh Hai của Tú Gàn Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com>)

 

        “... (Dược sĩ) Nguyễn Cao Thăng được giao cho đứng tên sang lại hăng dược phẩm OPV của Pháp và làm chủ hăng này.  Đây là một cơ sở kinh tài quan trọng của Đảng Cần Lao

(Trích từ email nhan đề Những Bí Ẩn Đằng Sau của Lữ Giang <lugiang2003@yahoo.com> phổ-biến trên diễn-dàn liên-mạng ngày Thu, 13 Mar 2008 09:57:04 -0700 PDT)

 

        “... Tướng Lansdale, người cố vấn h́nh thành các toán chiến đấu dân sự cho miền Nam, rất thắc mắc về chuyện lập cái chế độ độc đảng này. Nhưng ông Reinhardt, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Ḥa (1955 – 1957), đă nhỏ nhẹ nói với Tướng Lansdale: “một quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đă được định rồi (a U.S. policy decision had been made). Về sau, trong bản phúc tŕnh ngày 17.1.1961, Tướng Lansdale có ghi rơ: Đảng Cần Lao không phải là ư kiến của nhà Ngô; “trước tiên nó được đề xướng bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ” để loại bỏ cộng sản ra khỏi đất nước (the CLP was not their idea; it was originally promoted by the U.S. State Department to rid the country of communists).

         Đại Sứ Elbridge Durbrow, người thay thế Đại Sứ Reinhardt, cũng đă mô tả rơ: “Tổ chức Cần Lao đă gần như theo mô thức của một đảng Cộng Sản, với các chi bộ, cán bộ, v.v., và cũng có thể so sánh với Quốc Dân Đảng của Trung Hoa.

         Nhưng ông Diệm, ông Nhu ông Cẩn không có khả năng xây dựng tại miền Nam một đảng giống Trung Hoa Quốc Dân Đảng được. Trái lại, một số tay chân bộ hạ đă lợi dụng tổ chức này để lộng hànhtranh giành nhau quyền lợi... gây xáo trộn trong quân đội... .”

(Trích từ bài viết Trả lại sự thật cho lịch sử Saigon nhỏ ngày 26.10.2007)

 

 

Theo Luật-Sư HOÀNG DUY HÙNG

(nhà hoạt-động chính-trị, cộng-đồng):

 

        ... Đảng Cần Lao vừa mới được thành-lập và nó vẫn c̣n quá non trẻ so với các đảng quốc-gia khác như Đại ViệtQuốc-Dân Đảng. Các đảng ấy đă có một quá-tŕnh dài hoạt-động cách-mạng rồi, nhiều người trong họ đă hy-sinh cho chính-nghĩa và nền độc-lập của tổ-quốc.  Các đảng ấy không có may-mắn cầm nắm quyền-lực trong chính-phủ; do đó, họ không thể phát-triển hoạt-động của họ dễ-dàng như Đảng Cần-Lao; và, đương-nhiên, nếu các lănh-tụ Đảng Cần-Lao không đối-xử với họ một cách khôn-ngoan và tế-nhị, th́ sự bất-măn sẽ nổ bùng dễ-dàng. Thí-dụ, vào năm 1959, bác-sĩ Phan Quang Đán và ông Nguyễn Trân đă được dân bầu vào Quốc Hội với tỷ-lệ phiếu đạt được rất lớn. V́ một lư-do nào đó, Nhu và vợ ông ấy đă cố gắng loại-trừ hai nhân-vật này ra khỏi chính-quyền. Từ đó, không có bao nhiêu đảng-viên của các đảng-phái quốc-gia khác muốn hợp-tác với chính-quyền Diệm.

         Diệm bổ-nhiệm bác-sĩ Trần Kim Tuyến làm Giám-Đốc Sở Nghiên-Cứu Chính-Trị và Xă-Hội. Trong thực-tế, sở này là một cơ-quan t́nh-báo nhắm mục-đích giúp DiệmĐảng Cần-Lao củng-cố thế-lực trong chính-quyền. Đối với nhiều người, cơ-quan t́nh-báo này là một sở “khủng-bố”, v́ đă lạm-quyền bắt-bớ và giam-cầm người dân mà không buộc tội ǵ cả. Nhiều lănh-tụ chính-trị đă bị cơ-quan t́nh-báo này bắt-bớ và bí-mật giam-cầm suốt nhiều năm trời, tỉ như Hà Thúc Kư, là Thủ-Lănh của Đại-Việt Cách-Mạng-Đảng, Phạm Thái, là một trong các lănh-tụ của Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng. Các lănh-tụ chính-trị khác th́ bị bí-mật thủ-tiêu, như trong trường-hợp ông Nguyễn Bảo Toàn. Cảnh-trạng đó càng thảm-hại hơn, khi, vào ngày 6 tháng 5 năm 1959, Tổng-Thống Diệm ban-hành một loạt các đạo Luật gọi là Luật 10/59 cho phép bắt giam bất cứ kẻ nào bị nghi là cộng-sản mà không cần thủ-tục chính-thức buộc tội. Các đạo luật này đă gây bất-b́nh cho các nhà hoạt-động nhân-quyền khắp nơi trên thế-giới. Dựa vào các đạo luật này, một số đảng-viên Đảng Cần-Lao cũng đă trả thù các kẻ thù của ḿnh bằng cách giản-dị cáo buộc họ là “nghi-can cộng-sản”. Hẳn là, trong nhiều trường-hợp, cộng-sản đă đứng đằng sau giựt dây và khích-động quần-chúng, đặc-biệt là Phật-Tử, đứng lên chống-đối chính-quyền Diệm, do tính cứng-rắn của ông cũng như do các hành-động bất-lương của đám thuộc-hạ của ông.

         Đảng Cần Lao là ṇng cốt của chính-quyền Diệm. Đảng này mới được thành-lập. Nó chưa có đủ th́-giờ để đào-tạo và thử-nghiệm đảng-viên. V́ đảng là đảng cầm quyền nên nhiều người xin vào đảng v́ quyền-lợi cá-nhân hơn là v́ lư-tưởng. Họ luôn luôn nịnh-hót Diệm để được Diệm tin-cậy và tín-cẩn, họ bịt mắt không cho Diệm thấy biết tính-chất thật-sự của nhiều sự-kiện để có quyết-định đúng-đắn. V́ kết-quả này, sau khi Tổng-Thống Diệm chết đi, đảng đă chấm dứt hoạt-động. .. .

(Trích và phỏng dịch từ tác-phẩm “A Common Quest For Vietnam's Future, a brief of Vietnam War, the First and Second Republic of Vietnam” [Cùng T́m Tương Lai cho Việt Nam, tóm lược Chiến Tranh Việt Nam, hai nền Đệ-Nhất và Đệ-Nhị Cộng-Ḥa] của Hoàng Duy Hùng)

 

 

Theo Giáo-Sư CAO THẾ DUNG

(nhà văn, nhà hoạt-động chính-trị):

 

        ... Về Quân đội, một sai lầm khác của chế độ Miền Nam là đă đem đảng Cần Lao vào Quân Đội... .

        ... Khi một cấp ủy Hạ sĩ quan Đảng ủy trong đơn vị chỉ đạo cấp Tá th́ quân đội tất bị xáo trộn, mất tôn thống quân giai. Hơn nữa, đảng chỉ là đảng chính quyền nên đảng trở thành nấc thang công danh cho một số thành phần cơ hội.
        Từ đầu năm 1957, đă có bất măn trong quân đội, một phần lớn do sự hiện diện của đảng Cần Lao với một Quân Ủy gồm 6 người mà cả 6 người đều không có kinh nghiệm trong quân đội... .

        Tuy nhiên, một số sĩ quan, nhất là cấp Tá muốn tiến thân đă vào đảng tạo nên t́nh trạng kéo bè kéo cánh trong quân đội, kết quả lại thành thứ “gian nhân hiệp đảng” dưới thời Nguyễn Văn Châu làm Giám Đốc Tâm Lư Chiến, cấp Trung Tá làm Quân Ủy Trưởng (sau 1963, Châu theo Cộng Sản hoạt động trong Hội Việt Kiều yêu nước ở Paris)... .

        ... Gia nhập đảng Cần Lao dưới chế độ như Việt Nam Cộng Ḥa không có ǵ đáng trách hay là điều đáng hổ thẹn hoặc là điều không tốt song, cái cung cách và ư đồ của người gia nhập đảng... mới là điều đáng xấu hổ.
        Đảng chỉ c̣n là thứ đảng “lên lon”. Thật vậy
, nhờ ở trong đảng và biết luồn cúi tâng bốc nên một Thái Quang Hoàng đầu năm 1954 là Đại úy, năm 1956 đă là Thiếu tướng, năm 1958, Trung tướng. Lê Quang Tung xuất thân khóa 4 Thủ Đức, đầu năm 1963 đă lên Đại tá, 8 năm lên 6 cấp... Trần Ngọc Tám, đầu năm 1954 là Đại úy, đầu năm 1958 đă là Thiếu tướng chỉ nhờ có chân trong đảng và là con tinh thần của Giám mục Ngô Đ́nh Thục.
        Trong khi Đại tá
Linh Quang Viên, cựu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, giáo quan trường Lục Quân Yên Bái (1945-1946), Đại tá từ đầu năm 1954, Tư lệnh Đệ IV Quân Khu, đeo lon Đại tá cho đến sau đảo chính 1963. Nhiều người bạn cùng khóa với tác giả đeo lon Trung úy 9 năm; Đại tá Nguyễn văn Thành, khóa I Nam Định, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 Sư đoàn 2 từ năm 1959, không vào đảng Cần Lao nên đeo lon Đại úy 9 năm, 7 năm làm Trung đoàn trưởng và kể cả thành phần ưu tú nhiệt t́nh ủng hộ chế độ như Đại úy Khiếu Hữu Diêu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù... trong khi chỉ một thiểu số (rất ít) thăng cấp quá nhanh dù không bao giờ đi đánh trận hoặc lại là sĩ quan thiếu khả năng.
        ... Tiếng súng đảo chính
11.11.1960 vừa nổ th́ cột trụ của chế độ đă bỏ trốn như trường hợp Nguyễn Văn Châu, Quân ủy Trưởng Đảng Cần Lao trong Quân Đội chạy trốn vào nhà ḍng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng. Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An, tướng Nguyễn Văn Là bỏ trốn sớm nhất đến trưa 12.11.60 mới vào Dinh tŕnh diện Tổng Thống... .

        ... Từ lúc tổ chức đảng Cần Lao trong quân đội, cái lễ binh cách đă mất. Một Nguyễn Văn Châu, cấp Trung tá, môt con người rất tầm thường mà làm đến Quân Ủy Trưởng Quân Ủy Trung Ương trong Quân Đội th́ đây là nghịch thường trong khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt, Quân Ủy Trưởng là một Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị là một Thượng tướng, cả hai đều là Ủy viên Bộ Chính Trị... .”

(Trích từ cuốn sách “Việt Nam Ba Mươi Năm Máu Lửa” của Cao Thế Dung, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1991 – trang 528-534)

 

 

Theo Tướng Mỹ Edward G. Lansdale

(Cố-vấn, đỡ đầu cho nhân-vật Ngô Đ́nh Diệm):  

 

       ... “Càng ngày càng có nhiều người đă đến t́m tôi để xin can thiệp, v́ thân nhân của họ bị các đảng viên Cần Lao vơ trang đầy ḿnh nửa đêm tới gơ cửa và bắt đi. Thân nhân của những người này là viên chức của chính phủ, không thích vô đảng phái phục vụ cá nhân, đă tử chối không tham gia đảng Cần Lao. Các nhân viên chánh quyền đểu bị ép phải gia nhập đảng Cần Lao. Đảng Cần Lao được tổ chức mau chóng trong mọi cơ quan dân sự và quân sự... .

        ... Nếu đảng Cần Lao được ông Nhu tổ chức như một cơ cấu chính trị bí mật khắp trong chính phủ, dùng Công An Mật do ông Nhu kiểm soát để loại trừ đối lập, th́ đảng Cần Lao sẽ khiến cho các đảng phái quốc gia khác rút vào phạm vi hoạt động bí mật để khỏi bị tiêu diệt... .”

(Trích từ cuốn sách Tôi làm quân sư cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm”, do LT dịch sang tiếng Việt, ấn hành tại Hoa Kỳ năm 1972 – trang 235-36)  

 

 

Theo Ông LÂM LỄ TRINH

(cựu Bộ Trưởng Bộ Nội-Vụ thời Đệ-Nhất Cộng-Hoà):

 

         ... Ông Quách Ṭng Đức xác nhận ông Ngô Đ́nh Nhu... là cha đẻ của Đảng Cần Lao, dựa vào thuyết Nhân Vị, Personnalisme, đúc kết hai xu hướng của triết gia công giáo Emmanuel Mounier (1905-1950) và Jacques Maritain (1882-1973)... .

        Ngoài chức Tổng Bí thơ Đảng Cần Lao (tổ chức theo mô h́nh đảng Cộng sản, với một Quân ủy trong Quân đội), có một lúc ông Nhu là dân biểu Quốc hội... .

        Về câu hỏi TT Diệm liên hệ ra sao với đảng Cần Lao, ông Quách Ṭng Đức cho biết ông Diệm chỉ để ư theo dơi hoạt động của Phong Trào Cách Mạng Quốc gia (tổ chức nồng cốt của chế độ từ lúc đầu) và Liên đoàn Công chức Cách mạng, một tổ chức ngoại vi của Chánh phủ.

        Về chuyện thành lập và sinh hoạt của đảng Cần Lao, TT Diệm giao hết cho hai ông NhuCẩn... . Các gương mặt nổi trong hoạt động Cần Lao gồm có các ông Huỳnh Văn Lang, Trần Kim Tuyến, Lê Văn Đồng, Huỳnh Hữu Nghĩa, Lê Quang Tung, Đổ Mậu, Nguyễn Văn Châu, Đổ Kế Mai, Nguyễn Trân ..v..v..

        Quyết định đưa Cần Lao vào Quân đội – tức là chính trị hoá Quân đội làm yếu Quân đội phá vỡ hệ thống quân giai làm nản ḷng các sĩ quan chuyên nghiệp... .

        ... “Bộ trưởng Thông tin Trần Chánh Thành bỏ hàng ngũ kháng chiến về cộng tác với ông Diệm từ lúc đầu như Trần Hữu Phương, Trần Lê Quang…..Ông có công xây dựng Phong trào CMQG, tổ chức Chiến dịch tố cộng v.v... . Bất thuận với Trần Kim Tuyến, Thành rời Nội các cuối năm 1959. Ba bộ trưởng khác ra đi cùng một lúc , với ông Thành, lập hồ sơ truy tố một số cán bộ Cần lao dân sự và quân sự lộng quyền: Trần Trung Dung (Quốc pḥng), Nguyễn Văn Sĩ (Tư pháp) và người viết Lâm Lễ Trinh (Nội vụ). Bộ Thông tin bị đổi thành Nha Tổng Giám đốc Thông tin do bác sỉ (Cần lao) Trần Văn Thọ phụ trách.”...

(Trích từ bài viết “CHÍN NĂM BÊN CẠNH TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM Mạn đàm với cựu Đổng lư QUÁCH T̉NG ĐỨC)

 

 

Theo Ông NGUYỄN VĂN MINH

(Cựu đại-uư biệt-phái đến văn-pḥng Cố Vấn Ngô Đ́nh Cẩn):  

 

       ... “Đến đầu năm 1954 Đảng bắt đầu phát triển mạnh, đặc biệt là trong hàng ngũ Quân Đội tại miền Trung. Cố Trung Tá Nguyễn Văn Châu, khi ấy là Trung Úy thuộc Pḥng Quân Nhu Quân Khu II, người được Linh Mục Lê Sương Huệ tiến cử làm liên lạc viên cho ông Ngô Đ́nh Diệm, thời gian ông bị ông Hồ chí Minh quản thúc tại Hà Nội (1946), được ông Ngô Đ́nh Cẩn, với tư cách Bí Thư của Đảng, giao nhiệm vụ tổ chức đảng trong Quân Đội.

Đảng được tổ chức theo hệ thống, trên hết là Trung Ương Đảng, kế đến là:

Phía Dân Sự: Liên Khu, Khu, Tỉnh, Quận và Chi Bộ.

Phía Quân Sự: Quân Ủy, Khu, Sư, Liên Chi, Chi Bộ và Tổ.

Phía Quân Sự, một cuộc họp Đại Biểu Đảng trong toàn quân được tổ chức tại Nha Trang vào hạ bán niên 1955, do Trung Tá Đỗ Mậu khi ấy là Chỉ Huy Trưởng Phân Khu Duyên Hải phụ trách. Tại Đại Hội này, một Quân Ủy đă được thành lập với tên gọi là Quân Ủy Lê Lợi. Đại Hội cũng bầu ra Ban Chấp Hành đầu tiên của Quân Ủy Lê Lợi với Bí Thư là Tướng Lê Văn Nghiêm, bí danh Minh Sơn. Ông Ngô Đ́nh Nhu, từ Sài G̣n ra dự buổi họp bế mạc với tư cách Tổng Bí Thư, chấp nhận thành phần Ban Chấp Hành Quân Ủy và chứng kiến lễ huyết thệ tuyệt đối trung thành với Lănh Tụ Ngô Đ́nh Diệm và Đảng của tất cả các đảng viên tham dự cuộc họp. Năm 1957, khi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm ra lệnh cấm mọi sinh hoạt chính trị trong Quân Đội, Quân Ủy Đảng Cần Lao đă được ngụy trang dưới bí số B5 (Ban 5).

        THỰC TRẠNG: Trong những năm đầu (1954-1960) đảng sinh hoạt đều đặn, nội dung sinh hoạt tương đối có chất lượng về các mặt xây dựng cán bộ, cơ sở đảng và chính quyền.  Nhưng từ năm 1961, sinh hoạt của đảng mỗi ngày mỗi lỏng lẻo, rời rạc. Sở dĩ xảy ra t́nh trạng này là v́:

1.  Từ khi được thành lập đến khi nắm được chính quyền là một thời gian quá ngắn.  Hầu hết cán bộ, đảng viên chưa học hỏi kinh nghiệm sinh hoạt đảng phái, chưa từng trải những khó khăn, gian nguy trong tranh đấu.

2.  Ngay sau khi Lănh Tụ Ngô Đ́nh Diệm vừa nắm chính quyền, các vị lănh đạo cũng như cán bộ, đảng viên mọi cấp đă bị công tác đối phó với những khó khăn thời cuộc cuốn hút hết thời gian. Công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ không được thực hiện đúng quy định và yêu cầu.

3.  Trong thời gian t́nh h́nh đất nước nổi lên quá nhiều khó khăn (1954-1956), một phần chi phối bởi nhu cầu đối phó với t́nh h́nh, phần khác cũng do một số cán bộ mắc bệnh chủ quan, thiếu thận trọng. Nên việc kết nạp đảng viên thường căn cứ vào cấp bậc, chức vụ hoặc t́nh cảm mà bỏ qua nguyên tắc điều tra lập trường, thử thách đạo đức trong một thời gian cần thiết, trước khi chính thức kết nạp.

        T́nh trạng kết nạp đảng viên lệ thuộc vào t́nh h́nh và phần nào thiếu thận trọng trên đây đă tạo cơ hội cho một số bọn ‘’thời cơ chủ nghĩa’’ lọt được vào đảng với mục đích bảo vệ quyền lợi cá nhân hơn là lư tưởng. Sau khi lọt được vào Đảng, để củng cố uy thế, mưu lợi cá nhân, nhóm này thường khoa trương ‘’nhăn hiệu’’ Cần Lao và để tỏ ra là một đảng viên trung thành, họ hay có những hành động thiếu ư thức đối với các đảng phái khác và những người có tư tưởng không đồng nhất với chính quyền. Hành động của nhóm người này cộng với tác phong của chú ngựa chở sắc phong Thành Hoàng về làng của một vài cán bộ được Tổng Thống Diệm tín nhiệm, đă góp phần không nhỏ vào việc tạo ra nguyên nhân làm cho một số người bất măn với chế độ. Đồng thời làm cho người bàng quan lầm tưởng rằng Tổng Thống Diệm dùng Đảng Cần Lao khống chế chính quyền. V́ thực ra, tuy được tôn là Lănh Tụ của Đảng, nhưng ông Diệm hoàn toàn không biết ǵ đến Đảng Cần Lao. Từ ngày đầu trong cuộc đời tranh đấu của ông, ông luôn giữ lập trường phải đứng trên các đảng phái để đoàn kết được toàn lực quốc gia. Ông không dành một đặc quyền nào cho đảng viên Đảng Cần Lao. Chính v́ thế mà số đảng viên vào đảng v́ lợi và danh đă trở lại giết ông v́ ông không thỏa măn sự thèm khát danh và lợi của họ.

4.  Thêm vào những yếu tố trên đây, lệnh cấm mọi sinh hoạt chính trị trong Quân Đội của Tổng Thống Diệm đă ảnh hưởng quá mạnh trên các tổ chức và sinh hoạt của đảng. Do lệnh này (1957), Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia trong Quân Đội phải giải tán, các cơ sở sinh hoạt Đảng Cần Lao ở mọi cấp trong Quân Đội đều phải ngụy trang. Vin vào t́nh trạng này, nhiều cơ sở đảng đă dần dần lơ là hẳn với nhiệm vụ sinh hoạt bồi dưỡng tinh thần cán bộ.
        Riêng về t́nh trạng phân hóa của Đảng Cần Lao tại miền Nam, có dư luận cho rằng ông Ngô Đ́nh Cẩn gây ra t́nh trạng này. V́ muốn mở rộng ảnh hưởng vào miền Nam, ông Cẩn đă lập một Đảng Cần Lao riêng chống lại Đảng Cần Lao của ông Nhu. Sở dĩ có dư luận này là v́ vào khoảng năm 1958-1959, ông Cẩn có chấp thuận cho ông Phan Ngọc Các tổ chức thâu nhận đảng viên cho Đảng Cần Lao tại miền Nam. Nhưng không phải để chống lại ông Nhu.  Đó là điều tôi biết chắc chắn. V́ khi ông Cẩn sai tôi đưa ông Phan Ngọc Các đến giới thiệu với các ông Mai Ngọc Dược Tỉnh Trưởng Long An, Trương Hữu Diệp Tỉnh Trưởng Mỹ ThoLương Duy Ủy Tỉnh Trưởng Vĩnh B́nh, là những đảng viên Cần Lao được chuyển từ miền Trung vào, ông đă căn dặn tôi lưu ư các vị này rằng, các cơ sở ông Phan Ngọc Các tổ chức được, đều phải sinh hoạt trong hệ thống Tỉnh Đảng Bộ địa phương. Khi đă được sự chấp thuận của ông Cẩn và được giới thiệu với một số địa phương rồi, ông Các tự xưng là đại diện cho ông Cẩn tại miền Nam làm nhiều việc tai tiếng cho ông Cẩn và chế độ. Đó chỉ là hậu quả của phương pháp làm việc NGĂN CÁCH của ông Cẩn, v́ không ai kiểm soát được ông Các để ngăn chận những hành động bất chính của ông ta.

Trước t́nh trạng trên đây của Đảng Cần Lao, đầu tháng 7. 1961, ông Ngô Đ́nh Nhu ra Huế ở lại mười ngày. Sau đó, tôi được biết có kế hoạch tổng cải tổ và thành lập một Đảng Cần Lao mới, cấp tiến và chặt chẽ hơn. Tại miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần, đă tiến hành ngay cuộc rà soát lại t́nh trạng nội bộ Đảng, để sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Nhưng rồi t́nh h́nh biến chuyển quá nhanh, kế hoạch này đă không thực hiện được... .”

(Trích từ cuốn sách “Ḍng họ Ngô Đ́nh, Ước Mơ Chưa Đạt” của Nguyễn Văn Minh)

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN