ÔNG TRẦN Đ̀NH NGỌC

“RÀNH” TIẾNG PHÁP

 

 

Kính anh Trần Đ́nh Ngọc,

 

Tôi xin thưa chuyện tiếp với anh về vấn-đề tiếng Pháp.

Nguyên ngày 2012/10/10 ông/bà Thanh Pham <thanhqpham@yahoo.com> có đưa lên Net một bài-viết bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

bài-viết vừa rồi nói về tiếng Anh, nên tôi xin sẵn trớn nói trước về đoạn tiếng Anh trong email của Thanh Pham (tham-chiếu 1), trước khi đề-cập đến đoạn tiếng Pháp trong bài-viết này.

 

Tôi tô nguyên-văn (màu xanh), và tôi ghi ngay ư-kiến của tôi (màu hường) vào sau mỗi chỗ (màu nâu) mà tôi thấy cần đóng-góp, để độc-giả dễ theo-dơi.

 

Why we need to repsect phải là respect them when they are not able to be respected because they have proved themself self là đại-từ phản-thân (reflexive pronoun) số ít, chỉ được ghép với đại-từ nhân-xưng (personal pronoun) số ít (như myself, yourself, himself, herself, itself); ở đây nó được ghép với “them” là đại-từ nhân-xưng số nhiều th́ nó phải là themselves as dishonor persona? You respected Mr. Dang vu? Are you crazy? Everyone is consider nếu dùng động-từ “is” th́ phải là “considering” v́ nó ở thể liên-tiến (continuous form); hoặc giả “Everyone considers” (hoặc “Everyone is considered”) cũng được to think him such “such” là “như thế” (đă có mô-tả trước đó) nhưng ở đây không thấy đă mô-tả như thế nào, nên không nên dùng chữ “such”. Thay cho chữ “such”, có thể (hoặc không) dùng chữ “as” (như là) a bad man of the Vietnamese society. Dù sao, đă “consider” (xem như) mà sao lại c̣n “think” (nghĩ rằng).

And you think he is nên thêm chữ “a” good man? when he admire đă “he” (ngôi thứ ba, số ít) th́ phải thêm “s” sau động-từ ở th́ hiện-tại để trở thành “admires” the communist regime in Vietnam where more than 10 milion VN had killed là đă giết, nhưng ư ở đây là “đă bị giết” nên phải thêm chữ “been” để trở thành “had been killed” in the wars in Vietnam. Ho Chi Minh, Truong Chinh , Le Duan, Pham van Dong, Nguyen tan Dung, Truong Tan Sang, Nong duc Manh, ....Les “les” là tiếng Pháp, phải dùng chữ “The” communist leaders are the rapist phải là “rapists” (số nhiều) v́ “are” là số nhiều and criminal cũng thế, phải là “criminals” (số nhiều) of the Vietnamese people. Nhưng, sao lại dùng chữ “rapists” (những kẻ hiếp-dâm) ở đây; đáng lẽ là “violators” (những kẻ vi-phạm công-pháp, thỏa-ước) để nó đi đôi với “criminals” (tội-phạm, ư nói về chiến-tranh, nhân-quyền).  You tell me to respect them?  Ca va pasToi???? câu này có vẻ là-lạ; và trong tiếng Pháp, chữ “c” trong “Ça” phải có cái đuôi dưới đít.

 

Bây giờ nói về đoạn tiếng Pháp:

 

Pourquoi nous avons besoin de les repsect phải là respecter quand ils ne sont pas en mesure d'être respectés parce qu'ils ont prouvé themself tiếng Anh, viết sai (xem đoạn tiếng Anh); trong tiếng Pháp, nó phải là “eux-mêmes” comme persona déshonneur? Vous respectés phải là respectez M. Dang vu? Êtes-vous fou?

 

Tout le monde se présente en pense câu này có vẻ là-lạ de lui un homme mauvais de la société vietnamienne. Et vous pensez qu'il est homme de bien? quand il admire le régime communiste au Vietnam, où plus de 10 milions VN avait tué mười triệu người (số nhiều) đă giết, th́ “avait” phải là “avaient”; tuy nhiên, ở đây là “bị giết” nên phải dùng “avaient été tués” dans la guerre au Vietnam. Ho Chi Minh, Truong Chinh, Le Duan, Pham Van Dong, Nguyen Tan Dung, Truong Tân Sang, Nong Duc Manh, .... Les dirigeants communistes sont le violeur Chữ “sont” là số nhiều nên phải viết là “les/des violeurs” et criminel cũng thế, phải là “criminels” (số nhiều) du peuple vietnamien. Tuy nhiên, trong tiếng Pháp, động-từ “violer” là một cái bẫy, v́ nó có 2 nghĩa khác nhau: “violeurs” là những kẻ xâm-phạm tiết-hạnh, tức là những kẻ hiếp-dâm; nếu muốn nói là những vi-phạm công-pháp/hiệp-ước quốc-tế (hoặc dân-quyền/nhân-quyền) th́ phải dùng chữ “violateurs” chứ không phải là “violeurs”. Tu me dis de les respecter? Ça va pasToi????

 

Kết-luận:

Anh Trần Đ́nh Ngọc đă không thuộc sử Việt-Nam, đă không giỏi tiếng Anh, mà cũng không rành tiếng Pháp, vậy mà khi đọc thấy bài-viết của Mr. Thanh Pham, anh đă vội-vàng lên tiếng:

 

 

2012/10/11 But Xuan <ngocdtran@gmail.com>

 

Phải công nhận rằng Mr. Thanh Pham ngoại ngữ quá giỏi, năm bẩy thứ tiếng trơn tru. Khi ông đưa ra ư kiến th́ như đinh đóng cột. Tôi nghĩ rằng ông bênh vực Lẽ Phải chứ khg bênh vực con người. Ít nhất ta cũng phải có những con người như thế trong cái thế giới hỗn loạn, bát nháo này.

 

BX/TĐN

 

 

Tôi chỉ nói về anh, Trần Đ́nh Ngọc; anh không giỏi tiếng Anh, không rành tiếng Pháp (trong bài của Ô. Thanh Pham), mà anh đă dám công-khai khẳng-định rằng ngoại ngữ như thế là quá giỏi, năm bẩy (trong lúc chỉ có hai) thứ tiếng trơn tru.

 

Tất-nhiên, không ai đ̣i anh phải giỏi tiếng Anh hay rành tiếng Pháp; nhưng v́ anh đă từng là một “giáo sư các lớp Tú Tài I, Tú Tài II”, “giáo sư Anh”, ‘Dân Biểu Hạ Nghị Viện”, mà anh bất-chấp Sự Thật, không biết trúng/trật, không hiểu đúng/sai, cứ “giảng dạyẩu, cứ chấp-thuận “gật đầubừa như thế, nên tôi tự hỏi hồi đó anh đă đào-tạo học-tṛ của anh như thế nào, anh đă phát-biểu trước diễn-đàn Quốc-Hội của VNCH như thế nào...

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

Tham-Chiếu 1

 

2012/10/10 thanh pham

 

Ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha...

 

Cám ơn Anh Tâm Minh! Ta không thể kính nể người không thể kính nể như Anges Lemaire, B.s. Đăng Vũ Ái, và Vẻonique Thùy Huơng!

 

Pourquoi nous avons besoin de les repsect quand ils ne sont pas en mesure d'être respectés parce qu'ils ont prouvé themself comme persona déshonneur? Vous respectés M. Dang vu? Êtes-vous fou?

 

Tout le monde se présente en pense de lui un homme mauvais de la société vietnamienne. Et vous pensez qu'il est homme de bien? quand il admire le régime communiste au Vietnam, où plus de 10 milions VN avait tué dans la guerre au Vietnam. Ho Chi Minh, Truong Chinh, Le Duan, Pham Van Dong, Nguyen Tan Dung, Truong Tân Sang, Nong Duc Manh, .... Les dirigeants communistes sont le violeur et criminel du peuple vietnamien. Tu me dis de les respecter? Ça va pasToi????

Ha! ha! ha! ha! ha! ha ....

 

Why we need to repsect them when they are not able to be respected because they have proved themself as dishonor persona? You respected Mr. Dang vu? Are you crazy? Everyone is consider to think him such a bad man of the Vietnamese society. And you think he is good man? when he admire the communist regime in Vietnam where more than 10 milion VN had killed in the wars in Vietnam. Ho Chi Minh, Truong Chinh , Le Duan, Pham van Dong, Nguyen tan Dung, Truong Tan Sang, Nong duc Manh, ....Les communist leaders are the rapist and criminal of the Vietnamese people.  You tell me to respect them?  Ca va pasToi????

 

Ha! ha! ha! ha! ha! ha ....

 

Thanh Pham

 

Trở lên

LÊ XUÂN NHUẬN   

Biến-Loạn Miền Trung

Cảnh-Sát-Hóa

Poems by Select Vietnamese

Bảy Mươi Năm Làm Thơ