KÍNH GỬI BÀ NGUYỄN THỊ THANH

(thư số 2)

 

     Như tôi đă hứa với bà, hôm nay tôi xin gửi “thư số 2” đến bà, để góp ư về vấn-đề mà bà nêu lên:

 

<<NĂM 1962, TT NGÔ Đ̀NH DIỆM NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG H̉A GIẢI ĐẦU TIÊN VỚI CSBV,

 

                                    Như vậy từ năm 1963 là thời chế độ CSBV c̣n ác liệt

                                    TT Ngô Đ́nh Diệm đă quyết tâm giao ḥa với CSBV...

 

                                                            Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh>> >

 

 

Đây chỉ là một bài viết đă cũ, nhưng nó trả lời trực-tiếp cho bà về điều mà bà nêu trên.

Tôi ghi đường dẫn đưa bà đến nó, như một ư-kiến phản-hồi:  Mời đọc

 

Trở lên Tạp Luận

Trờ về Cổng Chính