CHUYỆN Ô. MATTHEW TRẦN

 

I

       

Trong email trích dẫn dưới cùng (mời xem ), ô. Matthew Trần viết:

 

 

De : Fanxico Tran

Date : 19/11/2011 10:38:12

Mời quư dộc giă xe 2 cái web zưới dây

 

1-Cái web nầy có chữ Ư ỡ cuối VIDEO.... tôi không nghĩ là người Việtnam nào lại di học tiếng Ư vào thời dó.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwsomcfQElY&feature=related

 

 

        Ông Matthew Trần viết rằng, nếu ta mở cái link trên, th́ ta sẽ xem một đoạn video mà ở phần cuối có ghi chữ Ư (Italian). Ư của ô. Matthew Trầnnhững chữ Ư ấy phải có ư nghĩa có lợi cho ông ta (tỉ như chê-bai, chỉ-trích cuộc tự-thiêu của TT Thích Quảng Đức).

 

        Nhưng trong thực-tế th́ đoạn phim ấy cho thấy có một lực-lượng Cảnh-Sát Đệ-Nhất Cộng-Ḥa đứng ra duy-tŕ trật-tự cho cuộc tự-thiêu, tức là ủng-hộ hành-động phản-đối Nhà Ngô, và ở phần cuối, của đoạn video ấy, có một hàng chữ như sau:

        No hagas nada dañino; Haz solo el bien. Entrena tu mente: Esta es la enseñanza del Buda.

        Và câu tiếng Anh kèm theo: 

         Do not do anything harmful, do only what is good. Discipline your own mind: This is the teaching of the Buddha.

        Nghĩa tiếng Việt là: 

        Đừng làm bất cứ điều ǵ có hại, chỉ làm việc tốt mà thôi. Hăy rèn luyện tâm trí của bạn: Đây là giáo lư của Đức Phật.

 

        Điều lư-thú nhất là, tôi tra từ-điển (quư vị có thể sử-dụng công-cụ Google) th́ thấy đó là tiếng Tây-Ban-Nha (Spanish) chứ không phải là tiếng Ư (Italian).

        Vậy mà ô. Matthew Trần đă “nhận xét” rằng “tôi không nghĩ là người Việtnam nào lại di học tiếng Ư vào thời dó.

        

        Điều đó cho thấy tŕnh-độ ngoại-ngữ cũng như mức-độ thận-trọng, trung-thực & giá-trị của các bài-viết của ông Matthew Trần là như thế nào.

 

 

II

 

        C̣n nhớ năm ngoái, tôi đưa lên Net một đoạn video về vụ TT Thích Quảng-Đức tự-thiêu, th́ ô. Matthew Trần phản-bác ngay (mời xem ). Ô. Matthew Trần viết rằng tôi “ăn cắp của một kư giả Ư-Đại-Lợi rồi cắt bỏ... các phần ghi chú closed caption bằng tiếng Ư... dài cả trang.” 

 

Ô. Matthew Trần đưa lên một video khác, mà ông ấy bảo là bản gốc, do một kư giả Ư quay, và có các phần ghi chú (closed caption) bằng tiếng Ư... dài cả trang, qua cái link này:

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

 

Nhiều lần liên-tiếp, ô. Matthew Trần bảo rằng tôi đă cắt bỏ các phần ghi-chú bằng tiếng Ưtheo mục đích & quyền lợi riêng tư” của tôi (có lợi cho tôi), tức là có hại cho ông Matthew Trần.

 

Vậy th́, chiều ư ô. Matthew Trần, tôi mở (và xin quư vị cùng mở) cái link của ông ấy đưa ra như trên, để cho ông ấy (và cả mọi người đều) thấy, các phần ghi-chú bằng tiếng Ư mà ô. Matthew Trần cho rằng có lợi cho ông ta (chống lại hành-động tự-thiêu):

 

        Quả thật, đúng như ô. Matthew Trần muốn, mở xem cái link ấy

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

th́ thấy có nhiều hàng chữ, thật lớn, nhiều lần xuất-hiện. Thế nhưng nội-dung lại phản lại ô. Matthew Trần (Tôi chép nguyên-văn những câu tiếng Ư hiện trên màn h́nh, kế đến là lời dịch (của công-cụ Google) qua tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, và tiếng Việt như sau:

 

Prima di chiudere i miei occhi e andare verso la visione di Buddha prego il Presidente di essere compassionevole verso il popolo della nazione e incoraggi l'eguaglianza religiosa "Thich Quang Duc"

Avant de fermer les yeux et d'aller vers la vision de Bouddha de demander au Président de faire preuve de compassion envers le peuple de la nation et encourage l'égalité des religions "Thich Quang Duc"

Before closing my eyes and go towards the vision of Buddha to ask the President to be compassionate toward the people of the nation and encourages religious equality "Thich Quang Duc"

Trước khi nhắm mắt của tôi đi theo hướng tầm nh́n của Đức Phật để yêu cầu Tổng thống về ḷng trắc ẩn đối với nhân dân của đất nước khuyến khích b́nh đẳng tôn giáoThích Quảng Đức

 

L'immolazione non deve essere considerato suicidio, vietato dal Buddhismo, in quanto privo delle caratteristiche del suicidio

Le sacrifice ne doit pas être considéré comme le suicide, interdit par le bouddhisme, car il manque les caractéristiques du suicide

The sacrifice should not be considered suicide, forbidden by Buddhism, as it lacks the characteristics of suicide

Sự hy sinh không nên được coi là tự tử, cấm của Phật giáo, v́ nó thiếu những đặc điểm của tự tử

 

Queste sono mancanza di coraggio di vivere, senso di sconfitta nella vita e perdita di ogni speranza in Thich Quang Duc al contrario c'era coraggio e ottimismo che il gesto potesse produrre una evoluzione positiva nella società

Ce sont le manque de courage de vivre la vie au sens de la défaite et la perte de tout espoir de Thich Quang Duc, au contraire, il y avait le courage et l'optimisme que le geste pourrait produire une évolution positive dans la société

These are lack of courage to live life in the sense of defeat and loss of all hope of Thich Quang Duc on the contrary, there was courage and optimism that the gesture could produce a positive development in society

Đây là những thiếu can đảm để sống cuộc sống trong cảm giác thất bại và mất tất cả hy vọng của Ḥa thượng Thích Quảng Đức trái lại, ḷng dũng cảm sự lạc quan rằng các cử chỉ có thể sản xuất phát triển tích cực trong xă hội

 

Infine non era nemmeno un di protesta, nella lettera lasciata non si lanciano accuse o recriminazioni, ma un gesto volto a toccare i cuori e mostrare la situazione per quella che è. In questo si tratta di un atto di compassione

Enfin, il n'était même pas une protestation, la lettre laissé aucun accusations de lancement ou de récriminations, mais un geste de toucher les cœurs et de montrer la situation pour ce qu'elle est. Il s'agit d'un acte de compassion

Finally it was not even a protest, the letter left no launch accusations or recriminations, but a gesture to touch the hearts and show the situation for what it is. This is an act of compassion

Cuối cùng nó đă không được ngay cả một cuộc biểu t́nh, những lá thư lại lời cáo buộc khởi động hay lời trách cứ, nhưng cử chỉ để chạm vào trái tim cho thấy t́nh h́nh cho những ǵ nó được. Đây là một hành động của ḷng từ bi

 

Dopo la morte, il corpo di Thich Quang Duc fu nuovamente cremato. Il fatto che tra le ceneri fosse ritrovato intatto il cuore convinse definitivamente i buddhisti del valore della sua compassione e da allora viene venerato come bodhisattva

Après la mort, le corps de Thich Quang Duc a été incinéré à nouveau. Le fait que les cendres ont été trouvés le coeur intact finalement convaincu de la valeur bouddhiste de la compassion et a depuis été vénéré comme un bodhisattva

After death, the body of Thich Quang Duc was cremated again. The fact that the ashes were found intact heart finally convinced the Buddhist value of compassion and has since been revered as a bodhisattva

Sau khi chết, cơ thể của Thích Quảng Đức đă được hỏa táng một lần nữa. Thực tế tro đă được t́m thấy trái tim nguyên vẹn cuối cùng đă thuyết phục các giá trị của Phật giáo về ḷng từ bi và từ đó được tôn kính như một vị Bồ Tát

 

Đúng là tiếng Ư, của một kư-giả Ư (mà ô. Matthew Trần không biết là tên ǵ, được phổ-biến ở báo nào, sách nào, trang mạng nào, văn-khố nào, nhưng vẫn cứ cố nêu lên!)

 

Ô. Matthew Trần nhất-định đ̣i chiếu cho được đoạn phim có các phần ghi-chú bằng tiếng ƯLê Xuân Nhuận đă cắt bỏ theo mục-đích & quyền-lợi riêng-tư của hắn. Th́ đó! Đó là những phần tiếng Ư (vinh-danh cố TT Thích Quảng-Đức và phỉ-báng chế-độ Diệm) theo mục-đích & quyền-lợi chung của ô. Matthew Trần!

 

Lợi bất cập hại. Gậy ông đập lưng ông. Thay v́ cố ư bôi bẩn cá-nhân một ḿnh Lê Xuân Nhuận, ô. Matthew Trần đă hạ nhục luôn cả một ḍng họ và tập-đoàn Ngô Đ́nh.

 

Xin mời xem thêm:

https://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8&feature=related

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 

 

 

 

De : Fanxico Tran

Date : 19/11/2011 10:38:12

A : Btgvqhvn-1;  Btgvqhvn-2;  Btgvqhvn-3;  DĐCL;  GỌI ĐÀN

Sujet : [Btgvqhvn-3] Matthew Trần: Nhận xét về vụ "dốt cháy" Thượng Tọa Thích Quăng Đức 1963...

 

Vụ giết Thượng Toạ  Thích Quăng Dức bằng xăng (ḳn dược goại là nướng hay barbecue) năm 1963 tại ngă tư Fan D́nh Fùng & Lê Văn Duyệt dược vài người thu h́nh qua MOVING CAMERA.

 

Từ đó, tùy theo quyền lợi và mục dích cũa fe nhóm liên lệ.. dă cắt xén, thêm bớt rồi fỗ biến trong nỗ lực là dễ cho dộc giă tin theo ư cũa ḿnh.

 

Xin lưu ư: Cănh giết người th́ chĩ CÓ MỘT mà thôi.

 

Không có cái chuyện là zàn zựng như có nhiều người muốn giăi thích theo mục dích & quyền lợi riêng tư cũa ḿnh.

 

Mời quư dộc giă xe 2 cái web zưới dây

 

1-Cái web nầy có chữ Ư ỡ cuối VIDEO.... tôi không nghĩ là người Việtnam nào lại di học tiếng Ư vào thời dó.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwsomcfQElY&feature=related

 

trở lên

 

 

 

From: Matthew Tran <vneagle1@yahoo. com>
Subject: Video clip Lê Xuân Nhuận (LXN) cho là người ta zàn zựng sau nầy, chính là cũa một kư-giă Ư thu dược rồi anh ta sữa lại (loại bơ fần closed caption không có lợi cho ḿnh) trong giai doạn bọn gian sư Ấn Quang thực hiện.

Date: Sunday, March 14, 2010, 2:03 PM

 

Matthew Trần:

 

- Video clip Lê Xuân Nhuận (LXN) cho là người ta zàn zựng sau nầy, chính là cũa một kư-giă Ư thu h́nh dược trong giai doạn bọn gian sư Ấn Quang thực hiện dễ giết TT Thích Quăng Dức, LXN sữa lại (loại bơ fần closed caption không có lợi cho ḿnh 

 - Video cũa LXN là video LXN dă ăn cắp cũa một kư giă Ư-dại Lợi (YDL) rồi cắt bơ những fần KHÔNG CÓ LỢI cho việc ngụy tạo: như các fần ghi chú closed caption bằng tiếng Ư .. zài că trang. Tôi dă fỗ biến rồi. Tui không hiễu dược tiếng Ư ..nhưng căn cứ vào cách zan zối cũa LXN.. cắt bơ fần closed caption cũng dă cho thấy: "lạy ông tui ỡ bụi nầy rồi"

https://www.youtube.com/watch?v=ILyysp6cKdg&feature=fvw

 

trở lên