TS HỒNG LĨNH  

VỚI KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN

 

 

        Ngày 12 tháng 1 năm 2011, mạng-viên “Ts Hong Linh” có đưa lên mạng một bài-viết nhan đề <A bas les intriques et le terrororisme intellestuels Trao đổi với ông NHV về bài "Tôi không theo Pascal"> gồm có 2 phần: tiếng Pháp và tiếng Việt.  

 

         Là một độc-giả b́nh-thường, tôi thấy bài ấy thật là khác thường.

 

 

I. Về H́nh-Thức (phần chữ Việt)

 

         Là người Việt-Nam, tôi chú ư nhiều đến phần tiếng Việt. Sau đây là phần tiếng Việt:

 

Khoa học và đức tin

Đức tin là tin vào điều vô lư và không có khoa học nào dạy chúng ta tin vào những điều vô lư. Nếu không phải là điều vô lư th́ chẳng cần đến đức tin. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ là bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể nại cớ đức tin để bắt tín đồ tin theo bất cứ điều vô lư nào. Những cố gắng của những nhà tôn giáo hữu thần biện minh cho đức tin tôn giáo của họ đều có thể áp dụng để biện minh cho bất kể đức tin của bất kỳ tôn giáo nào. Điều chúng ta đang tin có ǵ chân thật hơn điều những người khủng bố ôm bom nổ đang tin?

 

        Theo dơi các cuộc thảo-luận trên mạng, thời-gian gần đây, tôi hiểu là ông “Ts Hong Linh” góp ư về bài “Tôi không theo Pascal”.

        Không cần phải biết Pascal chủ-trương thế nào, chỉ cần đọc bài cuả “Ts Hong Linh”, như trên, độc-giả thấy ngay là ông “Ts Hong Linh” công-khai xác-nhận rằng “Đức tin là tin vào điều vô lư... Nếu không phải là điều vô lư th́ chẳng cần đến đức tin... Điều chúng ta đang tin có ǵ chân thật hơn điều những người khủng bố ôm bom nổ đang tin?”

        Nói nôm-ma là ông “Ts Hong Linh” chống “đức tin tôn giáo”, chống “những nhà tôn giáo hũu thần” (như Thiên Chuá Giáo).

        Sở-dĩ tôi hiểu như thế là v́ đoạn văn dẫn trên, đúng y như thế, nằm ngay trong bài gửi đi của “Ts Hong Linh”  ̶  phần chữ Việt tiếp liền theo phần chữ Pháp.

        Nếu ai không tin th́ xin mời đọc nguyên văn mà tôi sao lại dưới đây, hoặc vào đọc thẳng từ trong hồ-sơ cuả nhóm Gọi Đàn:

Nguồn:

http://groups.yahoo.com/group/GoiDan/message/40965?threaded=1&var=1&p=1

 

        C̣n nếu ai đă biết chắc rằng “Ts Hong Linh” là người theo đạo Thiên Chúa, và đang bảo-vệ Đức Tin, th́ tôi xin trả lời ngay:

        Tôi đang nói về “H́nh-Thức” của một bài viết (đăng lên báo, mạng; cũng như nạp làm luận-án, in trong sách).

 

        Nếu là trích dẫn từ đâu, của ai (chứ không phải là của ḿnh), th́ hẳn là đă phải có dấu-hiệu/cách-thức (đă được quy-định) báo tin cho người-đọc biết để khỏi hiểu lầm. Đằng này, Ông “Ts Hong Linh” lại đă viết rằng “Đức tin là tin vào điều vô lư”!

 

 

II- Về H́nh-Thức (phần chữ Pháp)

 

        “Ts Hong Linh” viết:

 

          A bas les intriques et le terrororisme intellestuels

Par contre, il fallait poser ou mettre sur la meme balance le titre: Axiomes pour les Sciences et La Foi pour les religion".

Donc La discussion suivante sur Pascal est devenue fausse, parce qu'on a introduit des erreurs colossales des le point de depart,      une methode, par exellence,  pour induire les gens en erreu.

A bas les intriques et le terrororisme intellestuels.  

 

         Ở phần chữ Pháp tôi cũng nhận thấy có sự khác thường.

        Tại sao trong lúc các người đối-luận đang thảo-luận bằng tiếng Việt mà ông “Ts Hong Linh” lại dùng tiếng Pháp (mà không dịch ra tiếng Việt)? Như bà Thuấn Đỗ, bỗng-nhiên trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh chữ Pháp (cũng không dịch ra chữ Việt, mà chỉ nhờ máy dịch ra chữ Anh – và lại dịch sai).

        Phải chăng họ muốn khoe là ḿnh giỏi tiếng Pháp? Hoặc chỉ cần cho ai đó đọc ngay mà thôi?

 

        Trở lại với ông “Ts Hong Linh”:  

        a) Tiếng Pháp không có danh-từ “intrique(s)” ngoại-trừ quá-khứ phân-từ “intriqué(s)” cuả động-từ “s'intriquer”. Viết đến 2 lần (cả trên Subject lẫn trong Text) th́ không thể nói là đánh máy sai, nếu nó đúng ra là danh-từ “intrigue(s)” (các âm-mưu), v́ 2 chữ “q” và “g” cách nhau quá xa ở trên bàn phím.

        b) Tiếng Pháp không có chữ terrororisme(viết đến 2 lần) mà nó phải làterrorisme(sự khủng-bố).

        c) Tiếng Pháp cũng không có chữ “intellestuel(s)” (viết đến 2 lần) mà nó phải là “intellectuel(s)” (về mặt tinh-thần).  

        d) Les religion th́ phải viết là religions” (số nhiều: có mẫu-tự s cuối chữ).  

        e) “Par exellence” phải là “Par excellence”.     

        f) “en erreu” phải là “en erreur”.

 

        Dù cho dùng máy vi-tính của một khách-sạn xa-xôi không có font chữ tiếng Việt nên không viết được chữ Việt, nhưng có chuyện ǵ khẩn-cấp đến nỗi phải viết chữ Pháp (để tham-gia thảo-luận với người Việt đang dùng tiếng Việt) mà lại viết sai và sai chính-tả?

 

       Điều này khiến tôi nhớ lại trường-hợp mạng-viên “Matthew Tran”, đưa lên diễn-đàn một bài do máy dịch ra tiếng Việt mà dịch không suôn, tôi góp ư-kiến là nên ḍ lại xem máy có dịch đúng không, th́ đă trả lời trên mạng tỉnh bơ:

 

         Dó !! Máy Google zịch ra như rứa dó.

         Ḳn nội zung că băn văn viết ra răng th́ tôi không có th́ giờ dễ dọc.

Nguồn:

          http://groups.yahoo.com/group/GoiDan/message/41051

 

        Phổ-biến bài-viết cuả ḿnh mà không ḍ lại cho kỹ, để có những điểm sai/lầm: coi thường người-đọc hay không chưa thấy, đă thấy tự ḿnh coi thường chính ḿnh.

 

 

III- Về Nội-Dung (phần chữ Pháp)

 

        Trong phần chữ Pháp, “Ts Hong Linh” đă viết một câu như sau:

<"Khoa học" est l'ensemble des Sciences qui peuvent etre exactes comme les mathematiques ou des Sciences experimentales.

En general, ces Sciences ont les points de depart qu'on appelle des axiomes ( Nguyen Ly). Tout d'abord on doit les accepter, pourtant on ne peut pas les demontrer.>  

 

Tạm dịch: “Khoa-Học là tổng hợp các khoa học mà có thể chính-xác như toán-học hoặc các khoa học thực-nghiệm. Nói chung, các khoa học ấy có những khởi-điểm mà người ta gọi là các nguyên lư. Trước hết, người ta phải chấp-nhận các nguyên lư đó, tuy nhiên người ta không thể nào chứng-minh/giải-thích/biểu-thị các nguyên lư đó được.”  

        Thiển-nghĩ, “axiom(e)” (nguyên lư) mà “Ts Hong Linh” bảo là “không thể chứng minh được” th́ cần xét lại.

Tôi nói nôm-na rằng “nguyên-lư’ là nguyên, nó nằm ở giữa “nguyên-tắc” và “chân-”.

Ngựi thờ “Chuá Trời” th́ theo nguyên-tắc là phải tin có “Chuá Trời”. Nhưng người không tin “Chuá Trời” th́ lại cho rằng sự hiện-hữu cuả một “Chuá Trời” không phải là chân-lư; bởi v́ có nhiều nguyên-tắc khác nhau (cuả nhiều Đức Tin khác nhau).

Nhưng người đă học Toán-Học, Khoa Học Thực-Nghiệm, th́ không cần phải tin vào một sự hiện-hữu cuả một thần-linh nào cả, mà đều nhất-trí chấp-nhận khởi-điểm là các công-thức chung, do Con Người khám-phá ra, theo các lư chung (công-lư, chân-lư) trong các lĩnh-vực Khoa-Học. Và chỉ có một Khoa-Học gồm nhiều khoa học khác nhau, tức là tuy có nhiều “khoa” để “học” (và hành) nhưng chỉ có một Khoa-Học mà thôi.

 

Do đó, người ta thảo-luận về sự khác nhau giữa Khoa Học và Đức Tin, nhưng ông “Ts Hong Linh” đă không bênh-vực Đức Tin đúng cách, lại đi tự chống lại ḿnh khi viết “Axiomes pour les Sciences et La Foi pour les religion” nghiă là hăy dành Nguyên Lư cho Khoa-Học (trong lúc từ-điển định nghiă Nguyên Lư “axiom(e)” là “chân lư từ lúc nguyên thuỷ”) và hăy dành Đức Tin cho Tôn-Giáo (trong lúc bên phiá bênh-vực Khoa Học định nghiă “Đức tin là tin vào điều vô lư)!

 

Tôi hiểu là “Ts Hong Linh” không có ư nghĩ như thế, nhưng v́ “bút sa gà chết”, chính cách viết bài hấp-tấp (từ một khách-sạn xa-xăm), mà không ḍ lại, đă gây nên phản-ứng này.

 

LÊ CHÂN-NHÂN     

 

  

 

Re : [GoiDan]A bas les intriques et le terrororisme intellestuels Trao đổi với ông NHV về bài "Tôi không theo Pascal"

Wednesday, January 12, 2011 6:43 PM

From: "Ts Hong Linh" <honamtran5@yahoo.fr>

To:  "HONG LINH" <honamtran5@yahoo.fr>... more

 

D'un Hotel lointain dont le computer n'a ni de programme d'ecriture vietnamienne ni francaise. Sinceres excuses.

 

On doit etre vraiment stupide pour avancer le titre suivant:

"Khoa học và đức tin"

 

Comment a-t-on pu mettre ces notions sur la meme balance afin de semer la confusion totale?

 

 "Khoa học" est l'ensemble des Sciences qui peuvent etre exactes comme les mathematiques ou des Sciences experimentales.

 

En general, ces Sciences ont les points de depart qu'on appelle des axiomes ( Nguyen Ly). Tout d'abord on doit les accepter, pourtant on ne peut pas les demontrer.  Si l'on ne les acceptent pas, des lors il n'y aura pas de ces Sciences.

 

Dans les religions, le meme principe doit etre applique. Tout d'abord on doit croire a quelque chose (tin ly) ? De ces croyances ( Duc tin), on arrivera a expliquer ou a repondre a des questions que l'espece humaine pose.

 

Donc il ne fallait pas poser le titre ""Khoa học và đức tin".

 

Par contre, il fallait poser ou mettre sur la meme balance le titre: Axiomes pour les Sciences et La Foi pour les religion".

 

Donc La discussion suivante sur Pascal est devenue fausse, parce qu'on a introduit des erreurs colossales des le point de depart, une methode, par exellence,  pour induire les gens en erreu.

 

A bas les intriques et le terrororisme intellestuels.

 

Khoa học và đức tin

Đức tin là tin vào điều vô lư và không có khoa học nào dạy chúng ta tin vào những điều vô lư. Nếu không phải là điều vô lư th́ chẳng cần đến đức tin. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ là bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể nại cớ đức tin để bắt tín đồ tin theo bất cứ điều vô lư nào. Những cố gắng của những nhà tôn giáo hữu thần biện minh cho đức tin tôn giáo của họ đều có thể áp dụng để biện minh cho bất kể đức tin của bất kỳ tôn giáo nào. Điều chúng ta đang tin có ǵ chân thật hơn điều những người khủng bố ôm bom nổ đang tin?


--- En date de : Jeu 13.1.11, qtran <qtran@ec.rr.com> a écrit :


De: qtran <qtran@ec.rr.com>
Objet: [GoiDan] Trao đổi với ông NHV về bài "Tôi không theo Pascal"
À: PhoNang@yahoogroups.com, Goidan@yahoogroups.com, ChinhNghiaViet@yahoogroups.com, DienDanCongLuan@yahoogroups.com, thaoluan9@yahoogroups.com, VN-Politics@yahoogroups.com, DienDanTuDo@yahoogroups.com, ThaoLuan@yahoogroups.com, "'sachhiem'" <sachhiem@nventure.com>, VN-News@yahoogroups.com
Date: Jeudi 13 janvier 2011, 3h06

 

Trao đổi với ông Nguyễn Hoài Vân

Trần Tiên Long

 

Nguồn:

http://groups.yahoo.com/group/GoiDan/message/40965?threaded=1&var=1&p=1