Tôi có một thằng tôi

Từ thuở vào đời, băn-khoăn t́m Nghĩa Sống

Đầu không tàn che, chân không trụ chống

Nhưng tim ḿnh có ảnh lửa Lương-Tri

Nên vẫn đội trời, đạp đất mà đi...