THỦ TƯỚNG NGÔ Đ̀NH DIỆM

VỂ NƯỚC NGÀY NÀO ?

 

 

  1/  Đoàn Thêm, “Hai Mươi Năm Qua – Việc từng ngày – 1945-1964”, Xuân Thu, Los Alamitos, CA, USA (không ghi năm xuất bản), trang 148:

  “25-6-1954.- Thủ Tướng chỉ định Ngô đ́nh Diệm về nước.”

 

          2/  Chính Đạo, “Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 (Tập B: 1947-1954)”, Văn Hóa, Houston, TX, USA, 1997, trang 392:

          14/6/1954: PARIS:  Diệm gặp Đại sứ Mỹ Douglas Dillon, báo tin sắp được làm Thủ Tướng...  Diệm muốn Mỹ viện trợ nhiều hơn để bảo vệ châu thổ sông Hồng (FRUS, 1952-1954, XIII:2:1695-6).”

  trang 397:

          “Thứ Sáu, 25/6/1954:

          Sài G̣n:  Diệm về nước.”

 

          3/  Phạm Văn Lưu, “Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện Đại – Ngô Đ́nh Diệm và Bang Giao Việt-Mỹ 1954-1963”, Centre for Vietnamese Studies, Melbourne, Vic, Australia, 1994, trang 50:

          “Sau khi thảo luận với Ông Foster Dulles, để ông ta biết ư định ấy, tôi cho vời Ngô Đ́nh Diệm và bảo ông ta:  ... Ông cần phải lănh đạo Chính Phủ...  Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông đáp:  Thưa Hoàng Thượng... tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó...” và (sau khi ông Diệm “xin thề”) “Bốn mưoi tám giờ sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm về Sàig̣n cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quyền hành.”  (trích hồi kư “Con Rồng Việt Nam” của Bảo Đại).

          Trang 57:

          “Đến ngày 24 và 25 tháng 5 (1954), theo chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn, Đại Sứ Mỹ tại Ba Lê là Dillon và một số viên chức khác đă đến gặp Ông Diệm để bàn về việc ông nhận chức vụ Thủ Tướng.  Nhưng sự việc đă xảy ra ngoài sự dự đoán của Hoa Thịnh Đốn và các viên chức Mỹ tại Ba Lê:  Ngô Đ́nh Diệm đă nhận lời mời của Quốc Trưởng Bảo Đại để làm Thủ Tướng,...”

          Trang 59:

          “Ngày 19.6.1954, ông Diệm chính thức chấp nhận sự ủy nhiệm của Quốc Trưởng Bảo Đại vào chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ về nước thành lập nội các.  Trong dịp này, Quốc Trưởng cũng trao cho Ông Diệm một đạo dụ ủy cho toàn quyền...”

 

          Trang 59:

          “Ngày 24.6.1954 Thủ Tướng Diệm rời Ba Lê lên đường về Sàig̣n.”

 

           4/  Nguyễn Đ́nh Tuyến, "Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975", Đại Học Đông Nam, Houston, TX, USA, 1995, trang 25: 

 

           "Ông Ngô Đ́nh Diệm bay về Saigon ngày 26 tháng 6 năm 1954."

 

          5/  Hoàng Ngọc Thành, “Những Ngày Cuối Cùng của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm”, Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, San Jose, CA, USA, 1994, trang 58:

          “Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm đáp phi cơ về Sàig̣n ngày 21-6-1954,”

          Trang 71:

          “Ông Ngô Đ́nh Diệm được Bảo Đại mời làm thủ tướng... ngày 16-6-1954.  Ba ngày sau (tức ngày 19-6-1954), ông nhận lời.  Độ 5 ngày nữa, tức là ngày 24-6-1954, ông đáp phi cơ hăng Air France rời Ba Lê và hai ngày sau đến Sàig̣n.  Cùng đi với ông, có người em trai là Ngô Đ́nh Luyện, ông Trần Chánh Thành, ông Nguyễn Văn Thoại, một giáo sư đại học tại Pháp, h́nh như là em chồng bà... em ruột ông Diệm...  Ngày 26-6-1954, phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.”

 

          6/  Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cận và Hiện Đại, “Việt Nam – Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia – Cộng Sản”. Santa Clara, CA, USA, 2002, trang 485:

          “Ngày 18.6.1954, Quốc Trưởng Bảo Đại kư một đạo dụ trao cho ông Diệm, nội dung “ủy nhiệm Ngô Đ́nh Diệm lập Chính Phủ với toàn quyền dân sự và quân sự.” (Sắc lệnh số 38 QT).

          Nhận Xét:  Đă gọi là đạo dụ rồi, sao lại c̣n có Sắc Lệnh nữa?

          Trang 485:

          “Ngày 25.6.1954, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm cùng Hoàng thân Bửu Lộc về nước để bàn giao quyền hành và lập chính phủ mới.”

           

          7/  Văn Bia, “Đời Một Phóng Viên và Những Ngày Chung Sống với Chí Sĩ Ngô Đ́nh Diệm”, Lê Hồng, Methuen, MA, USA, trang 273:

          “Lần đầu lưa thưa đi rước hụt đă là một thí nghiệm cho thấy sự hưởng ứng bi đát.  Chiếc phi cơ Air France đáp xuống rồi mới được thông báo là không có mặt ông Diệm trên đó...  Lần sau hy vọng Ủy Ban Tiếp Đón cố vận động mạnh hơn.”

                  

NHẬN XÉT:

 

          I-  Ông Ngô Đ́nh DiỆm nhẬn lỜi (làm ThỦ TưỚng) vào ngày nào ?

 

          a)   Ông Chính Đạo (xem Đoạn 2 trên kia), đă viết ở trang 392 là ông Ngô Đ́nh Diệm báo tin cho Đại Sứ Mỹ biết rằng ḿnh “sắp được làm Thủ Tướng” (tức là đă đồng ư với việc đó rồi) từ ngày 14/6/1954.

          b)  Ông Phạm Văn Lưu (xem Đoạn 3 trên kia) đă viết ở trang 57 là ông Ngô Đ́nh Diệm đă nhận lời làm Thủ Tướng trước (hoặc vào) ngày 24 và 25.5.1954 rồi; tuy nhiên ở trang 59 lại viết là đến ngày 19.6.1954 (hơn 3 tuần sau) ông Diệm mới nhận lời .

          c)  Ông Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia) cũng viết là đến ngày 19/6/1954 ông Diệm mới nhận lời.

          d)  Cựu Hoàng Bảo Đại, trong hồi kư “Con Rồng Việt Nam”, th́ xác nhận rằng Quốc Trưởng thuyết phục một hồi là ông Ngô Đ́nh Diệm xin nhận lời mời, ngay trong một buổi (xem Đoạn 3 trên kia, về Phạm Văn Lưu) trong lúc ông Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia) lại viết là ba ngày sau ông Diệm mới nhận lời .

 

          II-  NHỮNG AI CÙNG VỀ CHUNG MỘT CHUYẾN BAY VỚI ÔNG NGÔ Đ̀NH DIỆM?

 

          Các ông Phạm Văn Lưu (xem Đoạn 3 trên kia) và Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia) có kể tên một số nhân vật cùng đi với ông Ngô Đ́nh Diệm trên chuyến bay từ Pháp về nước, nhưng không có tác giả nào đề cập đến Hoàng thân Bửu Lộc, như ông Phạm Văn Lưu (xem Đoạn 3 trên kia) đă trich dẫn lời của Cựu Hoàng Bảo Đại, và như Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử (xem Đoạn 6 trên kia) đă ghi, trong lúc Hoàng Thân Bửu Lộc là một Thủ Tướng đương nhiệm (v́ chưa bàn giao), chứ đâu phải chỉ là một hành khách vô danh.

 

          III-  ÔNG NGÔ Đ̀NH DIỆM THƯC SỰ VỀ NƯỚC VÀO NGÀY NÀO ?

          a)  Các ông Đoàn Thêm (xem Đoạn 1 trên kia) và Chính Đạo (xem Đoạn 2 trên kia) viết là TT Ngô Đ́nh Diệm về nước ngày 25-6-1954.

          b)  Ông Phạm Văn Lưu (xem Đoạn 3 trên kia) ghi ngày rời Ba Lê là 24-6-1954 nhưng không ghi ngày về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

          c)  Các ông Nguyễn Đ́nh Tuyến (xem Đoạn 4 trên kia) và Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia) ghi ngày về nước của Thủ Tướng Diệm là 26-6-1954.

          d)  Ông Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia) đă viết ở trang 58 là TT Diệm đáp phi cơ về Sàig̣n ngày 21-6, nhưng ở trang 71 lại viết là đáp phi cơ rời Ba Lê ngày 24-6-1954.

          e)  Nhóm Nghiên Cúu Lịch Sử th́ ghi ngày 25-6-1954 nhưng không nói rơ ngày ấy là ngày rời Ba Lê hay ngày đáp xuống Tân Sơn Nhất.

          f)  Cựu Hoàng Bảo Đại th́ viết:  (sau khi ông Diệm “xin thề”)  “Bốn mươi tám giờ sau (tức 2 ngày sau), Ông Diệm về Sàig̣n cùng với Hoàng Thân Bửu Lộc để bàn giao quyền hành.”  Nếu, theo các tác giả Phạm Văn Lưu (xem Đoạn 3 trên kia) và Hoàng Ngọc Thành (xem Đoạn 5 trên kia), ông Ngô Đ́nh Diệm đă nhận lời mời vào ngày 19-6-1954, th́ ông Diệm phải rời Ba Lê vào ngày 21, nhưng ông Hoàng Ngọc Thành lại viết là rời Ba Lê vào ngày 24-6-1954.

          g)  Kư giả Văn Bia (xem Đoạn 7 trên kia) có viết là có một lần rước hụt, nghĩa là có 2 chuyến bay đă được loan tin là đưa Thủ Tướng Diệm về nước, chuyến trước không có TT Diệm trên đó, chuyến sau mới có.  Như thế, có thể là có vài nhà viết sử đă dựa vào tin loan báo về chuyến bay trước mà chép về ngày về nước của Thủ Tướng Diệm chăng?

 

          Vậy th́ Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm đă thật sự về nước vào ngày nào?

 

LÊ XUÂN NHUẬN