CÓ NHỮNG VẦN THƠ


ĐĂ IN THÀNH SÁCH, ĐĂNG ĐẶC-SAN,

NGÂM TRÊN SÂN-KHÁU VÀ TRÊN ĐÀI,

V.V...


NHƯNG TÁC-GIẢ CHƯA NHỚ LẠI HẾT,

NÊN TẠM GHI LẠI NHỮNG ĐOẠN RỜI-RẠC SAU ĐÂY

trong

 

 

MẤY VẦN THƠ