MỘT TÂN-NỘI-CÁC ĐẾN RA MẮT TẠI VÙNG II

 

 

        SAU biến-cố Tết Mậu-Thân 1968, Thủ-Tướng Đại-Tướng Trần Thiện Khiêm đă dẫn một tân nội-các từ Sài-G̣n đến ra mắt và làm việc tại chỗ với Chính-Quyền địa-phương Vùng II Chiến-Thuật ở Pleiku.

 

        Cuộc họp được tổ-chức trong Trại Pleime, tại pḥng hội của Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn II mà Tư-Lệnh hồi đó là Trung-Tướng Lữ-Lan.  

        Phía sở-tại có mặt các Trưởng Cơ-Quan cấp Vùng, các Tỉnh-Trưởng và Thị-Trưởng cùng một số Trưởng-Ty nội+ngoại-thuộc của ḿnh.

 

        Đặc-điểm của Thủ-Tướng Khiêm là, một đại-tướng kiêm chính-khách, mà không nói-năng hấp-dẫn như ư nhiều người đă lắng chờ nghe.

 

        Nổi bật nhất trong cuộc họp này là phần phát-biểu ư-kiến, đề-nghị, và giải-đáp thắc-mắc chung.

 

        Tôi thật ngạc-nhiên khi nghe những lời đối-đáp giữa các Phái-Đoàn, trung-ương và địa-phương.

        Đại-loại như sau:

 

        Ông Tổng-Trưởng Bộ Tài-Chánh yêu-cầu Tỉnh Ninh-Thuận tŕnh-bày kết-quả việc giải-quyết số tài-sản tịch-thu của chế-độ cũ (Đệ-Nhất Cộng-Ḥa) tại Tỉnh này đă đến đâu rồi.

        Đại-Tá Trần Văn Tự, Tỉnh-Trưởng sở-quan, trả lời, đại-ư:

        Tất cả hồ-sơ tài-liệu liên-hệ đều được tập-trung tại quư Bộ để quư Bộ trực-tiếp quản-lư; Tỉnh tôi chưa hỏi quư Bộ, tại sao quư Bộ lại hỏi Tỉnh tôi.

 

        Ông Tổng-Trưởng Bộ Kinh-Tế hỏi Tỉnh Pleiku tại sao Tỉnh này thiếu gạo.

        Đại-Tá Trương Sơn Bá (gốc Thượng D'Yarai, tên thật là Ya Ba), trả lời, đại-ư:

        Tỉnh tôi thiếu gạo, đă gửi công-văn & công-điện về xin Quư Bộ cấp thêm; quư Bộ không cấp đủ số cho nên mới thiếu; lư-do là thế, tại sao quư Bộ lại hỏi Tỉnh tôi.

 

        Ông Tổng-Trưởng Bộ Chiêu-Hồi, là Bác-Sĩ Hồ Văn Châm, hỏi Vùng II xem Vùng này đă có những biện-pháp ǵ đối với các phần-tử Việt-Cộng hồi-chánh mà ta nghi là cán-bộ trá-hồi.

        Trung-Tướng Lữ Lan trả lời, đại-ư:

        Vùng tôi tuân-hành nghiêm-chỉnh huấn-thị của Tổng-Thống.  

         Tổng-Thống dạy rằng chúng ta mở rộng ṿng tay đón tiếp anh+em bên kia trở về với tất cả tấm ḷng cởi-mở bao-dung, không kỳ-thị, không hận-thù.

        Họ đă hồi-chánh tức là họ đă trở thành anh+em một nhà với chúng ta, cho nên Vùng tôi, và tôi tin là cả các Vùng khác cũng thế, hoàn-toàn tin họ chứ không nghi-ngờ ǵ ai.

 

        Đó là những đặc-điểm trong buổi ra mắt và giải-đáp thắc-mắc tại chỗ của tân-nội-các Trần Thiện Khiêm.

*

        Riêng về vấn-đề Việt-Cộng trá-hồi:

        Trong buổi làm việc tại chỗ này, tôi [Trưởng Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Vùng II], tŕnh-bày về hoạt-động t́nh-báo và phản-gián của Việt-Nam Cộng-Ḥa trong hàng-ngũ Việt-Cộng, cựu-can cựu-cán cộng-sản, các chính-đảng, các giáo-hội, các đoàn-thể dân-chúng...

 

        Tôi đă có hội-ư trước với Tổng-Nha CSQG/Khối Cảnh-Sát Đặc-Biệt [hồi đó Trưởng Khối là Trung-Tá Nguyễn Mâu], nên không tiết-lộ về việc bí-mật theo-dơi các hồi-chánh-viên mà tin-tức nội-tuyến cho biết là hồi-chánh trá-h́nh.

        Lư-do dễ hiểu là trong các Phái-Đoàn tham-dự, ở cấp Trung-Ương [Bộ Chiêu-Hồi] cũng như ở cấp địa-phương [Nha Chiêu-Hồi ở Vùng, các Ty Chiêu-Hồi ở Tỉnh] đều có một số hồi-chánh-viên được chính-quyền thu-dụng.

 

        Song ông Tổng-Trưởng Bộ Chiêu-Hồi đă vô-t́nh nêu ra.

        

        Riêng về điểm này, trong buổi ăn trưa, ở bàn quan-khách phía trên, Trung-Tướng Lữ Lan đă nhắc lại với ông Tổng-Trưởng Hồ Văn Châm [trong lúc có tôi đứng gần], đại-ư:

        Ông Tổng-Trưởng sơ-ư quá.  Trá-hồi là mánh của bọn Việt-Cộng, ai mà không biết.  Nhưng trước mặt các Phái-Đoàn, nếu chúng ta nêu vấn-đề đó ra th́ thế nào rồi cũng lọt tới tai đối-phương, chẳng hóa ra là chúng ta làm hại chính-sách Chiêu-Hồi của Chính-Phủ mà ông Tổng-Trưởng là người chấp-hành ở cấp Trung-Ương hay sao?

 

LÊ XUÂN NHUẬN