TỔNG DÁM ỤC

 

 

     Tiểu-Bang Niu Mếch Xi Cô

Có tổng-giám-mục dâm ô lạ thường:

     Con chiên ngài dắt lên giường,

Toàn là chiên cái nơn-nường như tiên.

     Ục thành-niên? chưa đă nghiền!

Ngài ục cả vị-thành-niên! quá trời!

     Thập-niên một chín bảy mươi

Kéo dài e đến cả mười năm sau! ...

    

     Nhưng phấn son đâu bền lâu?

Mặt giả đạo-đức trước sau cũng ḷi!

     Than ôi, hoa héo, quả c̣i,

Cũng bởi con gịi Rô Bớc Xăng Sê!

 

     Người đời bỗng tỉnh cơn mê

Khi tổng-giám-mục trở về làm chiên.

     Nhưng vấn-đề đâu đă yên:

Biết bao câu hỏi làm điên cái đầu!

 

     Thời-gian dám ục đă lâu,

Đâu chờ lên tổng mới rầu nồi canh?

     Sao tổ-chức kém trừng-thanh

Để đoàn-thể bị ô danh thế này?

     Thêm tuồng từ-chức vụng bày,

Hại người rồi chỉ phủi tay là... rồi?

 

     Giáo-quyền đă rút tay rồi,

Thế-quyền đâu? ‒ hăy v́ đời ra tay!

 

                                    TÚ NGÔNG

 

        (“Văn Nghệ Tiền Phong” số 458)

Đây là bài thơ duy-nhất có nội-dung như thế này

(đề-cập đến tu-sĩ Ky-Tô-Giáo) trong suốt chiều dài

xuất-bản của VNTP tại nước ngoài.