THU-NGUYÊN

 

Tôi thoát chết từ địa-đầu *trái trận

Về  Nha-Trang  tạ tội với  gia-đình!

Nát bét kỷ-cương, rối loạn dân-tình,

Không phân-biệt được: ai thù, ai bạn?

 

*Quả thật không phải (không thể gọi là) mặt trận!

 

Tôi đốt đuốc để soi đường xán-lạn

Dù xung quanh bóng tối đã vây mờ.

Cháu Thu-Nguyên, một người-lớn-trẻ-thơ,

Đâu đã hiểu chuyện gan bầm, máu rướm!

 

Con tôi đó! hồn-nhiên như cánh bướm,

Tuổi mộng-mơ sách+bút với đàn+ca;

Tóc kiểu xin-vi, mắt kính ốp-a,

Tay áo răc-lăng, chân quần ống tuýp.

 

Tôi trấn tĩnh cho con đừng hoảng khiếp,

Giữ môi tươi, dù đạn réo ngang đầu;

Lúc tránh bom* nó chạy xuống hầm sâu

Quên bấm tắt điệu xôn" từ cát-xét"!

 

*Phi-cơ Không-Lực VNCH oanh-tạc

                  khi VC vào chiếm Nha-Trang.

 

Cờ+biển thay màu, ảnh+hình đổi nét,

Thế-hệ mầm non tỉnh giấc Nam-Kha!

Hôm tiễn tôi đến tận cổng nhà-pha

Nó đã khóc lần đầu trong tuổi trẻ.

 

Rồi tôi đi, làm một tên phạm ghẻ*,

Xác trong tù, hồn ở cạnh thê+nhi.

Bên ngoài đời diễn-biến những điều chi?

Tôi bỗng nhận được thư con tường-thuật:

 

*Vì ở trong tù còn có cả những tên phạm ruột!

 

Bõ công dọn-dẹp, trang-hoàng, diễn-tập,

Đường phố tưng-bừng, rực-rỡ cờ+hoa.

Chúng con diễu-hành, vừa múa, vừa ca;

Khí-thế thanh-niên dâng cao tựa núi!"

 

Tôi ngửng nhìn lên, nửa mừng, nửa tủi,

Vì... cao hơn, còn có cả... bầu trời!

Nó đã vượt qua cái khó nhất-thời,

Hay đã biết... vì đời mà viết... lách?

 

Tôi bỗng hiểu: dù thân lâm đói+rách,

Miệng phải reo mừng kẻ cướp cơm chim!

Cốt động-viên mong mở cửa xà-lim,

Nhờ đã có thân-nhân đầy... tiến-bộ!

 

Nhưng tôi tin, dù đóng vai giác-ngộ

Nó vẫn giữ tròn lành sạch thân+tâm.

Dù bèo hoang, cỏ dại chiếm ao đầm,

Nó vẫn mãi sen thơm trong cốt-cách!

 

                                  THANH-THANH