THƯ CUẢ LỀ XUÂN NHUẬN

gửi ông

GIÁM- ĐỐC CƠ-QUAN CIA

 

 

        Ngày 3 tháng 11 năm 2004, Lê Xuân Nhuận đă gửi đến ông Giám-Đốc Cơ-Quan CIA (Central Intelligence Agency= Cơ-Quan T́nh-Báo Trung-Ương) Hoa-Kỳ, lúc đó là ông Porter J. Goss, một bức thư (bản sao dưới đây), đại-ư xin một văn-kiện chứng-minh cụ-thể, tỷ như một thứ bằng khen, về sự đóng-góp cuả Nhuận vào các nỗ-lực khuynh-đảo cuả CIA trong công-cuộc lật đổ các chế-độ cộng-sản Đông-Âu, từ Ba Lan và Hung Gia Lợi trở đi.

 

        Tác-giả biết rơ rằng đây là một yêu-cầu không thể được thoả-măn dễ-dàng, v́ truyền-thống cuả CIA là giữ kín mọi hồ-sơ vết-tích về hoạt-động bí-mật cuả họ, nhất là sau khi ông Frank Snepp (cựu Trưởng Pḥng Phân-Tích Chiến-Lược cuả Chi-Nhánh CIA tại thủ-đô Saigon) đă gặp trở-ngại trong việc xuất-bản cuốn hồi-kư "Decent Interval" (Khoảng Cách Vừa Phải) trong đó ông có tiết-lộ việc làm cuả CIA vào những ngày cuối-cùng cuả Việt-Nam Cộng-Hoà, và bà Yung Krall (người Việt-Nam) cũng đă gặp khó-khăn trong việc xuất-bản cuốn hồi-kư "A Thousand Tears Falling" (Ngàn Giọt Lệ Rơi) kể lại các hoạt-động cuả bà làm điệp-viên cho CIA chống lại CSVN.

 

        Thế nhưng Lê Xuân Nhuận vẫn gửi bức thư này đi, v́ nhận thấy Đức Giáo-Hoàng John Paul II đă sắp từ-trần, mà dư-luận chung th́ chỉ cho rằng Ngài là người chủ chốt trong việc lật đổ cộng-sản Ba Lan (lan ra Đông Âu), chứ không biết đến vai tṛ cuả CIA vốn vẫn đứng khuất đằng sau để đạo-diễn các biến-cố lớn-lao, với một kỹ-năng tiến-hành chuyên-nghiệp hơn và ở một vị-thế liên-kết rộng-lớn hơn, trên khắp hoàn-cầu.  Mà riêng trong vụ Ba Lan và Hung Gia Lợi th́ lại chính Lê Xuân Nhuận đă móc nối tuyển-dụng giùm cho CIA, một cách dễ-dàng và nhanh-chóng, nhiều mật-viên thượng-hạng -- kể cả đại-tá trong quân-đội, tức là đảng-viên cấp cao, nằm ngay Bộ Tư-Lệnh Minh-Ước Vác-Xô-Vi là lực-lượng quân-sự mạnh nhất cuả Khối Xô-Viết đối đầu với Khối Minh-Ước Bắc Đại-Tây-Dương (NATO) của Thế-Giới Tự-Do, mà lại tham-gia Ủy-Hội Quốc-Tế ra hoạt-động chung với các nước địch ở nước ngoài tức cũng đồng-thời là cán-bộ t́nh-báo ưu-tú -- để dùng họ làm nội-tuyến cho CIA.  Khi Đức Giáo-Hoàng John Paul II mất đi, th́ cái phần Sự Thật liên-quan này cũng có thể mất theo.  Cho nên vấn-đề nói trên nếu được nêu lên khi Ngài c̣n sống th́ có giá-trị cao hơn.

 

        Thư này được gửi vào ngày 3/11/2004 tức là nhiều ngày trước ngày Đức Giáo-Hoàng John Paul II từ-trần (2 tháng 4 năm 2005).

 

        Dù cho Cơ-Quan CIA không chịu cấp phát một chứng-từ nào, nhưng chính bức thư tự nó cũng đă là một bằng-chứng nói lên Sự Thật, v́ việc gửi một bức thư như thế không phải là một chuyện đùa, và hẳn là nó đă được xếp vào trong kho hồ-sơ lưu-trữ của Cơ-Quan T́nh-Báo Trung-Ương Hoa-Kỳ.