THỜI GIAN         

 

G tng lp sương m          

Đ dy che k nim                      

Trn l đ đu thu                 

Du chn xưa bin bit..       

 

L nhng chi c non           

Gi đi bun khng xiết         

Tay cp v no cn           

Ngn ngơ cnh xun biếc.       

 

Tnh mt thu trẻ con           

Ta mt thi đnh mt            

Si đau trn li mn             

Người qua ri xa khut.        

 

Sao bin ngt ngn non         

Mi nhe lch vết son           

Ht mui sương rơi mn       

T git đi l đng.       

 

Chong đn h ru con             

Ru my li ru trng       

Tc ng bng hong hn       

Tm ngui qun thm lng.     

 

                      L MAI