TÂM-SỰ

 

Con sẽ nói những ǵ con có biết,

Những ǵ con có hiểu, những ǵ con

Có suy-tư − dù khối óc c̣n non −

Có cảm-khích − dù trái tim vẫn dại −

Dù những chuyện nhất-thời hay vạn-đại,

Hạt bụi nhỏ-nhoi, cuộc thế phi-thường,

Trong  bóng đêm hay dưới ánh vầng dương,

Nỗi thống-khổ hay những niềm hoan-lạc,

Xấu dữ, tốt lành, kiêu-sa, đạm-bạc,

Mầm căm-thù hay hạt giống thương-yêu,

Không quản nắng mai, chẳng ngại mưa chiều,

Con sẽ nói những ǵ con nói thật.

 

Nhưng, bước rộng rủi chen nhầm lối chật,

Họ cần nghe, họ lại chẳng thèm nghe;

Ḷng con ngay, ḷng họ vẫn kiêng-dè;

Con cởi-mở, họ ngấm-ngầm bưng-bít;

Con nói hết, họ nghi-ngờ nói ít!

Họ muốn con nói những chuyện đâu-đâu

− Không xảy ra, cũng chẳng có trong đầu! −

Con chỉ nói những ǵ con có nghĩ:

Sự gớm-tởm dành cho loài ác-quỷ,

Niềm kính-yêu đối với đấng thiên-thần.

Đời người ta, không chết đến hai lần,

Con chỉ nói những ǵ con nói thật.

 

Hỡi Thượng-Đế ngự trên hồn vạn-vật!

Hăy cho con nghị-lực để làm Người,

Để vững tâm tin-tưởng ở Ngôi Trời,

Đừng biến-đổi lưỡi người thành nọc rắn!

Con sẽ nói − khiêm-nhường mà thẳng-thắn −

Rằng chết đi là sống cơi viên-trường;

Dù nhân-gian, địa-ngục với thiên-đường

− Những tác-phẩm, một Toàn-Năng sáng-tạo −

Đấng tối-thượng sẽ pḥ-lương, diệt-bạo,

V́ không ai thoát vượt đươc uy-quyền

(Và không ai chối-bỏ được tin truyền)

Của Thượng-Đế tiên-tuyên Ngày Phán-Xét.*

 

                                       Văn-Nghệ Tiền-Phong

                                               số 52, ngày 02-6-1960

 

                                        THANH-THANH

 

*Quả thật, “ngày phán xét” sẽ là ngày 02-11-1963