Hai chỮ "QuỐc-HẬn"

 

            tôi xin có ư-kiến mới về hai chữ "Quốc-Hận" như sau.

 

I

 

            Ngày April 20, 2013 tôi đă phỏng-dịch "áp đặt" hai chữ "Quốc Hận" ra chữ Anh là "Regret" [tủi hận= hướng nội] (Tham-chiếu 1).

            Tóm-tắt diễn-tiến cuộc thảo-luận:

            1/ Sau khi vi-hữu Sơn Hà phổ-biến bản thảo một Kiến Nghị đề-nghị độc-giả hưởng-ứng kư tên gửi đi, mà trong đó có dùng danh-từ tiếng Anh là "Hatred" [thù hận= hướng ngoại] (Tham-chiếu 2), vi-huynh Lê Văn Thắng đă phát-biểu (Ngày April 13, 2013) như sau: "Xin cẩn thận với 'hận thù'. Chiến lược đấu tranh chính trị không bao giờ sử dụng khẩu hiệu phản tác dụng" và: "Vừa mở máy sáng nay, tâm trí tôi mới thấy ngao ngán khi đọc nỗi tâm huyết của một bạn nào đó. Xin chú ư vào chữ Hatred Day... Đừng sam-si để làm hại cho đại cuộc, can tội phản bội chính nghĩa và lư tưởng tranh đấu cho chủ nghĩa tư do dân chủ của Quân Cán VNCH. Họ đă và đang chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản không phải v́ hận thù, nhưng chính v́ lư tưởng tư do, dân chủ độc lập cho nước VN... " (Tham-chiếu 3); và (Ngày April 15, 2013), về bài-viết của một tác-giả bên Pháp, vi-huynh Lê Văn Thắng cũng đă "quá ngao ngán" sau khi đọc: "DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ư chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC" hay "m hận, Thù hận, Oán hận..." (Tham-chiếu 4).

                         

            2/ Thế là vi-huynh Lê Văn Thắng chống lại "Thù Hận" (hướng ngoại). Mà không hướng ngoại (nhắm vào kẻ thù= Thù Hận= Hatred) th́ tức là hướng nội (nhắm vào chính ḿnh= Tủi Hận= Regret) như tôi đă viết, mặc dù tôi không hoàn-toàn vừa ư với chữ "Regret". Chính tôi đă nhận là tôi "áp đặt" chữ ấy, v́ nếu muốn dịch cho đúng th́ tôi sẽ bí; và bạn Đỗ Xuân Sơn, một cây tiếng Anh từ thời VNCH, cũng đồng-ư với tôi như thế (Tham-chiếu 5).

         

            3/ Vậy mà, dù tôi "đă hé lộ chút tia sáng rồi", vi-huynh Lê Văn Thắng vẫn c̣n đ̣i-hỏi "Làm sao diễn dịch ư nghĩa 'Ngày 30-4 là Ngày Quốc Hận' cho hợp chính nghĩa và chính danh mới là lư thú." (Tham-chiếu 6)

            4/ Vi-hữu Francis Dương thúc-giục dịch nhanh hai chữ "Quốc Hận" đặng đưa lên Mạng ASAP để tiếp tay các Hội Đoàn NVHN chống NQ SJ 445 hầu điều chỉnh Thỉnh Nguyện Thư (Tham-chiếu 7).

            5/ Tóm lại, số người muốn dùng hai chữ "Thù Hận" hướng-ngoại, th́ nhiều, nên tôi lại xin góp ư-kiến:

            a) Chữ "Haïr" (tiếng Pháp) là một động-từ, nhưng dịch hai chữ "Quốc-Hận" ra tiếng nước ngoài th́ các chữ khác đều là danh-từ, nên phải đổi chữ "Haïr" (động-từ) thành chữ "Haine" (danh-từ) , tương-đương với tiếng Anh "Hate" hoặc "Hatred". Nhưng các chữ "Hatred" và "Haine" mới chỉ là "Căm Ghét" chứ chưa "Thù Hận".

            b) Vi-hữu Hồng Lĩnh (Hồ Nam Trân) đề-nghị chữ "Resentment" và cũng đề-cập chữ "Rancoeur" hoặc "Rancune" (Tham-chiếu 8). Nhưng theo tôi th́ chữ "Resentment" (tiếng Anh) dịch qua tiếng Pháp là "Ressentiment" lại cũng có nghĩa (dù xưa) là "Sự Tái Cảm-Giác", "Sự Cảm Kích, Sự Cảm Ơn" nên kém phần nào ư-nghĩa "Thù Hận". Chữ "Rancoeur" dịch qua tiếng Anh là "Rancor, Rancour" th́ cũng có thêm nghĩa là "Ác Tâm, Ác Ư". Chữ "Rancune" dịch qua tiếng Anh là "Resentment" (như trên), hoặc "Grudge" mà nghĩa th́ cũng có "Ác Ư".  Hơn nữa, vi-hữu Hồ Nam Trân chưa nắm vững văn-phạm (ngữ-pháp), vừa đề-nghị "National Resentment Day" lại đề-nghị "Nation Resentment Day" (theo tôi, "National" mới đúng). Ngoài ra, vi-hữu Hồng Lĩnh cũng thêm một chữ "Eternal" là "Vĩnh-Viễn" ("Ngảy Quốc Hận: Nation Eternal Resentment Day"): Vậy th́, mai kia CSVN không c̣n, và "Người Việt Quốc Gia" đă trả được Thù, đă phục được Hận, th́ lại phải xin một Nghị Quyết khác, xóa bỏ Nghị Quyết chọn "Ngày 30-4 hằng năm" làm "Ngày Quốc Hận vĩnh viễn"? Hay là vẫn cứ (Quốc) Hận Ngh́n Thu?

            c) Tôi thấy trong các từ-điển có chữ "Feud" (tiếng Anh) mà theo định-nghĩa của Wikipedia th́ là "A feud, referred to in more extreme cases as a blood feud, vendetta, faida, beef, or private war, is a long-running argument or fight (cuộc tranh-căi hoặc đánh nhau lâu dài), often between social groups of people (tập hợp xă hội), especially families or clans (bè phái, phe cánh) (Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Feud). Người Mỹ và độc/khán-giả phim & sách Mỹ đă quen-thuộc với các tác-phẩm như "The Divine Feud" của Shaun Consodine, "Family Feud" Handheld Tiger Electronics Video Game, "Blood Feud": The Epic Story of Murder and Vengeance, "Johnson Sims Feud", "A Feud Between Friends", "Hume, Rousseau, and the Greatest Feud in the Age", "Flower Feud Catherine Daly Format, "Carnage: Family Feud", "The Great Feud: The Campbells and the Macdonalds", ... Tương-đương tiếng Pháp là "Vendetta"; độc/khán-giả Pháp cũng đă quen với chữ này. Các chữ này không chỉ có nghĩa là "Thù, Hận" mà c̣n ngụ nghĩa là "Báo Thù, Rửa Hận" nữa. (Dù sao, tôi cũng chưa chắc là đúng hẳn như ư mọi người, nghĩa là vẫn "bí".)

 

II

 

           Tuy nhiên, vấn-đề thiết-yếu là làm sao để người Mỹ ban-hành một Nghị-Quyết đúng ư của Người Việt Quốc-Gia.

            Tôi thấy hai chữ "Quốc-Hận" ở đây tự nó nằm trong hai vị-thế khác nhau:

            1/ Đối với Người Việt Quốc-Gia.

            2/ Đối với Người Mỹ.

 

                       

1) ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT QUỐC-GIA:

 

            Người Việt Quốc-Gia đương-nhiên vẫn dùng hai chữ "Quốc-Hận" trong tiếng Việt, nhưng khi dịch qua tiếng Anh & tiếng Pháp... th́ nên chọn một chữ nào cho thỏa-đáng nhất.

 

21) ĐỐI VỚI NGƯỜI MỸ:

   

            1- Trước hết, hăy xem báo Times lược-giải Nghị Quyết của Quốc-Hội Hoa Kỳ như sau: There are three types of legislative resolutions. First, there are joint resolutions (Nghị Quyết của Thượng-Viện hoặc Hạ-Viện thông-qua trước, rồi chuyển cho Viện kia thông-qua sau), which are approved by both houses of Congress and can be as serious as real bills, with actual outcomes... (if the President signs them) or adding Constitutional amendments (if they are ratified by the states). Then there are concurrent resolutions (Nghị Quyết do Lưỡng Viện đồng-thời thực-hiện), like the annual congressional budget resolution, which also must get approval of both houses but do not carry the force of law. The third type is a simple resolution (Nghị Quyết đơn sơ của một Viện), which is also not a law and needs the approval of only one house. This type is what really gives legislators the best chance to express their feelings, congratulate people and invent ever more finicky national observances. (Nguồn: http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1869854,00.html)  

            Do đó, Nghị Quyết số SJR-455 là một Joint Resolution đă được cả Thượng-Viện lẫn Hạ-Viện Quốc-Hội Bang Virginia, (Hoa Kỳ), thông-qua.

(Nguồn: http://legiscan.com/VA/text/SJR455/id/749911)

            2- Nghị-Quyết SJR-455 là một quyết-định Công Nhận (Recognition), công-nhận Ngày 30-4 hàng năm là Ngày của Người Việt Miền Nam Việt-Nam. Nghị-Quyết này, do Lưỡng-Viện Quốc-Hội Bang (Lập-Pháp) thông-qua, tùy tầm quan-trọng, có thể được Thống-Đốc Bang (Hành-Pháp) hiệu-lực-hóa bằng một Lời Tuyên-Bố hoặc Bản Thông-Cáo. Ở cấp Liên-Bang th́ Nghị-Quyết của Quốc-Hội được Tổng-Thống tuyên-cáo cho mọi người (presidential proclamation). Nghị-Quyết Công-Nhận như thế cũng có thể được chính Tổng-Thống tự ḿnh (Hành-Pháp đơn-phương) ban-hành. Trên giấy tờ, người ta ghi là: "Special day (week, month) recognized by presidential proclamation".                                                    

            3- Chúng ta thử mở vài cái websites dưới đây để thấy là đă có hằng trăm (có lẽ hằng ngh́n) Ngày, Tuần, Tháng, được Tổng-Thống hoặc Quốc-Hội Hoa-Kỳ Công-Nhận một nhân-vật, một nhóm người, một việc, một biến-cố, một thắng-lợi, một nguy-cơ, một t́nh-trạng, một nỗ-lực, v.v... (Nguồn:  

 

http://www.promosontime.com/h/28/recognition-events-calendar.htm

http://www.disabled-world.com/disability/awareness/awareness-dates.php

http://www.timeanddate.com/holidays/us/pow-mia-recognition-day

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/20/presidential-proclamation-national-powmia-recognition-day-2012

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/04/08/presidential-proclamation-national-former-prisoner-war-recognition-day )

                

            4- Nh́n chung, chúng ta chỉ thấy các Nghị Quyết của Tổng-Thống và Quốc-Hội Hoa-Kỳ chỉ công-nhận một/các đối-tượng (người, vật, sự, việc...) qua ngoại-cảnh (khách-quan), chứ hầu như không qua nội-tâm (chủ-quan). Thí-dụ: Về những Ngày đặc-biệt được công-nhận (Special days recognized by presidential proclamation), th́ Ngày 9/11 được gọi là "Ngày của Người Dân (Mỹ) Ái-Quốc" (September 11: Patriot Day) chứ không đề-cập đến nỗi tang-tóc, đau-thương của nạn-nhân và thiệt-hại tinh-thần của Mỹ khiến Mỹ phải trả thù quân khủng-bố; Ngày Trân Châu Cảng, bị phi-cơ Nhật bất-thần tấn-công gây thiệt-hại nặng, được gọi là Ngày Tưởng Niệm Pearl Harbor (December 7: National Pearl Harbor Remembrance Day) chứ không khơi dậy niềm cay-đắngsự thất-bại trong sứ-mạng pḥng-thủ của Hải-Quân Hoa-Kỳ... [Ngày September 21, 2012 đă được Tổng-Thống Obama công-nhận ngày đó là Ngày Tù-B́nh và Mất Tích (National POW/MIA Recognition Day) hằng năm, và ngày 9-4-2013 vừa rồi TT Obama cũng đă công-nhận ngày đó (Presidential Proclamation -- National Former Prisoner of War Recognition Day) là Ngày Cựu Tù Binh hằng năm]. Phải chăng v́ thế mà Nghị Quyết SJR-455 chỉ công-nhận Sự Thật khách-quan là Quân Dân VNCH có chính-nghĩa, chiến-đấu anh-dũng, bị Đồng-Minh Mỹ đành-đoạn bỏ rơi nên thúc-thủ, c̣n CSVN th́ trắng-trợn xâm-lăng, tàn-ác đày-đọa đồng-bào là Người Việt Quốc-Gia tại Miền Nam Việt-Nam khiến hàng triệu người bỏ nước liều chết ra đi t́m Tự-Do, cuối-cùng đă an-hưởng đời sống ấm-êm cùng thành-đạt góp phần đáng kể xây-dựng các nước tạm dung... chứ không mô-tả Cảm-Tính chủ-quanmối hận thù đối với CSVN và quyết-tâm "quang phục Quê Hương" của Người Việt Quốc-Gia?

            5- Kết-luận: Nếu thuyết-được Quốc-Hội hay Tổng-Thống Hoa-Kỳ công-nhận (trong Nghị-Quyết của họ) ḷng thù-hận và nỗ-lực của Người Việt Quốc-Gia (Nationalist Vietnamese= theo chủ-nghĩa Quốc-Gia tức chủ-nghĩa Dân-Tộc) nhằm giải-thể chế-độ cộng-sản tại Việt-Nam [sic], th́ mọi thắc-mắc, chống-đối, đều được tiêu-trừ, và việc vận-động cho một Nghị-Quyết mới, như thế, mới được xem là thành-công! (Nhưng "Day" là "Ngày"; "South Vietnamese Feud Recognition Day (?)" th́ c̣n có chút hy-vọng được thông-qua, chứ "South Vietnamese National Feud Recognition Day" th́ quả là bất-khả-thi, v́ chữ "National" có nhiều nghĩa (toàn-quốc, ở cấp quốc-gia, thuộc từng quốc-gia), vậy chữ "National" ở đây là "toàn-quốc nào, quốc-gia nào" (Việt-Nam Cộng-Ḥa hay Hoa-Kỳ)?

 

LÊ XUÂN NHUẬN  

=====

Tham-chiếu 1: 

From: Nhuan Xuan Le

Sent: Saturday, April 20, 2013 2:07 AM

To:

Subject: Re: Phiếm Luận ?

 

Kính hiền-huynh Trần Văn Thưởng,

Tôi không ở trong "phe" nào cả, cũng không rành tiếng Anh & tiếng Pháp, nhưng theo ngu-ư th́ nếu ai nhờ tôi dịch hai chữ "Quốc Hận" th́ tôi sẽ bí, và chỉ có thể phỏng-dịch theo nghĩa mà tôi "áp-đặt" như sau:

1/ Ta có hai chữ "thù" và "hận".

2/ Thù-hận hay hận-thù thường đi đôi với nhau.

3/ Nhưng, theo tôi, nếu tách rời ra, th́ hai chữ ấy có hai nghĩa khác nhau:

a- "Thù", tiếng Hán là "Cừu". "Thù Nước" là "Quốc-Cừu" (trong câu thơ "Quốc-Cừu vị báo dầu tiên bạch...").

b- "Cừu" ("Thù") th́ hướng-ngoại, nhắm vào kẻ khác, đó là kẻ thù của ta. Thí-dụ: tôi "thù" thực-dân Pháp xâm-chiếm và đô-hộ nước ta.

c- "Hận" th́ vừa hướng-ngoại (như b), vừa hướng-nội, nhắm vào chính ḿnh. Tự nhắm vào ḿnh, nó có nghĩa là "ân hận", "tiếc hận", "tủi hận". Thí-dụ: tôi "hận" ḿnh đă không "gặp thời" (khách-quan); tôi "hận" ḿnh đă không tận-t́nh giúp bạn (chủ-quan).

4/ Vậy tôi sẽ dịch chữ "Hận" là "Regret".

5/ Nó thiên về "Hận" hơn là "Thù" (v́ "Thù" th́ tuy có "chính-nghĩa" nhưng đặt lên hàng "chính-sách" th́ không "chính-danh".

6/ Người ḿnh "regret" đă đành, song nếu người Mỹ mà ra Nghị Quyết "regret" cho người ḿnh th́ chính người Mỹ họ cũng phải "chia sẻ" cái "regret" ấy với người ḿnh (?!).

Đó chỉ là "áp đặt" mà thôi, nếu hiền-huynh không chấp-nhận th́ cũng xin hỉ-xả bỏ qua cho.

Thân kính,

Lê Xuân Nhuận

Trở lên

====

Tham-chiếu 2:

Great news, your petition is ready to go!...

... Let's get your petition some signatures! That starts with reaching out to everyone you know and asking them to sign...

Good luck,

----

Sample message for friends:

Hello!

I've started the petition "Letter of Objection SJR 455 General Assembly of Virginia: to submit the Senate Join Resolution -455 for another day" and need your help to get it off the ground.

Will you take 30 seconds to sign it right now?...

... Here's why it's important:

The recent Resolution SJ-455 doesn’t reflect the true meaning of the “April 30th” that the Vietnamese people have in their thought. We are not happy that “April 30th” is given any names other than Remembrance or National Hatred Day.

You can sign my petition by clicking here.

Thanks!
Son Ha

Trở lên

=====

Tham-chiếu 3:

2013/4/13 Vanthang Le <levanthang10@gmail.com>

Phiếm Luận ?

1/. Vừa mở máy sáng nay, tâm trí tôi mới thấy ngao ngán khi đọc nổi tâm huyết của một bạn nào đó. Xin chú ư vào chữ Hatred Day...

... Tôi xin cảnh báo, đừng sam-si để làm hại cho đại cuộc, can tội phản bội chính nghĩa và lư tưởng tranh đấu cho chủ nghĩa tư do dân chủ của Quân Cán VNCH. Họ đă và đang chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản không phải v́ hận thù, nhưng chính v́ lư tưởng tư do, dân chủ độc lập cho nước VN.  Quần chúng thân yêu trong nước thừa thông minh để hiểu rằng, chúng tôi tôn trong quyền tự do ngôn luận trong sinh hoạt dân chủ, tuy nhiên tiếng nói phản tác dụng của một số người không phản ảnh lập trường của Quân Cán VNCH và dân chúng miền Nam...

Trân trọng,

Trần văn Thưởng ( 13/4/2013)

Trở lên

=====

Tham-chiếu 4:

[Daploisongnui] Re: Phiếm Luận ?

Monday, April 15, 2013 1:11 PM

From:

To:

Nhân chuyện dịch thuật, xin quư vị khởi xướng chê bai, chỉ giáo cho cách dịch tiếng Anh "NGÀY QUỐC HẬN 30-4".
Xin định nghĩa chữ 'hận'. Xin cẩn thận với 'hận thù'. Chiến lược đấu tranh chính trị không bao giờ sử dụng khẩu hiệu phản tác dụng. Có phải Hận Thù là phản tác dụng về phương diện phong hoá, niềm tin, đạo đức, ...của người VN hay không?...

 
Hiện nay chúng ta chưa có một leverage đáng kể đối với CSVN, tuy nhiên các NQ của Thượng-Hạ Viện đă và đang cung cấp một chút leverage cho phe ta rồi, thêm chuyện nhân quyền th́ càng thêm mức đô leverage. Vậy th́ phản đối các NQ nầy phản ảnh chúng ta, từ chối các leverage hay không?...
 
Về lư luận: Bằng chứng nào, NQ SJR 455 là âm mưu huỷ bỏ  ngày Quốc hận 30-4 của phe ta, hay chính NQ nầy minh xác và tăng cường cho lư do chúng ta gọi, ngày 30-4 là ngày Quốc Hận của VNCH?

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng ( 15/4/2013)

From: Vanthang Le <levanthang10@gmail.com>
Subject: Re: Phiếm Luận ?
To:

Date: Thursday, April 18, 2013, 2:56 PM


Viết tiếp..

Hôm nay, chỉ có hai dữ kiện đáng quan tâm, bài 'Không được xâm phạm đến ngày Quốc Hận 30-4 " của một ông khoa bảng bên Pháp, hội luận liên hệ đến NQ SJR 455

13/. Quá ngao ngán sau khi đọc:

"DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ư chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC."

hay

"Oâm hận, Thù hận, Oán hận « . Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn" ...

Thiển nghĩ,  sam-si có thể làm hại cho đại cuộc, can tội phản bội chính nghĩa và lư tưởng tranh đấu cho chủ nghĩa tư do dân chủ của Quân Cán VNCH. Họ đă và đang chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản không phải v́ hận thù, nhưng chính v́ lư tưởng tư do, dân chủ độc lập cho nước VN.  Quần chúng thân yêu trong nước thừa thông minh để hiểu rằng, chúng tôi tôn trong quyền tự do ngôn luận trong sinh hoạt dân chủ, tuy nhiên tiếng nói phản tác dụng của một số người không phản ảnh lập trường của Quân Cán VNCH và dân chúng miền Nam...

Trân trọng, 

Trần Văn Thưởng ( 18/4/2013) 

Trở lên

=====

Tham-chiếu 5:

From: Do Son <son.do3@verizon.net>
To:

Sent: Sunday, April 21, 2013 2:36:58 AM
Subject: Định nghĩa hoặc dịch chữ Quốc Hận

 

Anh Nhuận kính mến,

Anh chỉ khiêm nhường khi nói “không rành tiếng Anh”, lư do là tôi chưa gặp ai làm Thơ bằng tiếng Anh hay như anh. C̣n v/đ anh “bí” t́m English cho 2 chữ “Quốc Hận” th́ anh qủa là giỏi và chinh xác! Bí là đúng rồi!

Thưa anh và quư vị người Việt tỵ nạn CS,

Không bao giời có thể có 1 chữ ngoại quốc cho “Quốc Hận”. Tốn giờ t́m vô ích!

Chữ Quốc Hận đă trở thành 1 Đại-Danh-Từ (pronoun/pronom hoặc nom propre) 37 năm nay.

Muốn định nghĩa QH, chúng ta sẽ cần nhiều truyện ngắn dài của mỗi hoàn cảnh của mỗi người Việt trong chiến tranh VN, và nhất là của dân tỵ nạn Cộng Sản từ tháng Tư 75. Định nghĩa đă như vậy huốn ǵ đi t́m 1 chữ Pháp hay Anh ngữ để dịch cho phù hợp.

Chỉ có dân Việt mới hiểu hết ư nghĩa của chữ QH.

Người ngoại quốc không bao giời hiểu nổi Quốc Hận của người Việt...

... Trong hai tuần qua, nhân tháng 4 Quốc Hận, nhiều câu chuyện ngắn dài được đưa lên các DĐ kể lại những thống khổ của dân Việt đă chịu đựng. Bao nhiêu sách mới định nghĩa hết chữ Quốc Hận?

Xin quư vị từ nay hăy dùng hai chữ “QuốcHận” như một cái tên (name) của 1 ngày cần tưởng nhớ để nung nấu ư chí chống Cộng, và không t́m một từ ngắn gọn khác, dù bằng Anh hay Pháp ngữ, để thay thế “Ngày Quốc Hận 30-4”.

Ngày nào c̣n Cộng Sản trên đất nước VN, ngày đó c̣n ngày Quốc Hận!

 

ĐỗXSơn

Trở lên

=====

Tham-chiếu 6:

From: levanthang10@gmail.com
Date: Sat, 20 Apr 2013 10:47:45 -0500
Subject: Lạm Bàn về Chữ "Thù", " Hận " và Chút Tia Sáng Hai Chữ "Quốc Hận"

 

Lạm Bàn về Chữ "Thù", " Hận " và Chút Tia Sáng Hai Chữ "Quốc Hận"

 

Hồi âm

Kính Bác Lê Xuân Nhuận,

Kính phục văn phong khiêm nhường, nhưng ẩn tàng một tŕnh độ uyên bác về nhiều phương diện, nên tôi phải vội vàng đáp lễ với Bác Nhuận khi vừa đọc các email trên 14 DĐ.

Thưa Bác,
Thiển nghĩ, Bác đă minh xác sự khác biệt của hai chữ ' thù' và 'hận'
"Thù", tiếng Hán là "Cừu". "Thù Nước" là "Quốc-Cừu"
"Hận" th́ vừa hướng-ngoại (như b), vừa hướng-nội, nhắm vào chính ḿnh. Tự nhắm vào ḿnh, nó có nghĩa là "ân hận", "tiếc hận", "tủi hận"

Xin mạn phép để lạm bàn thêm:
Chữ 'hận' cũng có nhiều khi hướng nội và hướng ngoại. Hối hận trong lương tâm là hướng nội, phát ngôn hội hận những điều lầm lẫn với đối tượng hay một khuynh hướng nào đó  là hướng ngoại. Tôi nghĩ, người biết hối hận hướng ngoại là kẻ c̣n có lương tâm, tư cách chân chính; nhân bất thập toàn...

... Làm sao diễn dịch ư nghĩa " Ngày 30-4 là Ngày Quốc Hận " cho hợp chính nghĩa và chính danh mới là lư thú... Sau đó cần phải biết phiên dịch ra ngoại ngữ.


Thiển nghĩ, bác Nhuận đang mở đường và hé lộ chút tia sáng rồi.

Trân trọng cám ơn Bác Lê Xuân Nhuận.
Thân kính,
Trần Văn Thưởng ( 20/4/2013)

Trở lên

=====

Tham-chiếu 7:

2013/4/21 Francis Duong <Francis_duong@hotmail.com>:

NGÀY 30-4-75 - Lạm Bàn về Chữ "Thù", " Hận " và Chút Tia Sáng Hai Chữ "Quốc Hận"

 

Cùng Làng NET:
 
Cách nay mấy hôm tôi có xin đồng hương và đặc biệt Cô Hương SG, ai đó giỏi tiếng Anh/Mỹ, giúp dịch danh từ "NGÀY QUỐC HẬN" sao cho đúng ư của "tác giả vô danh" nào đó mà 1 số đồng hương Người Việt Hải Ngoại đă chọn dành cho Ngày 30-4-75. 

Nay trên NET có TS Nguyễn Phúc Liên và hai Nhà Thơ Văn khả kính, các ông Lê Xuân Nhuận và Trần Văn Thưởng đă tích cực góp ư:
-  TS/KT Nguyễn Phúc Liên:  Tiếng pháp dùng chữ HAIR (có 2 chấm.. trên chữ I) nghĩ là ghét, căm ghét...
-   Nhà Thơ Lê Xuân Nhuận:  Tiếng Anh/Mỹ dùng "REGRET"
-   Nhà Văn Trần Văn Thưởng h́nh như chưa đồng ư lắm và đang t́m chữ Anh/Mỹ/Pháp dịch cho phù hợp hơn.

Ngày 30-4 gần kề, kính xin Quí Vị GS hay Bà Con Cô Bác nào t́m ra từ Anh/Mỹ/Pháp thích ứng th́ đưa lên Mạng ASAP để tiếp tay các Hội Đoàn NVHN chống NQ  SJ 445 điều chỉnh Thỉnh Nguyện Thư, nếu cần!

 

Francis Dương

Trở lên

=====

Tham-chiếu 8:

NGAY QUÓC HẬN = NATIONAL RESENTMENT DAY

Sunday, April 21, 2013 10:14 AM

From:

To:

 

Xin gửi các Bác cái nầy.

Hồng Lĩnh

 

CHUYỂN NGỮ CHỮ HẬN:  

Rancune et Rancoeur :  HẬN = Resentment.  Quốc Hận = National Resentment

 

NGÀY QUỐC HẬN = NATIONAL RESENTMENT DAY 

Vận động quốc hội Virginia = SOUTH VIETNAMESE NATIONAL RESENTMENT RECOGNITION DAY... 

 

2013/4/21 Ts Hồng Lĩnh <honamtran5@gmail.com>

Ngảy Quốc Hận: Nation Eternal Resentment Day hay Nation Resentment Day 

C̣n Haïr là ghét, nên không phải. Thù Hận = Rancune

Hận có liên quan tới Rancoeur qui dure = Eternal Resentment 

 

Hồng Lĩnh

Trở lên