NƯỚC PHẬT V-CNG

 

 

Lạy ức Phật Thch-Ca

m Tr-Tuệ vượt Cn-Khn

xin phủ phục trước Thiền-Mn

để được học lời Cha

về Ba Ngn Thế-Giới

(một ngn lũy-thừa ba

trong Khng-Gian vời-vợi):

Hăm lăm thế-kỷ qua,

Loi Người chưa nghĩ tới!

 

i, Vũ-Trụ v-cng:

đu phải chỉ một địa-cầu,

chỉ một tấc khng-trung,

một phn cao, một ly su,

mắt tầm-thường mới thấy,

c tầm-thường đ vin vo đấy

m cho l chn-l,

rồi bịa-đặt ra quỷ+thần,

dệt sự-tch huyền-b,

đầu-độc tr c người, với c- ngu-dn!

 

Tri ất khng cn dẹp

v vung gc cn-phn!

 

Chng con đ tm thấy Thực+Thiện+ẹp

ngoi địa-cầu hạn hẹp:

nhiều Mặt Trời; v nhiều khối Tinh-Vn;

đ đạt đến Hố en v vụ Nổ Lớn;

Chất, biến-ha khng ngừng, thẳng trớn:

Vạn vật v-thường

trong sắc tướng Chn-Như...

 

Nam M A-Di- Phật!

Hai ngn rưỡi năm trường

người đời m-muội huyền-hư,

nay mới tm ra Sự Thật!

Chng con xin theo Cha

để tu+hnh gio mật.

 

c Chnh-ạo rồi,

chng con nguyện trọn đời

niệm xin Phật-Php nhiệm-mầu

cứu-độ tinh-cầu khỏi nghiệp t-ma!

 

                           THANH-THANH