NGN HOI

       

Trạch đắc long x địa khả cư

D tnh chung nhật lạc v dư

Hữu th trực thượng c phong đỉnh

Trường khiếu nhất thanh hn thi hư

 

               Zen Master KHNG LỘ

 

 

NHỚ LỜI

        

Thế đất long x chọn được nơi

Tnh qu khng hết suốt ngy vui

C khi tro đỉnh c phong ấy

Một tiếng h vang lạnh thấu trời

    

                           ĐỖ HỮU dịch