LỜI NGUYỆN-CẦU
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TÂN THIÊN-NIÊN

 

Nếu năm hai ngàn tôi sẽ hết là tôi,
Nếu tái-sinh theo đúng luật luân-hồi,
Xin cầu-nguyện Ơn Trên quảng-bác,
Khi cho tôi đầu-thai kiếp khác:

 

Đừng bắt tôi làm một gă Đồng Juăn:
V́ càng ngày càng hiếm gái thanh-tân,
Nhỡ lạng-quạng th́ đời tàn trong ngơ Aids!

 

Đừng bắt tôi làm thân Bóp Bít:
Bị cắt một lần là tỡn đến thiên-niên;
Dù gậy thần được nối lại y nguyên,
Vẫn... sờ-sợ mỗi lần thiêm-thiếp ngủ!

 

Đừng bắt tôi làm Linh Tơn quốc-chủ,
Sàm-sỡ luông-tuồng Mô Ních hay ai ai:
Con gái Huê Kỳ, tuổi mới hăm hai,
Mới thạo “thổi kèn”, nỡ nào gỡ-gạc!

 

Sống mà biết làm thơ là đă đạt;
Đừng bắt tôi làm Xuân Diệu, Beaudelaire:
Buồm không giương th́ phí sức làm l’air,
Mất tác dụng, ích ǵ cho nữ-phái?

Cũng đừng bắt tôi làm tên Lao Ái:
Quá mức b́nh-thường, thiên-hạ hăi hơn ham!

 

Nếu cho tôi lại làm người Việt Nam,
Khi quỷ dữ trên quê-hương đền tội,
Đừng bắt tôi phải hồi-hương quá vội,
V́ “Quốc Gia” cũng có kẻ độc-tài:
Nhỡ bị ganh+thù, chụp mũ th́... nguy tai!

 

Đừng bắt tôi làm con Thượng Đế,
Nhất là được Ngài cưng, sai xuống thế,
V́ mang lốt người th́ chẳng hiểu ư Bề Trên:
Thí dụ như Anh Hai khi tuyệt-vọng đă kêu lên
“Cha đă bỏ con rồi sao?” th́... dị quá!

 

Đừng bắt tôi phải lời vay, ư vá:
Xác đă tù, hồn cũng ép vô khuôn!
Hăy cho tôi tư-tưởng trào tuôn,
Như quả đất: mỗi ṿng mỗi mới,
Cho mọi vật, mọi loài đều tiến tới...

 

                      THANH-THANH