Tập thơ này đă được tác-giả trao tặng

quư văn-nghệ-sĩ & kư-giả & thân-hữu & độc-giả yêu thơ

tham-dự Chiều Tao-Ngộ đánh dấu 70 Năm Làm Thơ của Thanh-Thanh

tại Hội-Trường VIVO, San Jose, CA, USA, ngày Chủ-Nhật 10-6-2012

 

https://www.youtube.com/watch?v=1drPNUwPxl0

https://www.youtube.com/watch?v=3T2nGGS3M9s

ISBN 978-0-9763498-6-0

LCCN: 2012908820