TIỄN-BIỆT 

NGUYỄN VĂN BÍCH

 

Bích ơi!  Tôi biết viết ǵ đây?

T́nh bạn đôi ta quá đủ đầy!

Tri-kỷ, tri-âm: đời mấy kẻ?

Tương-thân, tương-kính: hiếm-hoi thay!

 

Người đời đố-kỵ bởi tài-năng,

Quyền, lợi, danh-xưng, tước-vị xằng,

Chính-kiến, tôn-quan hay đia-giới...

Chúng ḿnh thoát được chuyện lăng-nhăng.

 

Vợ? Con?  Anh đă đạt mong cầu:

Dâu, Rể hoà-đồng Á, Mỹ, Âu.

Hội-nhập mà không phai bản-sắc,

Một nhà sum-hiệp dễ t́m đâu?

 

Nước? Dân?  Trong lửa bỏng, dầu sôi:

Anh đă góp phần (lặng-lẽ thôi:)

Đất khách: đỡ-đần người khốn-khó,

Quê nhà: cấp-dưỡng trẻ mồ-côi...

 

Hôm xưa, tôi bệnh nặng quằn-quay,

Phải chở vào pḥng cấp-cứu ngay:

Anh đă đưa tôi vào bệnh-viện,

Chờ xong giải-phẫu, tận-t́nh thay!

 

Anh nêu gương sáng dẫu khiêm-nhường:

Lúc ở, sao cho người mến thương,

Để lúc đi cho người tiếc nhớ*

Giản-đơn chừng đó đă phi-thường!

 

Hôm nay Bic Nguyễn** đă đi rồi!

Quyến-thuộc thân-bằng nén lệ rơi

Cầu nguyện cho hồn anh thoát tục

Sớm về Cơi Phúc, Bích thân ơi!

 

                              LÊ XUÂN NHUẬN

                                  Fairfield, 1997

 

*Tục-ngữ: Đi cho người nhớ, ở cho người thương.

**Tên anh, gọi theo lối Mỹ, và kư dưới thơ+văn.