Đây một nén nhang ḷng

    Thắp dâng Hồn Tử-Sĩ --

    Muôn đời gương xả-kỷ:

    Nước nạn thà thân vong.

 

    Đây, một giọt lệ nồng

    Sớt chia niềm xót hận:

    Sự-nghiệp nào khánh-tận!

    Thân-phận nào long-đong!...

 

    Đây, một nấm mồ chung

    Chôn Ngu, Lầm, Xấu, Ác.

    Ruột ung nên thuốc rát:

    Nhĩ nghịch mà ngôn trung.

 

    Đây, một đóa hoa hồng

    Nở trên đường Chính-Nghĩa.

    Chỉ duy Chân Thiện Mỹ

    Tồn-tại với Non Sông...

 

                    THANH-THANH