SAU NĂM 2000

 

trong tuyển-tập thơ Outstanding Poets of 1994

Maryland: The National Library of Poetry, 1994.  

 

 

Sau năm hai ngàn, ta vẫn sống an-nhiên;

Loài súc-vật, loài côn-trùng cũng thế.

Cây cỏ mọc mầm, vi-trùng nhiễm thể;

Đời vẫn thường, mưa+nắng như xưa nay.

 

Quả đất vẫn tṛn, và chẳng ngừng quay;

Biển chẳng cạn, khí trời không đặc lại.

"Ngày tận-thế" chỉ hù ai dốt+dại;

Thế-giới, loài người: chẳng mất đi đâu!

 

Chiến-tranh vẫn c̣n, từ Á sang Âu,

Để thử-thách ḷng hiếu-ḥa nhân-loại.

Bệnh-tật, ngu, nghèo: vẫn c̣n tồn-tại;

Ích-kỷ, tham, tàn: chẳng sót chừa ai!

 

                             *

Tuy thế, bao giờ trong cảnh thương tai

Cũng vẫn có lương-tâm và thiện-chí:

Bậc tài+đức cứu dân qua vận bí

Cho yên+vui thịnh-vượng đến muôn nhà.

 

Ta c̣n có nhiều bước tiến thêm xa,

C̣n thám-hiểm nhiều hành-tinh viễn+dị.

Đă bước an-toàn vào tân-thế-kỷ

Ta cần tự ḿnh quyết-định chính đời ta!  

 

                            THANH-THANH