MỤC-LỤC  INDEX

 

 

                                                Thanh-Thanh         Cảm-Tạ Hoa-Kỳ           Thank You, America!

                                                Thanh-Thanh         Chính-Nghĩa                Just Cause

                                                Thanh-Thanh         Nếu                            If

                                                Thanh-Thanh         Sau Năm 2000            After the Year 2000

                                                Thanh-Thanh         Quen Thuộc                Familiar

                                                Thanh-Thanh         Bạn Gái                      Girlfriend

                                                Thanh-Thanh         T́m                            My Quest

 

 

Xin mời quư vị thưởng-thức

SONG-NGỮ THANH-THANH

với nguyên-tác của các nam+nữ thi-sĩ khác