Laud to Pope John Paul II - poem by Thanh-Thanh (Lê Xuân Nhuận)

 

Giáo-Hoàng John Paul II nh́n-nhận tất cả tội-lỗi của Giáo-Hội Ky-Tô-Giáo La-Mă

 

Giáo-Hoàng John Paul II đối với Đức Mẹ Maria

 

Người Đă Chết, nhưng Chưa Hết Chuyện:

 

            1- Bị tân-Giáo-Hoàng công-kích

            2- Bị giáo-dân phản-đối việc được phong Thánh

            3- Bị tín-đồ truất-phế

             4- Bị con chiên tố-cáo là đă bỏ Đạo, mất Đức Tin Công-Giáo

 

Vai Tṛ của Đức Giáo-Hoàng John Paul II trong công-cuộc giải-thể chế-độ cộng-sản Ba-Lan

 

Về Cổng Chính