LỜI TRẺ

 

Ai  đã  ngồi  tù  mới  hiểu  sâu

Thế nào là  ngày tháng qua lâu,

Thế nào là ngóng chờ khắc-khoải

Thư một dòng, tin nhắn một câu.

 

Vẫn  biết  thư-từ  bị  kiểm-tra,

Xem thư cũng chằng khác nghe loa:

Toàn tin phấn-khởi, tin hồ-hởi,

Vợ động-viên chồng, con khuyên cha.

 

Tuy thế, xem thư cũng đoán ra:

Ai còn?  Ai mất?  Ai đi xa?...

Xem thư đoán được qua từng chữ

Cuộc sống bên ngoài đang diễn ra.

 

Nhỏ bị long-đong chuyện bút-nghiên;

Lớn thì kinh-tế bắt truân-chuyên;

Cửa+nhà bị chiếm; thân cô-thế...

Bởi tội... thân-nhân của nguỵ-quyền!

 

Bé Hạnh còn đang tuổi chạy rông,

Đánh vần còn trật, viết chưa thông,

Mỗi thư chưa được lưng trang giấy

Mà những thời-ngôn đã mấy dòng:

 

Ba cứ an-tâm học-tập đi!

Cả nhà đều khoẻ, chớ lo gì!

Ủy-Ban Phường Khóm hằng săn-sóc,

Cuộc sống no lành ... hơn mọi khi...

 

Con chúc cho Ba sức khoẻ tốt,

Học-tập cải-tạo, lao-động tốt!

Để được sớm hưởng lượng khoan-hồng

Về với gia-đình đang ngóng trông...

 

Chúng bắt mọi người đều đấu+tố

Ác-ôn bán nước, hại dân mình!

Bắt vợ đấu chồng, con tố bố,

Mới ra nhân nghĩa, mới ra tình!

 

Tưởng-tượng con tôi, tuổi sữa-măng,

Bậm môi, trợn mắt, nghiến hàm răng,

(Trong thư thì viết: Ba yêu kính!,

Học-tập thì) lên án bố: thằng...!

 

Chúng bắt mọi người đều sản-xuất:

Trẻ con, già, bệnh cũng đồng-lao!

Tịch-thu ruộng rẫy, tăng thêm đất:

Miếu tổ, mồ cha... cũng phải cào!

 

Tới lớp, con chuyên tìm đất sót,

Trồng ngô, khoai, sắn, đậu, dưa, cà;

Về nhà: giúp Mẹ đan nong, cót;

Tự-lực, riêng con: mấy mống gà...

 

Chừng đó là tôi thấy rõ rồi;

Ngoài đời, trong trại: một tuồng thôi!

Bóp hầu, chặn họng, đày thân xác:

Cùn nhụt tư-duy Đấy, đổi đời!

 

Ôi, những mầm non, những tuổi hoa!

Cỗi-cằn từ thuở mới sinh ra!

Trồng người kiểu đó: còn chi nữa

Rường-cột mai sau cuả Nước Nhà?

 

                                         THANH-THANH