Tên thật: Lê Thị Xuân-Mai

                                            Ngày sinh: 03/02/1957

                                            Nơi sinh: Huế, Thừa-Thiên

                                            Chánh-quán: Phượng-Lâu, Hưng-Yên

                                            Email: LeXuanMai006@gmail.com

 

                                          Tác-Phẩm đă xuất-bản:

                               Tháng Năm Rừng Núi Công-Trường (TT Văn Hóa, Khánh Ḥa, 1996)

                               Gịng Đời (Văn Học Nghệ Thuật, Khánh-Ḥa, 1998)

                               Bài Thơ 20 Năm (Văn Học Nghệ Thuật, Khánh Ḥa, 2000)

                               Lối Cũ Một Ḿnh (Thuận Hóa, Việt Nam, 2005)

                               Bội T́nh (Hội Nhà Văn, Việt Nam, 2010)

                               Tuyển-Tập Thơ Lê Mai (Xây-Dựng, USA, 2018)