NẾU

 

 

Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:

Phục chàng, t́nh-địch hết ho-he!

Thoả nguyền, chàng sẽ không than tiếc

Rằng bản đàn tim trỗi lạc bè!

 

Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hào

Xứng danh học rộng với tài cao!

Sẽ không thua kém ǵ nam-giới,

Không thẹn-thùng chi phận má đào!

 

Bạn nếu hoàn-toàn sống hảo-lương,

Chắc mai sau sẽ nhập thiên-đường,

Sẽ chê những kẻ lâm tai-ách

Là vụng đường tu, tội-lỗi vương!

 

Họ nếu t́m ra Chính-Nghĩa rồi

Th́ đâu c̣n quản máu xương phơi!

Hoà-B́nh trân quư nên ngưng bắn,

Chứ chẳng v́... hèn, sợ chết thôi!

 

Mỹ nếu tiêu-trừ Việt-Cộng ngay,

Th́ vinh biết mấy Quốc+Dân này!

Có đâu mặt-nạ-ma ra* mặt

Tự-thán: "sai lầm khủng-khiếp thay!"

 

                   THANH-THANH

 

*McNamara, cựu Bộ-Trưởng Quốc-Pḥng

 Hoa-Kỳ, tác-giả cuốn hồi-kư "In Retrospect:

 The Tragedy and Lessons of Vietnam."