HỮU VỚI V

 

 

Thin-hạ phn-tranh hữu-... với v-...

Chỉ  v  lầm  lối  tối  chun  v !

Tuỳ-tha pha nọ, người xưng hữu-...!

Tự-ng bn ny, kẻ gọi v-...!

Hữu-... tức quy-hng điều ngụy-hữu!

V-... l việt-thắng tnh thường-v!

Cho nn, mạo-hữu-... l v-hữu-...:

Vị-lộ = v-đề chẳng phải v!

 

                              THANH-THANH