TRUNG-TÁ HOÀNG LA HẠNH

 

TRONG xấp "Công-Văn Đến" c̣n có một bức thư của trung-tá Hoàng La Hạnh, một Thanh-Tra tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II, gửi cám ơn tôi.

 

Tôi ra Vùng I mới có một tuần th́ Hạnh đă xin nghỉ phép, vào Sài-G̣n đưa vợ+con và một người chị từ trong đó ra Đà-Nẵng t́m tôi, mục-đích là để nhờ tôi hướng-dẫn cho họ ra Huế thăm-viếng thắng-tích để biết thế nào là đất cố-đô.

Ở chơi Đà-Nẵng vài ngày, ra Huế dăm hôm, rồi Hạnh phải về Nha-Trang cho kịp hạn phép, c̣n gia-đ́nh th́ tiếp-tục nán lại ngoạn-cảnh Miền Trung (Phương-tiện di-chuyển, như "Air America", xe Jeep, pḥng ngủ, v.v... anh nhờ tôi giúp là việc tất-nhiên. V́ là bạn thân, chuyện giúp-đỡ nhau có đáng kể ǵ. Có điều, anh tưởng là tôi cũng đă từng cùng một lứa Trưởng-Ty như anh, nên cũng cùng là một giuộc với anh; mà anh th́ là "Ông C̣" Quận Nhất Sài-G̣n).

 

Cùng bị thuyên-chuyển ra Vùng II với anh c̣n có trung-tá Nguyễn Văn Nguôi, cựu "C̣" Quận Tư, rồi Quận Năm.

Thấy tôi là cấp chỉ-huy duy-nhất "thời cũ" c̣n lại nên họ rất thân với tôi.

 

VÀ điều làm tôi ngạc-nhiên là những "Ông C̣" Sài-G̣n đă từng "khạc ra lửa, mửa ra khói" như thế, mà khi làm đơn khiếu-nại để xin được cho trở lại Miền Nam th́ không biết viết thế nào cho xuôi trong đơn.


NHƯNG tôi cũng không ngạc-nhiên về họ quá nhiều, v́ cũng cùng một không-gian, thời-gian, có một đại-tá "thời mới", chức-vụ cao hơn, mà muốn viết đơn khiếu-nại gửi Bộ Tổng-Tham-Mưu Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa để xin được thăng từ bậc tạm-thời lên bậc thực-thụ, mà cũng không biết viết như thế nào, nên phải nhờ tôi đi mượn người khác thảo giùm.