TÂM-T̀NH HẬU-DUỆ

 

Quư Ông là những người yêu nước,

Đánh đuồi xâm-lăng, giữ cơi bờ;

Nối tiếp lớp sau theo lớp trước,

Quyết liều thân sống chống nguy-cơ.

 

Quân-nhân bảo-quốc nơi tiền-tuyến,

Chính-khách an-dân ở hậu-phương:

Cứ thế song-hành mà mạnh tiến

Th́ đà đại-phúc cho Quê Hương...

 

Nhưng vừa tạm ổn nền cương-kỷ,

Những tưởng chung lưng dựng lại đời,

“Chí-sĩ” vội thành nhà “chí bĩ”:

Độc-tài gây họa -- Việt Nam ơi!

 

Độc-quyền độc-đảng gia-đ́nh-trị,

Chuyên-chính lên ngôi chẹt chính-quyền:

Ḍng họ Ngô-Đ́nh xây đế-vị

Đạp chà Dân-Chủ, triệt Đa-Nguyên!

 

Nhân-tài, nhân-sĩ đều ḱnh chống!

Đồng-chí, đồng-tâm cũng lánh xa!

Ngay chính thân-nhân c̣n tẩy tống!

Dân-t́nh phẫn-hận dấy phong-ba.

 

Bao phen, đâu phải lần duy-nhất:

Đối-kháng từ trong, dân lẫn quân,

Khuyến-cáo từ ngoài -- đều bất-chấp!

Xa-Tăng nhập cốt hóa si sân.

 

Ai đời lănh-tụ xưng minh chánh

Mà truất Quyền Dân, tước Tự-Do,

Chỉ tự suy-tôn, ḿnh chí thánh:

Treo cờ Tôn-Giáo cũng không cho! 

 

Quư Ông không thể yên tay súng

Trước cảnh đồng-bào sống khổ đau:

Quân-Đội ra tay là việc đúng

Trong t́nh Cá Nước bọc đùm nhau.

 

C̣n ǵ quyết-liệt hơn Dân-Ư:

Toàn-quốc vùng lên cả biển người

Nồng-nhiệt reo mừng qua vận bí

Là phần thưởng đó, Quư Ông ơi!

 

Tiếc thay, các vị cầm tay lái

Chính-trị mê-cung, lạc sở-trường!

Đánh giặc: tay không, sao đánh lại?

Đồng-Minh bỏ chạy -- đấy, tai-ương!

 

Tháng Tư, nhớ lại ngày mất nước,

Tất cả không ai chẳng tủi sầu;

Nhưng bảo chuyện sau do chuyện trước

Là lời chạy tội -- thiếu suy sâu!

 

Gặp phường ác-độc gây tai ách

Th́ việc đầu tiên là diệt trừ,

Không lẽ cúi đầu cam bức sách?

Phù-nguy truyền-thống dẹp đi ư?

 

Ngày xưa, “Cách Mạng Mùa Thu” ấy,

Đâu biết về sau cộng-sản lên?

Trí-thức gặp thời không nắm lấy,

Mặc cho Pháp+Nhật trị triền-miên?

 

Bây giờ mất nước, đau liêm sỉ,

Trách-nhiệm “thất-phu” cũng nhận rồi!

Nhưng bọn tàn dư và cộng-phỉ

Muốn d́m hùng-chí Quư Ông thôi!

 

Bây giờ, và cả ngàn sau nữa

Lịch-sử c̣n ghi công Quư Ông

Trong suốt mười hai năm* máu lửa

Vẫn c̣n giữ vững được Non Sông.

 

Nếu không, kẻ phản đà ḥa-giải

Ḥa-hợp dâng không Đất Nước ḿnh

Cho lũ xâm-lăng gieo khổ-hải

Mười hai năm trước, bấy điêu-linh.

 

Bây giờ chúng cháu noi gương sáng

Bất-khuất kiên-cường của Quư Ông:

Dù phía Quốc-Gia không-cộng-sản,

Độc-tài là chẳng đội trời chung!

 

Cùng nhau, nước mất, ta giành lại!

Nếu tội, là chung tội mọi người!

Nhưng, ấy mười hai năm* trọng đại

Là niềm hănh-diện -- Quư Ông ơi!

 

                               THANH-THANH

 

*1963(Diệm bắt tay VC)--1975(VNCH sụp đổ)=12 năm