GÓP Ư

về  tác-phẩm “SỐNG C̉N VỚI DÂN TỘC*

 

Tôi rất ngưỡng-mộ Đảng Đại-Việt và kính-trọng cụ cố Hà Thúc Kư

nên mấy ư-kiến dưới đây hoàn-toàn có tính-cách xây-dựng.

 

A.- Về H̀NH-THỨC:

 

1/ Trang 5: “Sáng ngày 30-4-1975... tôi bảo Dinh chở tôi đến Tổng Nha Cảnh Sát t́m gặp anh Bảo Trọng, Giám Đốc Cảnh Sát Nha Trang thời ấy và hiện đang có mặt ở Tổng Nha v́ lư do công vụ”.

Ông Bảo Trọng làm Giám Đốc Nha CSQG Miền Nam Trung-Nguyên Trung-Phần (trụ-sở đặt tại Nha-Trang) từ năm 1963 đến năm 1967 th́ thôi, v́ Miền Nam Trung-Nguyên Trung-Phần sáp-nhập với Cao-Nguyên Trung-Phần làm thành Vùng 2 Chiến-Thuật, và ông ấy không c̣n làm Giám-Đốc ở đó nữa. Từ 1967 đến 1975 là 8 năm, cho nên (kể chuyện về năm 1975 th́) không thể gọi ông Bảo Trọng là Giám Đốc Cảnh Sát Nha Trang thời ấy được.

2/ Trang 37: “Cũng trên đường Hàng Bè (Huế) có trụ sở Hội Quảng Trị Huế... Một thành tích rất đáng trân trọng của Hội Quảng Trị Huế là...”

Hội này là Hội Quảng Tri (không có dấu nặng) chứ không phải là Hội Quảng Trị Huế (theo nghĩa là Hội của đồng bào Quảng Trị sinh sống tại Huế). Quảng Tri, theo nghĩa danh-từ, th́ là “Tri-thức quảng-bác”; theo nghĩa động-từ, th́ là “Quảng-bá tri-thức”.

 

        3/ Trang 152: “Nhắc lại năm 1956, sau khi thay đổi thể chế quốc gia, chế độ Quốc Trưởng được thay thế bằng chế độ Tổng Thống.”

        Sự thật th́ chế-độ Tổng-Thống đă được thành-lập từ năm 1955, trước đó một năm rồi. Vào ngày công-bố kết-quả “trưng-cầu dân-ư” 26/10/1955, “Thủ-Tướng Ngô Đ́nh Diệm tuyên-bố thể-chế Miền Nam Việt-Nam là Cộng-Ḥa và ông là Đệ Nhất Tổng-Thống của VNCH” (Nguyễn Đ́nh Tuyến, “Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam”, Đại Học Đông Nam, Houston, 1995, trang 39); 26/10/1955: Diệm tự phong làm Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa” (Chính Đạo, “Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí”, Văn Hóa, Houston, 1997, trang 293);  v.v...

 

        4/ Trang 155 và 156: “nhân viên... hướng dẫn khách vào yết kiến Phó Thủ Hiến Hà Văn Lan... Được Phó Thủ Hiến tiếp kiến...

         Không có danh-xưng Phó Thủ-Hiến, mà chức-vụ của Ông Hà Văn LanThứ Ủy Khanh Hành-Chánh.

 

        5/ Trang 180: “ông Diệm đi thăm các khu di cư Công Giáo ở... Tri Bưu

        Trí Bưu (có dấu sắc) chứ không phải Tri Bưu. (Trần Văn Trí, “Tinh Thần La Vang”, San Jose: Thằng Mơ số 832 ngày 28/3/98); (Nguyễn Lư Tưởng, “Linh Địa La Vang”, San Jose:  Mẹ Việt Nam số 102 ngày 15/8/98), v.v...

 

        6/ Trang 193: “(nói về cán bộ đảng viên Đại Việt, có một số là) thành phần dân sự không thuộc biên chế nhà nước”. Trang 257: “một hôm nhân viên Lễ Tân tŕnh tôi...”

        Biên chế nhà nước”, “lễ tân”, là các từ-ngữ của VC, VNCH không dùng.

7/ Trang 267: “Trưởng Ty Cảnh Sát Đoàn Công Lập...”

        Nhưng ở trang 278 th́ lại là “Ty Cảnh Sát Thừa Thiên... được giao phó cho đồng chí Trần Công Lập nắm giữ”.

           

B.- Về NỘI-DUNG:

 

        1/ Trang 263: “thời Dương Văn Minh...; những ngỡ ngàng trước quyết định hấp tấp băi bỏ Ấp Chiến Lược...” Trang 359: “trong 9 năm cầm quyền, chế độ Diệm... với quốc sách Ấp Chiến Lược... cũng ngăn chận được phần nào Cộng Sản Miền Bắc xâm nhập Miền Nam...”

        Nhắc đến những ưu-điểm của Đệ-Nhất Cộng-Ḥa mà chỉ nêu lên có một vấn-đề “Ấp Chiến Lược” th́ e không ổn. Theo Ông Đoàn Thêm (“Hai Mươi Năm Qua...”, Houston: Xuân Thu, 1965, trang 314) th́ “3-2/1962 thiết lập Ủy-ban Trung-ương đặc-trách Ấp Chiến Lược...” Theo ông Chính Đạo (“Việt Nam Niên Biểu...”, Houston: Văn Hóa, 2000, trang 241) th́ “3/2/1962: Saigon: Diệm kư nghị đinh số 11/TTP, tuyên bố quốc sách Ấp Chiến Lược, và thành lập Ủy Ban Liên Bộ đặc trách Ấp Chiến Lược...”

Theo Ông Nguyễn Đ́nh Tuyến (“Những Biến Cố Lớn...”, Houston: Đại-Học Đông Nam, 1995, trang 63) th́ “Ngày 22 tháng 3 năm 1962 Hơn 4,000 Ấp Chiến Lược được chính phủ Ngô Đ́nh Diệm công bố thành lập ở Miền Nam Việt Nam...”   

        Cố Tổng-Thống Ngô Đ́nh Diệm (với cố Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu) cầm quyền từ 1954 đến 1963 là 9 năm; mà từ 1954 đến 1962 là ṛng-ră 8 năm th́ không chịu đem quốc-sách Ấp Chiến-Lược ra để chống Cộng, lại đợi cho đến năm 1962, khi chế-độ đă bắt đầu suy-sụp rơ-rệt từ năm 1960 là 2 năm về trước rồi, mới bắt đầu thi-hành chương-tŕnh Ấp Chiến-Lược, th́ là điều đáng suy ngẫm.

        2/ Trang 355: “(Kể chuyện Đệ-Nhất Cộng-Ḥa không chịu bắt tay với Hoa-Cộng rồi Đệ-Nhị Cộng-Ḥa cũng không chịu bắt tay với Hoa-Cộng) Cả hai người lănh đạo Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Ḥa đều từ chối đề nghị bắt tay với Trung Cộng. Chung qui là ai cũng sợ Mỹ, không ai dám tương kế tựu kế để lấy cái lợi về phần ḿnh.”

        Có lẽ đây là điều đáng thắc-mắc hơn hết: “tương kế tựu kế”, “bắt tay với Trung Cộng”, th́ lấy đuợc cái lợi ǵ về cho Việt-Nam Cộng-Ḥa?

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 

"Sống C̣n Với Dân Tộc" Hồi Kư Chính Trị của Hà Thúc Kư, do Phương Nghi ấn hành năm 2009, được giới-thiệu trong buổi lễ giỗ đầy năm của cố tác-giả, tại Hội Trường Quimby, HomeTown America Community, 1955 Quimby Road, San Jose, CA 95122, vào ngày Thứ Bảy, 10-10-2009.

Sách dày 376 trang, khổ 5.5"x6.5", b́a dày, có nhiều ảnh phụ-bản.