ĐÀO MINH QUÂN

ÔNG LÀ AI?

 

 

        Trong thời-gian qua, một người tự-xưng thủ-tướng là Ông Đào Minh Quân đă làm nhiều việc, xin tạm ôn lại dăm ba việc-làm tiêu-biểu của ông ta.

 

 

I. Đạp Mặt Hồ Chí Minh

 

        11/ Từ nhiều năm nay, Ô. Đào Minh Quân xem việc (kí tên) đạp chân vào mặt trên ảnh của cố lănh-tụ CSVN Hồ Chí Minhđiều-kiện căn-bản để được ông ta công-nhận là người chống Cộng, nhận làm hội-viên của hội “Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” hoặc trả lời các í-kiến gửi đến ông ta.

 

        12/ Ô. Đào Minh Quân sống ở , nhưng ông ta không biết rơ quan-niệm và thái-độ của người đối với việc bôi lem h́nh-ảnh của người khác.

 

        12a) Một thí-dụ điển-h́nh là hiện nay có hai ứng-cử-viên tổng-thống nổi bật:  Clinton của Đảng Dân-Chủ và Ông Trump của Đảng Cộng-Ḥa.  Thế mà cả hai đều đă bị in ảnh lên giấy vệ-sinh.

       

        12b) Nếu cho rằng ứng-cử-viên chưa quan-trọng bằng chức-vụ đắc-cử, th́ chính Ông Obama là tổng-thống đương-nhiệm của siêu-cường Hoa-Ḱ mà h́nh-ảnh của tổng-thống ấy cũng đă và đang bị in lên trên các cuốn giấy dùng để lau chùi hậu-môn.  (Dẫn-chứng:)

 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_Smith_Company

 

        13/ Như thế, người xem việc bôi bẩn h́nh-ảnh của người khác là một “trò đùa tinh nghịch, tinh quái; trò chơi khăm, chơi xỏ, chơi ác cho vui” (prank) mà các diễn-viên hài-kịch và các nhà b́nh-luận thời-sự đă “chơi” các chính-trị-gia từ nhiều thế-kỉ qua.  Và các nhân-vật “bị chơi” như thế vẫn xem đó là chuyện đùa, không đáng quan-tâm.

       

        14/ V́ chỉ chú-trọng “điều-kiện căn-bản” ấy, và “tin phối kiểm của ban An Ninh Nội Chính (Xem Mục 21/) nên Ô. Đào Minh Quân đă bị ba ông Nguyễn Hiệp, Trần Đ́nh Thanh, và Nguyễn Linh [có bản ghi là Nguyễn Ngọc Linh], xâm-nhập vào hội CPVNQGLT để thao-túng nội-bộ, và “đã giả lệnh của Tổng Thống Barrack Obama truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân (theo “Thông Báo Số: 0014-30092015/VPTT Ngày 30/9/2015 của hội ấy!)

 

        15/ Theo “Sắc-Lệnh Khẩn Nr.001/SLK-CP.QGVNLT Ngày 08/09/2015” của CP.QGVNLT, th́ “Mr. Đào Minh Quân trước kia là TT. CPQGLT-VNCH đă bị cách chức từ ngày: 22/08/2015 & bị gặch tên không c̣n trong CP.QGVNLT”, và thành-phần lănh-đạo mới là:

“Ngài Hiệp Nguyễn [Nguyễn Hiệp]= Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời); 

Ngài Thanh Đ́nh [Trần Đ́nh Thanh]= Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH”

 

        16/ Thế th́ đây là một cuộc đảo-chánh nội-bộ, Ô. Đào Minh Quân bị cách chứcsa-thải, chứ không có vấn-đề giả lệnh của Tổng Thống Barrack Obama truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân” ǵ cả.  Ô. Đào Minh Quân đề-cập “lệnh của Tổng Thống Barrack Obama” trong vụ này, chứng-tỏ ông ta là tên nô-lệ ngoại-bang, tự tưởng là ḿnh được tổng-thống nặn ra, nên bị sa-thải (mà gọi là truất phế cho oai) cũng phải do lệnh của tổng-thống !

 

        17/ Về Ô. Nguyễn Hiệp nêu ở Mục 14/ và 15/ th́, trước khi đảo-chánh Ô. Đào Minh Quân, Ô. Hiệp đă được Ô. Quân tin dùng, phong cấp đại-tá.  Đại-Tá Nguyễn Hiệp cùng Trung-Tướng Nam Sơn giới-thiệu với Ô. Quân một người tên là Nguyễn Đ́nh Thanh, và Ô. Quân đă cử Ô. Thanh qua làm Đại Biểu Chính Phủ tại Đức!  Sau đó mới khám-phá ra Ô. Thanh là cán-bộ VC (?), nên Ô. Đào Minh Quân đă trục-xuất Ô. Thanh ra khỏi hội CPQGVNLT.  Đó là kết-quả của điều-kiện đạp mặt HCM và tài-năng của ban An Ninh Nội Chính!

 

 

II. Đưa “Đại Tướng” Lê Văn Dũng về làm

Tổng Trưởng Quốc Pḥng của CSVN

 

        21/ Ngày 29/06/2015, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của Ô. Đào Minh Quân đă ra Thông Báo:

 

        “...Theo tin phối kiểm của ban An Ninh Nội Chính/ CPQGVNLT thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước.

        Để tránh nội loạn, Thủ Tướng Đào minh Quân đã mời Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh...

 

        22/ Vậy, yêu-cầu Ô. Đào Minh Quân thông-báo tiếp cho mọi người biết:  Ông Lê Văn Dũng là ai? được ai (thẩm-quyền nào) thăng cấp đại-tướng, ở đâu, vào ngày giờ nào, căn-cứ vào thành-tích ǵ?  Sau “tin phối kiểm” của “ban An Ninh Nội Chính” (rằng Phùng Quang Thanh đă chết), c̣n có những “tin phối kiểm” nào khác nữa?  Việc Lê Văn Dũng thay thế Phùng Quang Thanh đă diễn ra như thế nào, kết-quả ra sao?  Và nhất là hiện nay “đại tướng” Lê Văn Dũng làm ǵ? ở đâu?

 

 

III. Chấp Thuận cho Hoa-Ḱ và Đồng Minh Tuần Tra

Trong Hải Phận Việt Nam

 

        31/ Ngày 28/10/2015, VPTT/CPQGVNLT (Văn Pḥng Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời) đă phổ-biến một bản Tường Tŕnh:

        Ngày 23/10/2015: Thủ Tướng họp riêng với các giới chức Việt Nam thân cận để cho biết và lắng nghe ư kiến về việc tàu chiến Hoa Kỳ sẽ tiến vào hải phận Việt Nam, nơi Tàu Cộng đang xâm chiếm trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

        Ngày 24/10/2015: CPQGVNLT họp Nội Các do đến chiều cùng ngày th́ Thủ Tướng quyết định CHẤP THUẬN CHO HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH TUẦN TRA TRONG HẢI PHẬN VIỆT NAM và Thủ Tướng ban hành Sắc Lệnh số 002/25102015/TT lúc 23:00 cùng ngày.

        Ngày 25/10/2015: Sác Lệnh số 002/25102015/TT 5 được khẩn cấp chuyển đến Trung Tướng Quách Thế Hùng để dịch thuật và hoàn tất lúc 1:30 rạng sáng ngày 25/10/2015 để gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ lúc 2:00 giờ sáng và sau đó thông báo đế các giới chức liên hệ.

 

        32/ Quyết-định điều-động Hải Quân Hoa-Ḱ tuần-tra trong ṿng 12 hải-lí quanh các ḥn đảo nhân-tạo của Tàu Cộng là kết-quả của một quá-tŕnh suy-tính có tầm chiến-lược toàn-cầu của các bộ óc siêu-việt, cuối-cùng đă được báo-chí loan tin vào ngày 02/10/2015 rồi (thí-dụ:)

In South China Sea, a Tougher U.S. Stance

Rejecting China’s “Great Wall of Sand,” the U.S. Navy will patrol near man-made islands constructed by Beijing.

Now, the administration is preparing to endorse what the military calls enhanced “freedom of navigation operations,” which would have American ships and aircraft venture within 12 nautical miles of at least some artificial islands built by Beijing.”  (Nguồn:)

http://foreignpolicy.com/2015/10/02/in-south-china-sea-a-tougher-u-s-stance/

 

        33/ Hoa-Ḱ đă thực-hiện việc đó, báo-chí đă loan tin (thí-dụ:)

Ngày 12/10/2015:

http://atimes.com/2015/12/another-us-patrol-in-south-china-sea-unlikely-this-year/

 

        34/ Hơn hai tuần sau Ô. Đào Minh Quân mới biết việc đó, nên vào ngày 28/10/2015 mới vội “tường tŕnh” bịa chuyện là ḿnh đă họp “nội các” và kí “sắc lệnh” số 002/25102015/TT vào ngày 25/10/2015cho phépHoa-Kỳ hành-động như thế, trong lúc tin-tức đă tiết-lộ chuyện đó từ ngày 02/10/2015, chậm nhất là từ ngày 12/10/2015 rồi.

 

        35/ Sau đây là “sắc lệnh” của Ô. Đào Minh Quân chấp thận cho Hoa Kỳ và Đồng Minh Tuần Tra trong Hải Phận Việt Nam:

        “... tôi xin toàn dân ủng hộ ba (3) quyết định sau đây:

        1- Chấp thuận cho hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam...

        3- Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng, bảo vệ chủ quyền của Việt Namtuân hành sự điều động của CPQGVNLT do tôi lănh đạo... ”

        Đây rơ-ràng là một lá đơn của Ô. Đào Minh Quân xin đồng-bào Việt-Nam ủng-hộ 3 quyết-định của ông ta, nhưng chưa thấy đồng-bào trả lời thế nào th́ ông ta đă ban-hành sắc-lệnh (là một quyết-định ở cấp tối-cao trong nước), mà lại quyết-định rằng hải-quân Hoa Kỳ và các nước đồng-minh phải tuân hành sự điều động của ông ta!  (Nguồn:)

http://www.chinhphuquocgia.com/413410374

 

 

IV. Được Tổng-Thống Clinton công-nhận là

thủ-tướng của Việt Nam

 

        41/ Việc Ô. Đào Minh Quân lừa-gạt người kém tiếng Anh đă bắt đầu từ lâu, đặc-biệt với vụ gọi-là Tổng-Thống Clinton gửi thư cho ḿnh vào ngày 28/1/1994.

        Nguyên-văn bức thư viết như thế này:

 

____________________________________________

 

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

 

January 28, 1994

 

Mr. Dao Minh Quan

Provisional National

          Government of Vietnam

Post Office Box 2807

Anaheim, California 92814

 

Dear Dao:

 

          Thank you for your comments about America's foreign policy.  The end of the Cold War presents our country with extraordinary opportunities for economic renewal.  But those opportunities are directly related to the development of democracy, human rights, and free market economies in countries throughout the world.

 

          My Administration will remain committed to the defense of freedom and the promotion of democracy.  Democracy abroad protects our own economic and security interests at home.  At a time when many countries are torn by conflicts, we all must work together to build a safer, more prosperous, and more democratic world.

 

          I appreciate your concern about this important issue.

 

Sincerely,

 

Bill Clinton

____________________________________________

 

        42/ Nội-dung bức thư là để cám ơn Ô. Đào Minh Quân v́ đă phát-biểu í-kiến tán đồng chính-sách đối-ngoại của Hoa-Ḱ [cũng như trả lời bất-cứ người nào đă gửi thư đến, theo lối xă-giao và tâm-lí-chiến]; và ghi là “Kính gửi Ông Đào Minh Quân”, ở địa-chỉ “Provisional National Government of Vietnam” (như một tên hiệu), chứ không có chữ “Prime Minister [of the]” (Thủ Tướng [của]) CPQGVNLT, và nhất là không có chữ nào đề-cập đến chức-vụ hoặc vai tṛ ǵ của Ô. Đào Minh Quân cả.  (Vả lại, 2 chữ “Dear Dao”, thay v́ “Dear Quan” chứng-tỏ là người-gửi xem thường người-nhận).  Thế mà Ô. Đào Minh Quân đă tuyên-bố rằng:  Ngày 28/01/1994, Tổng Thống Bill Clinton đă chính thức gửi công hàm đầu tiên nh́n nhận Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CP/QGVNLT) và vai tṛ của Thủ Tướng Đào Minh Quân.  (Nguồn:)

http://www.phamvanlong.com/151332774#page-comments   (Đoạn 23.9)

 

        43/ Sau cái năm 1994 ấy, Hoa-Ḱ (chính là Tổng-Thống Clinton) đă quang-minh chính-đại b́nh-thường-hóa liên-hệ ngoại-giao với CH/XHCN/Việt Nam vào ngày 11/7/1995.

         

 

V. Được Tổng-Thống Bush chúc mừng hội

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

 

        51/ Năm 2005, Ô. Đào Minh Quân làm cái ǵ đó có gửi Thư Mời Tổng-Thống Bush đến tham-dự.

 

        52/ Sau đây là thư trả lời của Ṭa Nhà Trắng:

  

 

        53/ Nội-dung (con dấu Bưu-Điện: 28 June 2005):

        [K/g] CPQGVNLT

 

        Ṭa Bạch Ốc

        Cám ơn quư vị đă có hảo-ư gửi thư mời Tổng-Thống Bush.  Do thủ-tục kiểm-soát thư-từ, văn-pḥng chúng tôi đến nay mới nhận được thỉnh-cầu ấy của quư vị.

        Tôi xin lỗi v́ chúng tôi đă không hồi-âm kịp trước buổi lễ của quư vị.

        Cám ơn quư vị đă thông-cảm cho.

 

        Tổng-Thống (Bush) gửi đến quư vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

 

        Kính chào,

        Melissa S. Bennett

        Trợ-Tá về Diện-Kiến và Thời-Dụng-Biểu

 

        54/ Đó là những câu thường dùng, mẫu thư xă-giao theo thông-lệ, chứ có ǵ mà Ô. Đào Minh Quân khoe rằng đă được Tổng-Thống Bush chúc CPQGVNLT thành công tốt đẹp nhất.  (Nguồn:)

http://www.phamvanlong.com/148838453  

 

 

VI. Được Chủ-Tịch Hạ-Viên Hoa-Ḱ

Gửi Thư cho Thủ Tướng Quân

 

        61/ Ô. Đào Minh Quân khoe là vào ngày 29/10/2015 ông ta có nhận được một vi-thư (email) của Ông Paul Ryan, Chủ-Tịch Hạ-Nghị-Viện Hoa-Ḱ, xin tiền yểm trợ, trong đó có ghi ở phần mở đầu là “Thưa Thủ Tướng Quân” và ở phần kết-thúc là “Cảm ơn sự ủng hộ của Thủ Tướng Quân”.

 

        62/ Ngày 29/10/2015 là ngày Ông Paul Ryan được bầu và trở thành Chủ-Tịch Hạ-Nghị-Viện Hoa-Ḱ.  (Nguồn:)

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ryan

 

        63/ Các nhân-vật dân-cử (từ tổng-thống trở xuống), cũng như các tổ-chức xă-hội, thiện-nguyện, v.v... đều có ít nhất là một Ban phụ-trách quyên tiền.  Họ lập danh-sách cảm-t́nh-viên, và ḍ qua Internet, ghi vào sổ danh-tính và địa-chỉ (với số điện-thoại, email...) của những người khác mà họ thấy được, rồi dựa vào đó mà liên-lạc xin yểm-trợ tiền (donation).  Nếu Ô. Đào Minh Quân được lọt vào danh-sách đó, th́ hẳn ông ta đă từng nhận được nhiều email (vi-thư) của nhiều người khác, xin tiền kiểu đó.  Người phụ-trách dùng một công-cụ gọi là “Mail Merge”, để máy tự-động điền tên, địa-chỉ, cách chào-hỏi/xưng-hô, lần-lượt vào mỗi bức thư gửi cho từng người (mass mailin= gửi thư hàng loạt).  Ô. Đào Minh Quân tự-xưng là “Prime Minister Quan” và được ghi nhận như thế th́ người ta điền vào đoạn đầu và đoạn cuối bức thư như thế, như một cái tên, cái hiệu, chứ không phải là chức-vụ.  (Đối với người , “Prime Minister Quan” nghĩa là thủ tướng họ Quân, [đáng lẽ phải là Prime Minister Đào], là một sự xúc-phạm trong việc xưng hô).  T́nh-cờ nhằm vào ngày 29/10/2015, chứ vào ngày đó, Ô. Đào Minh Quân thử đặt ḿnh vào hoàn-cảnh của Ông Paul Ryan, bận-rộn túi-bụi tại Hạ-Viện, đương-nhân đâu có cơ-hội và th́-giờ mà gửi emails xin tiền đến nhiều (triệu) người.  

 

        64/ Tôi nhớ năm 1954, tôi được động-viên chuyên-môn vào làm việc tại Pḥng V Bộ Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu đóng trong Đại-Nội Huế.  Một hôm có dăm anh+chị+em văn-nghệ-sĩ gặp nhau tại bàn-giấy của họa-sĩ Lê Văn Sắc, anh Sắc đưa cho mọi người xem một văn-bản có đóng dấu đỏ của chính-quyền địa-phương, tôi đọc thấy đại-ư như sau:

 

         Quốc-Gia Việt-Nam

         Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục

 

         Sài-G̣n, ngày... tháng... năm 1954

         

         Kính gửi Ông Lê Văn Sắc, địa-chỉ...

         Bộ tôi trân-trọng phúc-đáp thư ông đề ngày...

         Trường-hợp của ông, đă tốt-nghiệp Cử-Nhân Văn-Chương Pháp tại Trường Đại-Học Paris, niên-khóa...

         Nay ông muốn đổi lấy bằng Cử-Nhân Văn-Chương Việt-Nam, th́...

 

         Tổng-Trưởng Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục,

         Kư tên: Vương Quang Nhường (và đóng dấu)

 

         Phía dưới là Trích Sao Y Nguyên Văn, do Quận-Trưởng Cảnh-Sát Quận Thành-Nội kí tên (và đóng dấu đỏ cùng dán con tem thuế lệ-phí).

         V́ tôi nguyên làm việc ở cơ-quan Cảnh-Sát nên tôi biết rơ chuyện đó: nhân-viên phụ-trách chỉ việc chép i nguyên-văn câu viết trong thư của Ông Lê Văn Sắc ([Tôi] đă tốt-nghiệp Cử-Nhân Văn-Chuong Pháp tại Trường Đại-Học Paris...) mà thảo văn-bản trả lời, rồi Ông Sắc lại trích sao đoạn ấy mà xin thị-thực, nên anh+chị+em tin rằng anh ấy đă đậu Cử-Nhân Văn-Chương Pháp thật!

 

         Trường-hợp Ô. Đào Minh Quân cũng thế.  Ô. Quân viết thư xưng ḿnh là Thủ Tướng, CPQGVNLT, nên nhân-viên văn-pḥng của các quan-chức nhận thư cũng chép lại i câu đó trong thư trả lời...

 

 

VII. Thăng cấp cho cựu Tư-Lệnh

Không-Quân VNCH

 

        71/ Ngày 18/6/2015, hội của Ô. Đào Minh Quân phổ biến “Thông Báo Tin Vui” rằng Cựu Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa:  Chuẩn Tướng Huỳnh Hữu Hiền đã tham gia trong CPQGVNLT.

 

        72/ “Tin Vui” ấy có nghĩa là cựu Đại-Tá Huỳnh Hữu Hiền đă tham gia hội CPQGVNLT của Ô. Đào Minh Quân, và nhờ tham gia vào đó nên được thủ tướng của hội ấy thăng cấp lên chuẩn tướng!

 

        73/ Hậu-quả, Tổng Hội Không Lực VNCHHội Ái Hữu Không Quân VNCH miền Trung CA đă phải ra Thông Báo cải chính và gởi văn thư phản đối về việc họ đă lạm dụng tên tuổi của Niên Trưởng Hiền để đánh lừa cộng đồng Tỵ nạn Việt Nam của chúng ta và để đánh bóng cái danh xưng của họ.  (Nguồn:)

https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kqvnchhn/ktkh_yedZVQ

 

 

VIII. Trao Bằng Tưởng Lục cho

cố Tổng-Thống Nixon

 

        81/ Ngày 15/10/2010, Thiếu Tướng Nguyễn Nam Sơn, đại diện cho Quân Lực của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, trao bằng Tưởng Lục cho cố Tổng Thống Richard Nixon tại Thư Viện Nixon (mất ngày 22/4/1994). 

 

        82/ Tôi đă cố t́m nhưng chỉ thấy tổng-thống và các thượng-cấp cấp bằng tưởng-lục cho người sống (lẫn người chết) nhưng không có thủ-tướng chính-phủ dởm nào [mà có đủ tư-cách] cấp bằng tưởng-lục (ban khen?) cho một tổng-thống đă qua đời từ lâu (chỉ có tôn-vinh, chiêm-ngưỡng, tưởng-niệm... mà thôi.)

 

 

IX. Được Lữ Đoàn Trừ Bị Liên Hiệp Quốc

đón tiếp tại Canada

 

        91/ Ngày 11/9/2015, “Lữ Đoàn T́nh Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada trong 4 ngày, từ 4/9/2015 cho đến 8/9/2015.”  (Nguồn:)

https://www.youtube.com/watch?v=gduo6p6VmVo&feature=youtu.be

 

        92/ Trong video, người xem đọc thấy một hàng chữ lớn trên bích-chương: “Lực Lượng Trừ Bị Liên Hiệp Quốc chào mừng thủ tướng Đào Minh Quân”, và nh́n thấy dăm nam nữ thành-viên mặc quân-phục đội mũ-nồi (beret) màu xanh.

 

        93/ Tôi đă t́m hiểu th́ được biết Liên Hiệp Quốc không có một lực-lượng trừ-bị nào cả, chỉ khi nào cần th́ huy-động lực-lượng tại-ngũ của một số quốc-gia hội-viên mà thôi, và khi đó th́ lực-lượng ấy đội mũ-sắt (hetmet) màu xanh.  Website của LHQ viết rơ:  We do not have a standing reserve.  United Nations military personnel are the Blue Helmets on the ground.”  (Nguồn:)

http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military/

 

        94/ Về bộ quân-phục mà các đương-nhân trưng-diện, nó giống với bộ đồng-phục của một số sĩ-quan của cái-gọi-là “lính Nhà Đ̣n” ở .  Nguyên ở mới có một tổ-chức mang tên là “United States VolunteersJoint Services Command (USV-JSC)”, được dịch mù-mờ là “Bộ Tư-Lệnh Phối-Hợp T́nh-Nguyện–Trừ-Bị Hoa-Kỳ.”  Đúng ra, đó là lực-lượng dùng để tăng-cường cho các đơn-vị tại-ngũ cũng như trừ-bị trong 2 lănh-vực:  làm t́nh-nguyện-viên được huấn-luyện và mặc đồng-phục để thực-hiện lễ-nghi quân-cách trong dịp tống-táng các cựu-quân-nhân ở nghĩa-trang quốc-gia hay địa-phương, và bổ-sung vào nhân-lực cần-thiết theo nhu-cầu của nhà chức-trách hữu-quan trong việc giải-quyết t́nh-huống khẩn-cấp dân-sự.  (Nguồn:)

http://www.usvjsc.org/pages/home.html

 

        95/ Thế nhưng Ô. Đào Minh Quân lại đưa một số “lính Nhà Đ̣n” ấy của qua Ca-Na-Đa đóng vai Lữ Đoàn T́nh Nguyện/Trừ Bị Liên Hiệp Quốc để tiếp đón ông ta!

 

 

X. Được Liên-Hiệp Âu-Châu công-nhận

 

        10a/ Về việc thỉnh-cầu Liên Hiệp Âu Châu can-thiệp chấm dứt các thảm-nạn ở Việt-Nam, cơ-quan ấy đă trả lời như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussels, ngày 17/4/2013

Kính gửi Ông Đào Minh Quân

 

Thưa Thủ Tướng Đào Minh Quân,

Chúng tôi đă nhận được thư của ông đề ngày 13/3/2013 gửi đến Chủ Tịch Vam Rompuy về vấn-đề Việt Nam.

 

Thay mặt Ông Rompuy chúng tôi cám ơn ông và đoan chắc với ông rằng ông ấy đă đọc thư của ông với sự quan tâm.

 

Liên Hiệp Âu Châu cam kết đẩy mạnh tiến-tŕnh dân-chủ, nhân-quyền, và pháp-trị, ở cả trong các nước thành-viên của ḿnh lẫn ở khắp nơi trên thế-giới.

 

Trong bối-cảnh này, chúng tôi gửi kèm theo đây 2 bản kiến-nghị vào ngày 16/4 vừa rồi để xin Nghị-Hội Âu-Châu thông-qua Nghị-Quyết liên-quan đến các trường-hợp vi-phạm nhân-quyền, các nền dân-chủ và pháp-trị; chúng có thể đáng được ông lưu-tâm.

 

Thay mặt Ông Vam Rompuy, chúng tôi nhân dịp này chúc ông mọi sự tốt đẹp nhất trong những nỗ-lực của ông trong tương-lai.

 

Chân thành chào ông,

Kư tên: Gérard Dejoué

 

        10b/ Đó là nội-dung bức thư của văn-pḥng Liên Hiệp Âu Châu gửi Ô. Đào Minh Quân, như một cá-nhân hay một hội-đoàn nào đó, chứ không đề-cập ǵ đến cả một thủ tướng của cả một chính phủ của cả một quốc gia.  Thế nhưng Ô. Đào Minh Quân khoe rằng ông ta và hội CPQGVNLT đă được Hoa Kỳ giúp đỡ và 28 quốc gia Liên Minh Châu Âu hỗ trợ để Đối Đầu với tà quyền Việt Cộng.

 

 

XI. Kiện CSVN ra Ṭa H́nh-Sự Quốc-Tế

 

        11a/ Trên Website của hội CPQGVNLT được nhật-tu vào ngày 30/4/2016, Ô. Đào Minh Quân ghi hàng chữ lớn là “Đơn kịên CSVN do CPQGVNLT sẽ đ̣ê nạp Tòa Hình Sự Quốc Tế ṭai Tây Ban Nha (Span)” (đúng ra tên tiếng Anh của Tây Ban NhaSpain.)

 

        11b/ Mở đầu là “Complaint Vietnam Communist Crimes” (đúng ra phải có giới-từ against sau chữ Complaint.)  Đơn này được ghi: “California the 1st March, 2014 No: 0002-B-0103-2014/VPTT/KCSVN tức là viết từ 1/3/2014, đề gửi Tribunal Penal – Belgique à Bruxelles –SPF Justice – 115 Bld De Waterloo – 1000 Bruxelles (Belgique).  Dưới cùng là đơn ghi California the 16th February, 2013 No: 0002-1602/VPTT/KCSVN-2013, đề gửi The International Criminal Court Po Box 19519 2500CM, The Hague (The Netherlands).  (Nguồn:)

http://www.chinhphuquocgia.com/169176509

 

        11c/ Đây là thư trả lời của Ṭa Án H́nh-Sự Quốc-Tế:

  

 

 

        The Hague, ngày Thứ Năm 13/8/2015

 

Kính Ông/Bà,

        Thay mặt Ngài Công-Tố-Viên, tôi xin cám ơn Ông/Bà về những tin-tức mà chúng tôi nhận được ngày 29/04/2015.

        Tôi nhận thấy tài-liệu của Ông/Bà liên-quan đến những vấn-đề mà về căn-bản th́ có tính-cách tương-tự với thực-chất của các vấn-đề mà Ông/Bà đă gửi đến Ngài Công-Tố-Viên lần trước rồi.  Trong thư hồi-âm đề ngày 09/09/2013, chúng tôi...

 

        11d/ Thế là Ṭa Án H́nh-Sự Quốc-Tế đă trả lời cho Ô. Đào Minh Quân từ ngày 09/09/2013 rồi, nhưng không thấy ông ta phổ-biến nội-dung.  Hơn nữa, trong văn-bản này, họ xem Ô. Đào Minh Quân như một người nào đó mà thôi (không biết là đàn-ông hay đàn-bà), chứ không gọi ông ta là thủ-tướng hay viên-chức của chính-phủ nào hết.  Điểm chính là họ không cho biết họ sẽ làm ǵ, chứ nếu có th́ hẳn ông ta đă phổ-biến ra rồi.

       

 

XII. Được Chính Phủ Hoa Kỳ và 

Các Nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực Vinh Danh

 

        12a/ Ngày 5-5-2016, cái-gọi-là “Quoc Gia Viet Nam <btlcltq@gmail.com>” đă phổ-biến một email với tiêu-đề Hoa Kỳ Vinh Danh Thủ Tướng Đào Minh Quân và nội-dung là “Các nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực (Government Impact) tham dự Đại Lễ tại Quận Cam-California ngày 30/04/2016: Chính Phủ Hoa Kỳ (đến quận Cam để) vinh danh 25 năm phục vụ cộng đồng và lănh đạo công cuộc đấu tranh giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam của Thủ Tướng Đào Minh Quân...”.  (Bỏ tiền ra đăi người ta để mua danh, mà lại móc thêm là) “... trước khi Tổng Thống Obama sẽ thăm Việt Nam ngày 22.05.2016”!  

         Đây là sự-việc mới nhất nên tạm dùng nó để xem chân-tướng của Ô. Đào Minh Quân.  (Nguồn:)

https://youtu.be/5B5SJg_f4zA?t=197

        12b/ Qua băng video tường-thuật kể trên th́ thấy địa-điểm tổ-chức cái-gọi-là Đại Lễ ấy là một nhà hàng giữa dăy cửa hàng thương-mại Việt-Nam, bên ngoài có treo băng vải (cũng như vào hầu hết các dịp khác, phơi bày tŕnh-độ tiếng Anh mít đặc của cả một chính-phủ tự khoe là đă hoạt-động suốt 25 năm qua tại Hoa-Kỳ) như sau:

WELCOME

United State and Vietnam Delegates

Honor Prime Minister Đào Minh Quân

         (Chữ State viết ở số ít [không phải States] tức là Hiệp-Chủng-Quốc hay Liên-Bang Hoa-Kỳ mà chỉ có một Bang; và chữ Honor [không phải To Honorhoặc Honoring] nằm sống-sượng trước mắt mọi người.) 

 

 

         12c/ Phái-Đoàn Chính Phủ Hoa KỳCác nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực” đến để vinh danh Thủ Tướng Đào Minh Quân” mà phải đến trước; c̣n Thủ Tướng” Đào Minh Quân th́ đến sau, có Toán rước cờ dẫn đầu với 2 lá quốc-ḱ Hoa-Kỳ Việt-Nam Cộng-Ḥa tiến vào hội-đường”, nhưng các khách mời trong đó vẫn ngồi tỉnh bơ chứ không đứng dậy chào kính hay chú ư ǵ cả! 

  

 

         12d/ Ngoài băng video ra, hội của Ô. Đào Minh Quân c̣n phổ-biến trên Internet một bài Tường trình Lễ Vinh Danh Ngài Đào Minh Quân Thủ Tướng CPQGVNLT”.  (Nguồn:)

https://waymy0778.wordpress.com/2016/05/03/tuong-trinh-lẽ-vinh-danh-ngai-dao-minh-quan-%20thủ-tuong-cpqgvnlt/

         Trong bài tường tŕnh này, các chi-tiết về các nhân-vật tham-dự khác với những câu phụ-đề trên băng video. 

         Theo bài tường tŕnh, đây là các vị thượng khách Hoa Kỳ đến từ Ṭa Bạch Ốc, Các ngài đại diện cho chính phủ và những nhà tài phiệt Hoa Kỳ:

 

1– Ngài Jim Dantona, President of Government Impact, tạm dịch là chủ tịch ủy ban Siêu quyền lực trung ương Hoa Kỳ [Ngài giới thiệu các vị thượng khách trong phái đoàn Hoa Kỳ:]

2– Ngài David Roberti, President of California Senate, tạm dịch Chủ tịch Thượng Viện tiểu bang California.

3– Ông Alex Padilla, Secretary of California State, tạm dịch Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiểu bang California.

4– Ông Jim Dantona Jr., chief of Staff of Los Angeles City, tạm dịch Chánh Văn Pḥng thành phố Los Angeles, California.

5– Ông Leonard Stack, President Casino & Gamming Resort Corp., tạm dịch Chủ Tịch đại công ty Du Lịch và Casino.  (Gaming mà Ô. Đào Minh Quân chép là Gamming!)

6– Ông Nury Matinez, Los Angeles Councilman, tạm dịch Trưởng pḥng Hành chánh Los Angeles.

(Nguồn:)

https://waymy0778.wordpress.com/2016/05/03/tuong-trinh-lẽ-vinh-danh-ngai-dao-minh-quan-%20thủ-tuong-cpqgvnlt/

 

        12e/ Tôi bèn t́m hiểu th́ được biết Sự Thật:

 

1. Về “Ngài Jim Dantona, President of Government Impact” (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là chủ tịch ủy ban Siêu quyền lực trung ương Hoa Kỳ):  Không biết Ô. Đào Minh Quân lấy từ đâu ra 2 chữ Government Impact!  Ông Jim Dantona là Chủ-Tịch tổ-chức “Governmental Impact,” ở Simi Valley (nam Cali), một công-ty tư-vấn cho các chính-trị-gia nào muốn đến với chính-quyền/quần-chúng; đạt kết-quả là ứng-viên được đắc-cử, dự-luật được thông-qua, kế-hoạch được tài-trợ, sự-nghiệp được tôn-vinh, v.v...  (Nguồn:)

http://www.govimpact.com/

        Ô. Đào Minh Quân và cả “chính phủ” của ông ta, v́ “mù chữ” (không phân-biệt được “Government với Governmental), chỉ nghe người ta nói về Hội Tam Điểm, về một Siêu Quyền-Lực đằng sau/bên trên chính-phủ Hoa-Ḱ, nên gặp công-ti Governmental Impact (tức là [nỗ-lực vận-động để có] ảnh-hưởng, tác-động bên trong chính-quyền các cấp) đă vội cho rằng đó là Government Impact (tức là [quyền-năng/thế-lực] ảnh-hưởng, tác-động vào/xuống Chính Phủ [Liên Bang Hoa Ḱ]), liền níu vào đó như là ḿnh đă nắm được “Chủ Tịch Siêu Quyền Lực”!

        Qua băng video, Ô. Đào Minh Quân cho chú-thích: “Hon. Jim Dantana President of Government Impact present the Resolution from California State and the best wished from President and Vice-President to Prime Minister Đào Minh Quân:  (Động-từ present phải ở ngôi thứ 3 số ít là presents, chữ wished phải là danh-từ số nhiều tức wishes.)  Mấy chữ President and Vice-President ở đây là Chủ-Tịch và Phó Chủ-Tịch của Công-Ty ấy, chứ không thể lập-lờ là Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống Hoa-Kỳ đâu, mà Ô. Đào Minh Quân bảo là phái-đoàn chính phủ Hoa Kỳ đến từ Hoa Thịnh Đốn!  

         

2. Về Ngài David Roberti, President of California Senate (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là Chủ tịch Thượng Viện tiểu bang California):  Ông David Roberti là người thứ 45 trong số 50 người, Xử-Lư Thường-Vụ (Pro Tem= Pro Tempore; không phải Pro Team như câu phụ-đề trong video) chức-vụ Chủ-Tịch Thượng-Viện Bang California từ 30-11-1981 đến 31-1-1994.  Năm 2001 ông ấy có ra ứng-cử vào ghế Nghị-Viên Thành-Phố Los Angeles nhưng thất-cử.  Tóm lại, hiện nay ông ấy không đại-diện ǵ cho Thượng-Viện California, huống ǵ chính-phủ Hoa-Kỳ!  (Nguồn:)

https://en.wikipedia.org/wiki/President_pro_tempore_of_the_California_State_Senate   

 

3. Về Ông Alex Padilla, Secretary of California State” (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiểu bang California):  Đúng ra, chức-vụ Secretary of California State không phải là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của Bang California, v́ chữ Secretary ở đây không hẳn là Bộ-Trưởng, và Department ở đây cũng không hẳn là Bộ” (Không có Department of State/State Department” [Bộ Ngoại-Giao] ở Bang California).  Chức-vụ này coi về bầu-cử, doanh-nghiệp, tập-đoàn, văn-khố, viện bảo-tàng... (tôi chưa t́m ra chữ nào để dịch cho đúng.)  (Nguồn:)

https://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_of_State_of_California

 

4. Về Ông Jim Dantona Jr., chief of Staff of Los Angeles City (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là Chánh Văn Pḥng thành phố Los Angeles, California”):  Ông Jim Dantona trẻ là văn-pḥng-trưởng của nghị-viên Khu-Vực 6 của Hội-Đồng Thành-Phố Los Angeles, mà nghị-viên ấy là Bà/Cô Nury Martinez.  Tiếng Anh gọi nữ-nghị-viên ấy là councilwoman, nhưng tiếng Anh của Ô. Đào Minh Quân th́ gọi bà/cô ấy là ông (Councilman).  Chánh Văn-Pḥng của một nghị-viên thuộc Hội-Đồng Thành-Phố mà lẫn-lộn với Chánh Văn Pḥng của Ṭa Thị-Chính/thành phố!  (Nguồn:)  

http://www.nury-martinez.com/jim_dantona

http://www.dailynews.com/government-and-politics/20151130/la-city-hall-aide-jim-dantona-withdraws-from-senate-district-27-race

 

5. Về Ông Leonard Stack, President Casino & Gamming Resort Corp. (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là Chủ Tịch đại công ty Du Lịch và Casino):  Phải chăng, theo Ô. Quân, các trùm đổ-bác, đều là Siêu Quyền-Lực hay các nhà Tam-Điểm?  

 

6. Về Ông Nury Matinez, Los Angeles Councilman” (mà Ô. Đào Minh Quân dịch là Trưởng pḥng Hành chánh Los Angeles):  

         Trước hết, Councilman mà dịch là Trưởng pḥng Hành chánh th́ hết nước nói (phi-ni-lô-đia)!  Tôi không biết là do nhà văn Trúc Lâm, tác-giả bài tường-thuật, hay là do Trung Tướng Quách Thế Hùng (người dịch Sác Lệnh cho phép Hải Quân Hoa Kỳ và đồng-minh tuần-tra Hải Phận Việt Nam) dịch thuật” như thế.

         Vả lại, Nury Martineznữ Nghị-Viên (Councilwoman) đại-diện Khu-Vực 6 trong Hội-Đồng Thành-Phố Los Angeles, như đă đề-cập ở Mục 4. về phần Ông Jim Dantona Jr.”  (Nguồn:)

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-martinez-wins-los-angeles-6th-council-district--20130723-story.html

 

7. Qua băng video th́ không thấy có “Ông Nury Matinez, Los Angeles Councilman” lên diễn-đàn, nhưng lại có Billionaire Frank Marasco President and CEO West High Yield Resources Ltd.trong buổi lễ. 

        Ông Frank Marasco, Jr. là sáng-lập-viên kiêm giám-đốc điều-hành nhiều công-ti, doanh-nghiệp lớn, có trụ-sở chính tại Calgary, Tỉnh-Bang Alberta, Gia-Nă-Đại.  Không biết Ô. Đào Minh Quân dựa vào đâu mà gọi ông ấy là tỷ phú (Nguồn:)

http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=20522992&privcapId=26340727  

 

         12f/ Đó là những nhân-vật mà Ô. Đào Minh Quân xem là “Các nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực (Government Impact) tham dự Đại Lễ tại Quận Cam-California ngày 30/04/2016:  Chính Phủ Hoa Kỳ (đến Quận Cam để) vinh danh” ông ta và hội Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thờicủa ông ta; nhưng thật-sự là Ô. Quân đăi tiệc họ, trao quà lưu-niệm cho họ để mà mắt họ, mua chuộc họ, trong khi chưa biết về họ rơ-ràng.

 

 

XIII. Sơ-Kết

 

        13/ Chuyện Ô. Đào Minh Quân là một chuyện dài, quá dài; tôi chỉ tạm-thời ghi-nhận vài điểm quan-trọng:

 

        1) Gốc-gác của Ô. Đào Minh Quân:

       

        Nguyên cái tổ-chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” do Ông Nguyễn Trân làm thủ-tướng.  Ngày 16-2-1991, Ô. Nguyễn Trân từ-nhiệm và Ông Đào Minh Quân thay-thế.  Lúc ấy Ô. Quân là Chủ Tịch “Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ”.

        Ngày 30-6-2002, “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” đưa Ô. Nguyễn Hữu Chánh (sau khi gia nhập “Phong Trào Tân Dân Chủ”) ra thành lập một chính phủ thứ hai mang tên “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” giả tạo.

        Do đó, “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” của Ô. Nguyễn Hoàng Dân sau đó phải chuyển qua cho Ô. Nguyễn Hữu Chánh, và đă giải tán vào ngày 17-8-2008.

 

        Như thế tức là Ô. Nguyễn Hữu Chánh có nằm trong tổ-chức của Ô. Đào Minh Quân.

(Nguồn:)  http://www.phamvanlong.com/151332774#page-comments  (Đoạn 19)

 

        2) Tác-phong của Ô Đào Minh Quân:

 

a/  Hỗn-láo với danh-nhân lịch-sử (ban khen cố Tổng-Thống Nixon: VIII); 

b/  Xấc-xược với lănh-đạo các nước Thế-Giới Tự-Do (cho phép và bắt-buộc Hải-Quân Hoa-Kỳ và các nước đồng minh tuần-tra Biển Đông và phải tuân-hành sự diều-động của ông ta: III);

cLạm-dụng tên tuổi của các tổng-thống Hoa-Kỳ, từ Clinton đến Bush, đến Obama: IV, V, VII, I/16

d/  Gạt-gẫm các chính-trị-gia địa-phương (hội-họp, diễn-hành rùm-beng, cắt+dán video, diễn-giải láo-khoét: VII); đem tṛ nhà đ̣n qua lừa-bịp đồng-hương ở Canada: IX;

e/  Dốt-nát về tổ-chức công-quyền (thủ-tướng mà ở trên không có hoàng-đế/quốc-vương/tổng-thống; chính-quyền mà không có công-lực); 

f/  Ĺ-lợm, không biết hỗ-thẹn (ở cấp thủ-tướng của một chính-phủ của một quốc-gia mà đi diễu-hành dưới quyền chủ-tọa và chấm-điểm của cấp thị-trưởng); 

g/  Phe-đảng-trị (tự-í thăng cấp tướng+tá cho các nam+nữ cộng-tác-viên thân-cận mà không ai biết là có công-trạng ǵ);   

h/  Phản-quốc (cả gan giao hẳn cho Hán-Cộng các phần lănh-thổ và lănh-hải của Việt-Nam mà chúng đă cưỡng-chiếm); v.v... 

 

        3) Thể-chế chính-quyền của Ô. Đào Minh Quân:

 

        Quân Chủ Lập Hiến; nhưng Quân Chủ ở đây không có nghĩa là Quân-Vương làm Chủ, mà là Quân-Lực làm Chủ.  Ông ta (qua lời của Thiếu Tướng Nguyễn Quyết Thắng, Quân Đoàn Cambochia tại Việt Nam) lư-luận:

        Trong cơ chế công khai và minh bạch này, Quân Lực sẽ kiêm luôn các nghành thuộc an ninh tội phạm, không h́nh thành Bộ Cảnh Sát hay là Bộ Công An... chức năng tương đương này của các quốc gia khác sẽ được bó gọn vào Quân Lực.

        Tạm thời, giữ nguyên cơ chế Thủ Tướng lănh đạo chính phủ, làm người thống lĩnh quân binh VNCH, chủ thể hiến pháp, là người đại diện cho toàn quốc, cho toàn dân, toàn đất nước, người có quyền quyết định các vấn đề đại sự quốc gia, quyền khởi chiến, quyền phát ngôn cho tư cách chính thể, quốc dân.

 

        Ô. Đào Minh Quân tuyên-bố sẽ không bầu quốc-hội để có hiến-pháp và luật-pháp quốc-gia, tức là chống lại xu-hướng dân-chủ của thời-đại và nguyện-vọng chính-đáng của dân-nhân.  Thủ-tướng mà đ̣i làm chủ-thể của cả Hiến-Pháp!

 

        4) Lập-Trường Chính-Trị của Ô. Đào Minh Quân:

 

        “Giải Pháp cho vấn-đề Việt-NamHoa-Cộng:

        Mọi người đều thắng (Win Win Policy)

        Theo sự khoan hồng của Chính Phủ QGVNLT, lănh tụ Cộng Sản không nên sợ... sẽ bị nhóm thi hành luật quốc tế Navy Seals Hoa Kỳ tóm, bắt tại hang ổ, để đưa ra ṭa án quốc tế như tại Nuremberg, hay trường hợp trùm khủng bố Bin Laden bị xử tại Pakistan mới đây.  Và khi về già, sẽ không bị dở sống dở chết ra ṭa án quốc tế, như nhóm Khờ-me Đỏ, tác phẩm đầu tay của Cờ Máu Tàu Cộng.  Đó cũng nhờ chính sách đă được Chính Phủ QGVNLT hứa bảo đảm cho tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho các tay cao cấp Cộng Sản Việt Nam.

        Chính Phủ QGVNLT bảo đảm Trung Quốc không mất trắng công sức lấn chiếm đất và lănh hải Việt Nam, cũng không sợ mất vốn đầu tư mà Tàu Cộng đă lỡ khoan dầu khí tại Việt Nam...

           

         Đó là tóm-lược những ǵ đồng-hương cần biết để có thái-độ thích-ứng đối với Ô. Đào Minh Quân và hội Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời của ông ta.

 

LÊ XUÂN NHUẬN