TIỄN-BIỆT

          ĐẶNG TRẦN THÀNH

 

 

Thành ơi ! Tôi biết nói ǵ đây

Giữa khoảng âm/dương cách-biệt này?

Muốn khóc? th́ anh không thích khóc!

Mà cười? th́ lại nghẹn chua cay!

 

Từ nay, trần-thế vắng anh rồi!

Nhưng -- vẫn c̣n anh trong chúng tôi:

Người bạn vừa hiền như Bụt sống,

Vừa nghiêm mà lại tếu như chơi!

 

Thấy anh: cuộc sống sướng ai b́?

Vợ đẹp, con khôn -- trọn nghĩa ngh́.

Nhưng Phật dạy: đời là biển khổ;

Làm sao chẳng vướng chút sầu bi!

 

Anh mong cho các cháu thành-danh,

Rồi lại thành-thân, sự-nghiệp thành.

Anh sợ đường dài đầy bất-trắc:

T́nh cha -- non Thái -- khó ai tranh!

 

Anh lo cho cả kiếp mai sau:

Cửa Phật nương tu phép nhiệm-màu --

Không chỉ gia-đ́nh mà xă-hội,

Đồng-bào đạo-hữu hưởng cùng nhau*.

 

Thôi, anh! Chừng đó đă là nhiều!

Quyến-thuộc thân-bằng rất mến yêu,

Cầu-nguyện cho anh: nơi cơi phúc

Hương-hồn anh được sớm tiêu-diêu...

 

                                   Thanh-Thanh

                         LÊ XUÂN NHUẬN

                                     Fairfield, 4-11/12/1999

 

*Ông Đặng Trần Thành đă lập một Chùa Phật-Giáo tại Fairfield.