CONTENTS
 Book Cover (draft)
TABLE OF CONTENTS:
Thank You, America!
Cảm-Tạ Hoa-Kỳ
I Have Left Behind
If
Nếu
Just Cause
Chính-Nghĩa
Owing to Eve
Nhờ Ơn E-Và
Reflections
Laud to Pope John Paul II
The Year 2000
Năm 2000
The "Hijacker"
Tên "Không-Tặc"
The Right to Vote
Angels
Familiar
Quen-Thuộc
Girl Friend
Bạn Gái
The Two Women
No! Thank You!
Không! Cám Ơn Em
The Creator
My Quest
T́m
My Old Age
Tuổi Già của Tôi
The Origin of Humankind
Nguồn Gốc Loài Người

HOME