LỜI GIỚI-THIỆU

 

        Chúng ta đang sống trong một thời-đại “kết-nối tất cả mọi thứ” tức là “toàn-cầu-hóa mọi vật, mọi việc của mọi người”, trong đó có Thơ.

 

        Có nhiều tác-giả đă “chuyển-ngữ” thơ Việt qua thơ Anh, nhưng với “Vietnamese Choice Poems” của Thanh-Thanh, đây là con số nhiều nhất nam+nữ thi-sĩ Việt-Nam mà nguyên-tác của họ đă được dịch-giả chọn dịch qua thơ Anh, và được một nhà xuất-bản tên-tuổi của Mỹ đứng ra ấn-hành.

 

        Trong lúc chưa có một bộ Sử Thơ đầy-đủ, và mong các cuốn tiếp theo sẽ bổ-túc thêm cả Phẩm lẫn Lượng, xin được xem đây là cuốn đầu tiên tương-đối tiêu-biểu cho Thơ Giới Làm Thơ Việt-Nam hiện nay.

 

        Sự chiếu-cố của Quư Bạn dành cho sách này sẽ khuyến-khích thêm để nhà xuất-bản Mỹ mạnh-dạn tiếp-tục ấn-hành tác-phẩm của Người Việt – trong lúc có khá nhiều văn+thi-hữu cũng rất muốn nhờ họ giới-thiệu tác-phẩm của ḿnh với độc-giả nước ngoài, trong chiều-hướng phổ-biến Văn-Hóa nước ḿnh ra Bốn Biển–Năm Châu.