ChỈ Riêng Em BiẾt

 

Chỉ riêng em biết v́ sao            
Vầng trăng kia tṛn rồi khuyết  
Những ngày chúng ta cách biệt

Vầng trăng phải chia đôi đầu  

 

Chỉ riêng em biết v́ đâu    
Niềm vui chơi tṛ cút bắt  
Mùa thu lá vàng hiu hắt   
Rụng bên hiên nhà bơ vơ   

      

Và em lại ngồi làm thơ   
Cho ai nào đâu dám nói    
Giấu trong tim niềm khắc khoải
T́nh yêu có bao giờ già  

 

Thời gian sẽ mang đi xa   
Những ǵ ta không thể giữ  

Chỉ c̣n lại trong quá khứ  
Một nỗi đợi chờ riêng em                  

Tại sao ngày cứ dài thêm          

Chỉ riêng một ḿnh em biết... 

 

       HỒ ThỤy MỸ HẠnh